HaridusKool

Teksti suurus:

Prangli Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.02.2024, 31

Prangli Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.02.2013 nr 7
RT IV, 02.03.2013, 11
jõustumine 05.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.02.2024RT IV, 29.02.2024, 803.03.2024

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011 määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 alusel.
[RT IV, 29.02.2024, 8 - jõust. 03.03.2024]

§ 1.   Üldosa

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Prangli Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.

  (2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Prangli Põhikool on elukohajärgne kool.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kellele Prangli Põhikool ei ole elukohajärgne kool.

  (4) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 29.02.2024, 8 - jõust. 03.03.2024]

§ 2.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem (eestkostja, hooldaja).

  (2) Avaldusi järgmisel õppeaastal avatavasse 1. klassi õppima asumiseks võetakse vastu alates eelmise õppeaasta 1. märtsist vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (3) Vastuvõtt 1. klassi toimub direktori otsuse alusel lähtuvalt Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2023 määrusest nr 5 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".
[RT IV, 29.02.2024, 8 - jõust. 03.03.2024]

§ 3.   Vastuvõtt 2.–9. klassi

  (1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem (eestkostja, hooldaja).

  (2) Avaldusi õppimaasumiseks 2.–9. klassi võetakse vastu aastaringselt.

  (3) Vastuvõtt 2.–9. klassi toimub direktori otsuse alusel lähtuvalt Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2023 määrusest nr 5 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".
[RT IV, 29.02.2024, 8 - jõust. 03.03.2024]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 29.02.2024, 8 - jõust. 03.03.2024]

  (5) [Kehtetu - RT IV, 29.02.2024, 8 - jõust. 03.03.2024]

§ 4.   Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine

  Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

  (2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla ja kooli veebilehel.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json