Teksti suurus:

Tallinna põhimääruse muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2013, 2

Tallinna põhimääruse muutmine

Vastu võetud 21.03.2013 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 ja § 22 lõike 1 punktide 9 ja 35 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimääruses" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Linnavolikogu liige ei tohi osa võtta linnavolikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laieneb toimingupiirang korruptsioonivastases seaduses sätestatu kohaselt.";

2) paragrahvi 22 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Linnavolikogu liige saadab linnasekretärile avalduse informatsiooniga temale teadaolevast volituste ennetähtaegse lõppemise või peatumise asjaolust hiljemalt kolme tööpäeva jooksul asjaolu teatavaks saamisest.";

3) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) nimetamisega linna ametnikuks või töötamisega linna ametiasutuses töölepingu alusel;";

4) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 2 sätestatud juhul esitab linnavolikogu liige avalduse ja käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 3-8 sätestatud juhul kirjalikult informatsiooni linnasekretärile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.";

6) paragrahvi 23 lõike 3 punktis 1 jäetakse välja arv „7";

7) paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) ajaks, kui ta viibib aja-, asendus- või reservteenistuses.";

8) paragrahvi 24 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3 ja 5 sätestatud juhul vastava avalduse;";

9) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) kinnisasja koormamine, kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks loa andmine ja kinnisasja koormamine piiratud asjaõigusega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 37 lõikes 3 nimetatud tingimustel;";

10) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) Tallinna arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine;";

11) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine, kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmine, muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine ning piirmäära kehtestamine rahavoogude juhtimiseks võetavale laenule;";

12) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse tähenduses sõltuvale üksusele laenude andmine ja nende võetavate kohustuste tagamine ning piirmäära kehtestamine rahavoogude juhtimiseks antavale laenule;";

13) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„19) linnapeale ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine ning teistele linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine;";

14) paragrahvi 26 lõike 1 punktid 35 ja 36 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„35) ametnikele ja töötajatele sotsiaalsete garantiide kehtestamine;

36) linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning palgajuhendi kehtestamine;";

15) paragrahvi 26 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnavolikogu võib delegeerida linnavalitsusele muudatuste tegemise ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu kehtestatud palgafondi piires.";

16) paragrahvi § 281 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Enne hääletamise väljakuulutamist tutvustab linnavolikogu kantselei vastav teenistuja linnavolikogu liikmetele hääletamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise korda.";

17) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) esitab linnavolikogule kinnitamiseks linnavolikogu kantselei struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja palgatingimused;";

18) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) annab linnavolikogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;";

19) paragrahvi 312 lõikes 4 asendatakse sõnad „linnavolikogu kantselei nõunik (edaspidi korraldav ametnik)" sõnadega „vastava valdkonna nõunik (edaspidi valdkonna nõunik)";

20) paragrahvi 312 lõikes 5 ja lõike 6 punktides 7 ja 8 asendatakse sõnad „korraldav ametnik" vastavas käändes sõnadega „valdkonna nõunik" vastavas käändes;

21) paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kontrollimisi viivad läbi revisjonikomisjoni liikmed, kaasates kooskõlastatult linnavolikogu kantseleiga linnavolikogu kantselei teenistujaid, eksperte ja asjatundjaid.";

22) paragrahvi 372 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnavolikogu liige ei tohi osa võtta linnavolikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laieneb toimingupiirang korruptsioonivastases seaduses sätestatu kohaselt.";

23) paragrahvi 38 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Umbusalduse avaldamine on linnapea või linnavalitsuse liikme ametist vabastamise alus.";

24) paragrahvi 381 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Avalduse esitanu peab esimesel võimalusel üle andma asjaajamisega ja ametiülesannete täitmisega seoses talle usaldatud vara.";

25) paragrahvi 41 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ei ole vastu võtnud linna eelarvet kolme kuu jooksul eelarveaasta algusest arvates;";

26) paragrahvi 42 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnapeaks võib linnavolikogu valida täieliku teovõimega Eesti Vabariigi kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses. Linnapeaks ei või valida isikut, kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest.";

28) paragrahvi 44 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) annab linnavalitsuse liikmete ja muude talle vahetult alluvate isikute kohta ning linnavalitsuse ja linna ametiasutuste sisemise töö korraldamiseks käskkirju;";

29) paragrahvi 44 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 44 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnapea ei tohi olla väljaspool ametikohustusi ühelgi muul valitaval või nimetataval riigi või Tallinna linna ametikohal. Linnapea peab viivitamata teavitama linnavolikogu kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel või teise kohaliku omavalitsuse ametikohal, ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena. Ametikohustusi mõistetakse korruptsioonivastases seaduses antud tähenduses.";

31) paragrahvi 44 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Linnapea vabastamisel ametist seoses tema valimise või nimetamisega riigi või Tallinna linna  ametikohale, valib linnavolikogu samal istungil uue linnapea või määrab ühe linnavalitsuse liikme linnapea asendajaks kuni uuele linnavalitsusele volituste andmiseni.";

32) paragrahvi 45 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Linnavalitsuse liikmeks võib kinnitada isiku, kes vastab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 482 esitatud nõuetele. Linnapea võib linnavalitsuse liikmeks esitada ka mõne linna ametiasutuse teenistuja.";

33) paragrahvi 49 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 50 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Linnavalitsuse liikmed koordineerivad linnapea üleantud volituse piires linnavalitsuse tegevusvaldkondi, korraldavad struktuuriüksuste valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi ning täidavad muid linnapea antud ülesandeid. Linnavalitsuse liikmete tööjaotuse kehtestab linnapea käskkirjaga, mis avalikustatakse Tallinna veebilehel.";

35) paragrahvi 501 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Komisjoni tegevuse lõpetamise otsustab linnavalitsus.";

36) paragrahvi 51 lõike 4 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

37) paragrahv 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠53 Linna teenistus

(1) Linna teenistus ehk omavalitsusteenistus on töötamine linna ametiasutuses ametnikuna avaliku teenistuse seaduse või töötajana töölepingu seaduse alusel.

(2) Teenistuja on ametiasutuses palgalist tööd tegev ametiasutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja.";

38) paragrahv 54 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠54 Linnavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute ning linna ametiasutuste teenistujate sotsiaalsed garantiid

(1) Palgalisel ametikohal töötavale linnavolikogu esimehele või aseesimehele, linnapeale ja linnavolikogu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikmele võib linnavolikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitist kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat, ning vabastamine toimub:

1) seoses volituste tähtajalise lõppemisega;

2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita;

3) seoses umbusalduse avaldamisega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hüvitist ei maksta, kui linnavolikogu poolt ametisse valitud või nimetatud isik:

1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 toodud juhul;

2) valitakse või nimetatakse linnavolikogu poolt ametisse uueks tähtajaks.

(3) Palgalisel ametikohal töötavale linnapeale makstakse ametist vabastamisel hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ametist vabastamine toimub volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise tõttu.

(4) Lõikes 3 sätestatud hüvitist ei maksta, kui linnavolikogu valib linnapea ametisse uueks tähtajaks.

(5) Palgalisel ametikohal töötavale linnavolikogu esimehele või aseesimehele, linnapeale ja linnavalitsuse liikmele laienevad ka käesoleva paragrahvi lõigetes 12-17 sätestatud linna ametiasutuste teenistujatele ette nähtud sotsiaalsed garantiid.

(6) Linnaosa vanemale võib maksta ametist vabastamisel hüvitist kuni kolme kuu põhipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu põhipalga ulatuses, kui ta on töötanud oma ametikohal rohkem kui kaheksa aastat, kusjuures nimetatud töötamise aja hulka arvatakse ka pidev töötamine käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud teenistuskohtadel, ning vabastamine toimub:

1) teenistustähtaja möödumise tõttu;

2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud hüvitist ei maksta, kui linnaosa vanemaks nimetatud isik:

1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 2 toodud juhul;

2) nimetatakse linnaosa vanemaks uueks tähtajaks või nimetatakse linna muu ametiasutuse juhiks.

(8) Linnaosa vanema teenistusest vabastamisel linnapea põhjendatud ettepanekul võib talle maksta hüvitist kuni kolme kuu põhipalga ulatuses.

(9) Linnasekretäri, linna ombudsmani, linnakantselei kooseisus oleva linna direktori, linnavalitsuse nõuniku, linnapea nõuniku, abilinnapea nõuniku, linnavalitsuse ameti juhataja ja tema asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori, linnakantselei osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri, linnavolikogu kantselei juhataja, linnavolikogu nõuniku, linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi ning linnavolikogu kantselei osakonna juhataja teenistusest vabastamisel või töölepingu lõpetamisel tema enda algatusel ning linnavolikogu esimehe nõuniku, linnavolikogu aseesimehe nõuniku, linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi, linnapea nõuniku ja abilinnapea nõuniku teenistusest vabastamisel või töölepingu lõpetamisel tähtaja möödumise tõttu võib maksta eelnimetatud teenistujale hüvitist, kui ta on töötanud oma või eelnimetatud teenistuskohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

1) 3 kuni 6 aastat - kuni kolme kuu põhipalga ulatuses;

2) 6 kuni 10 aastat - kuni nelja kuu põhipalga ulatuses;

3) üle 10 aasta - kuni kuue kuu põhipalga ulatuses.

(10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6, 8 ja 9 ettenähtud hüvitise maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse teenistujate osas, v.a linnavolikogu kantselei teenistujad, kelle suhtes teeb vastava otsuse linnavolikogu esimees.

(11) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3, 6, 8 ja 9 ettenähtud hüvitise maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid linna reservfondist.

(12) Teenistuja teenistusest vabastamisel või töölepingu lõpetamisel tema enda algatusel seoses vanaduspensionile jäämisega makstakse talle hüvitist, kui ta on töötanud linna ametiasutuses pidevalt:

1) 3 kuni 6 aastat - kahe kuu põhipalga ulatuses;

2) 6 kuni 10 aastat - kolme kuu põhipalga ulatuses;

3) üle 10 aasta - nelja kuu põhipalga ulatuses.

(13) Teenistuja teenistusest vabastamisel või töölepingu lõpetamisel seoses töövõime vähenemisega terviseseisundi tõttu makstakse talle hüvitist kolme kuu põhipalga ulatuses lisaks muudele seaduses sätestatud hüvitistele.

(14) Teenistuse või töölepingu lõppemisel seoses teenistuja surmaga makstakse teenistuja lähedasele toetust Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäära kahekordses ulatuses. Toetust ei maksta juhul, kui tekib õigus hüvitisele teenistuja hukkumisel seoses teenistusülesannete täitmisega õnnetusjuhtumi või tema vastu toimepandud ründe või tema poolt kuriteo tõkestamise tagajärjel.

(15) Käesoleva paragrahvi lõikes 13 ettenähtud hüvitist makstakse tingimusel, et teenistuja töötas linna ametiasutuses vähemalt viimased kolm aastat enne teenistus- või töösuhte lõppemist.

(16) Teenistujale makstakse lapse sünni toetust ühe lapse kohta 55% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäärast.

(17) Teenistujale makstakse matusetoetust vanema, abikaasa ja lapse surma korral 70% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäärast.

(18) Teenistujale võib töövõime ja tervise taastamiseks maksta üks kord kalendriaastas hüvitist kuni teenistuja kuu põhipalga ulatuses. Vähem kui kuuekuulise pideva linna ametiasutuses töötamise korral võib hüvitist maksta kuni teenistuja poole kuu põhipalga ulatuses

(19) Käesoleva paragrahvi lõigetes 12-17 ettenähtud hüvitis ja toetus makstakse välja ametiasutusele erakorralisteks sündmusteks ettenähtud vahendite arvel.

(20) Linnaosa vanemal, kelle teenistussuhe lõppes teenistustähtaja möödumise tõttu, jätkatakse antud ametikohal pideva töötamise aja arvestamist käesoleva paragrahvi lõike 6 mõttes juhul, kui linnaosa vanem asub uuesti tööle käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud teenistuskohale kahe kuu jooksul tema ametist vabastamisest arvates.

(21) Töötajatel, kes teevad tööd tähtajalise töölepingu alusel ja kelle töösuhe lõppes kas linnavolikogu fraktsiooni tegevuse või linnavolikogu esimehe või aseesimehe või linnapea või linnavalitsuse liikme volituste lõppemisel, jätkatakse antud ametiasutuses ja antud töökohal pideva töötamise aja arvestamist käesoleva paragrahvi lõike 9 mõttes juhul, kui ta asub teenistusse käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud teenistuskohale samas ametiasutuses kahe kuu jooksul tema töösuhte lõppemisest arvates.";

39) paragrahvi 545 lõike 7 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ombudsmani büroo teenistujad nimetab ametisse ja vabastab ametist ning sõlmib ja lõpetab töölepingu ombudsmani ettepanekul linnavolikogu kantselei juhataja.";

40) paragrahvi 71 lõiked 3 kuni 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnavalitsus kehtestab määrusega Tallinna arengut määratlevate dokumentide koostamise algatamise, koostamise, läbivaatamise ja avalikustamise korra.

(4) Tallinna arengukava on Tallinna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukava eelnõu koostab linnavalitsus ning esitab vastuvõtmiseks linnavolikogule. Arengukava sisaldab:

1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi;

2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüsi tegevusvaldkondade lõikes;

3) tegevusvaldkondade strateegilisi eesmärke koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;

4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikke tegevusi arengukava perioodi lõpuni.

(5) Kehtiv Tallinna arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

(6) Tallinna arengukava koostatakse kogu linna kohta. Täiendavalt võib arengukava koostada:

1) mõne linna territooriumi osa kohta;

2) mõne tegevusvaldkonna arendamiseks;

3) mitme valla või linna või nende territooriumi osade kohta kokkuleppe alusel.

(7) Linnavalitsuse poolt määratud ametiasutus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamisse ja avalikustab arengukava eelnõu Tallinna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

(8) Arengukava ning linnavolikogu istungite ja linnavolikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava menetlemise kohta avalikustatakse Tallinna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava vastuvõtmisest arvates.

(9) Iga aasta 1. märtsiks kogub linnavalitsuse määratud ametiasutus andmed Tallinna arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelmisel kalendriaastal, koostab vastava aruande ning esitab selle hiljemalt 30. aprilliks linnavalitsusele. Linnavalitsus vaatab kehtiva Tallinna arengukava täitmise aruande läbi ja esitab selle hiljemalt 15. augustiks linnavolikogule.

(10) Linnavolikogu kinnitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmise linnavolikogu määrusega hiljemalt 15. oktoobriks. Arengukava või selle muudatused peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist. Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

(11) Tallinna arengukava on aluseks:

1) linnaeelarve koostamisel;

2) kohustuste võtmisel;

3) varaga tehingute tegemisel;

4) investeeringute kavandamisel;

5) investeeringuteks toetuse taotlemisel.";

41) paragrahv 81 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 81 Linna õigusaktidele esitatavad nõuded ja nende jõustumine

(1) Linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktid avalikustatakse Tallinna veebilehel 10 päeva jooksul arvates vastuvõtmisest ning need peavad olema kättesaadavad kõigile isikutele seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud korras. Ei avalikustata andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud üksnes linna ametiasutuste siseseks kasutamiseks.

(2) Määruses ei saa kehtestada tagasiulatuvaid sätteid, mis toovad kaasa isikute kohustuste ja vastutuse suurenemise.

(3) Linnavolikogu ja linnavalitsuse määrus avaldatakse Riigi Teatajas ning jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva.

(4) Vajadusel avaldatakse üldist tähtsust omav õigusakt ka ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teateid. Kui linnavalitsuse määruses, korralduses või istungi protokollis puudub märge vastuvõetud otsuste avaldamise kohta ajalehes, otsustab selle linnasekretär vastava abilinnapea ettepanekul.

(5) Linnavolikogu otsus ja linnavalitsuse korraldus jõustub teatavakstegemisest, kui otsuses või korralduses ei sätestata hilisemat jõustumise tähtaega.

(6) Linnavolikogu määrustele ja otsustele kirjutab alla linnavolikogu esimees või tema asendaja.

(7) Linnavalitsuse määrustele ja korraldustele kirjutavad alla linnapea ja linnasekretär või neid linnavalitsuse istungil asendavad isikud.

(8) Linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktid ning istungite protokollid vormistatakse ja avalikustatakse eesti keeles ning need peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele. Vastavalt vajadusele võidakse õigusakte avalikustada ka teistes keeltes.

(9) Linnavolikogu õigusaktide vormistamist, süstematiseerimist, avalikustamist ja nende saatmist täitjatele ja asjaosalistele korraldab linnavolikogu kantselei. Linnavolikogu õigusaktide avaldamist korraldab linnasekretär koostöös linnavolikogu kantseleiga. Linnavalitsuse õigusaktide vormistamist, avalikustamist, avaldamist ja nende saatmist täitjatele ja asjaosalistele korraldab linnakantselei.";

42) paragrahv 82 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 92 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 92 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike 1. punktis sätestatud juhul esitab halduskogu liige vastava avalduse linnasekretärile.";

45) paragrahvi 93 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kui halduskogu liige on valitud Tallinna linnapeaks, kinnitatud linnavalitsuse liikmeks, nimetatud ametisse palgaliseks linnavalitsuse liikmeks või nimetatud sama linnaosa valitsuse ametnikuks või asub tööle samas linnaosa valitsuses töölepingu alusel;";

46) paragrahvi 93 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) ajaks, kui ta viibib aja-, asendus- või reservteenistuses.";

47) paragrahvi 93 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui halduskogu liige nimetatakse sama linnaosa valitsuse ametnikuks või asub tööle samas linnaosa valitsuses töölepingu alusel, edastab haldussekretär kolme tööpäeva jooksul ametikohale nimetamise käskkirja ärakirja või informatsiooni töölepingu sõlmimise kohta linnasekretärile.";

48) paragrahvi 93 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Valituks osutunud halduskogu kandidaat, kes valimistulemuste väljakuulutamise ajal on sama linnaosa valitsuse teenistuja, peab viie tööpäeva jooksul valimistulemuste väljakuulutamise päevast arvates teavitama linnaosa haldussekretäri, kas ta soovib osaleda halduskogu töös või jätkata oma senisel teenistuskohal ning mandaadist loobuda. Kui valituks osutunud halduskogu kandidaat ei teavita haldussekretäri sätestatud tähtaja jooksul oma otsusest, peatuvad tema volitused käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 alusel.";

49) paragrahvi 93 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva paragrahvi 2. lõike punktides 4 ja 6 sätestatud juhul esitab halduskogu liige avalduse linnasekretärile.";

50) paragrahvi 96 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Halduskogu koosolekust võtavad sõnaõigusega osa linnaosa vanem ja linnaosa valitsuse teenistujad ning muud halduskogu koosolekule kutsutud isikud.";

51) paragrahvi 104 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Linnaosa valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja palgatingimused kehtestab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.";

52) paragrahvi 104 lõike 5 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse teenistujate suhtes, kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti;".

§ 2.   Määrus jõustub 1. aprillil 2013. Määruse § 1 punktid 43-49 jõustuvad 21. oktoobril 2013.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json