Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning -stipendiumite statuut

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2013, 11

Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning -stipendiumite statuut

Vastu võetud 31.01.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 5 ja Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000.a määruse nr 196 „Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused“ § 3 punkti 5 ja § 4 punkti 2 alusel ning kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul.

§ 1.   Luunja valla spordi- ja kultuuripreemia

  Luunja valla spordi- ja kultuuripreemia (edaspidi preemia) määratakse väljapaistvate sportlike ja loominguliste saavutuste eest. Preemia määratakse füüsilistele isikutele, kes elavad või töötavad Luunja vallas.

§ 2.   Preemiate liigid

  (1) Preemia pikaajalise väljapaistva sportliku tegevuse eest.

  (2) Preemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest valla kultuurielu edendamisel.

  (3) Preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate sportlike saavutuste eest.

  (4) Preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate kultuuriliste saavutuste eest.

§ 3.   Preemia suurus

  (1) Preemia suurus § 2 lõige 1 ja lõige 2 on 320 eurot.

  (2) Preemia suurus § 2 lõige 3 ja lõige 4 on 130 eurot.

  (3) §2 lõige 1 ja lõige 2 ära toodud preemiaga kaasneb valla tänukiri.

§ 4.   Ettepanekute esitamine preemia määramiseks

  (1) Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada:
  1) eraisikud;
  2) kohaliku omavalitsuse asutused;
  3) teised Luunja vallas tegutsevad juriidilised isikud;
  4) preemia senised laureaadid.

  (2) Taotlused preemia saajate kohta esitatakse vallavalitsusele avalduse vormis iga aasta 10. jaanuariks.

  (3) Informatsioon valla spordi-ja kultuuripreemiate taotlemise kohta avaldatakse valla veebilehel ja detsembrikuu vallalehes.

  (4) Taotluses peavad kajastuma kandidaadi nimi ja põhjendused preemia taotlemiseks ning ülevaade tema valdkondlikust tegevusest.

  (5) Luunja valla kultuuri-ja spordipreemiate komisjoni liikmetel on õigus nõuda täiendavaid dokumente preemia saaja tegevuse kohta.

§ 5.   Kultuuri-ja spordipreemiate ning -stipendiumite komisjon

  (1) Luunja valla kultuuri-ja spordipreemiate ning -stipendiumite komisjon (edaspidi komisjon) koosneb vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmetest. Komisjoni esimees on kultuuri- ja spordikomisjoni esimees.

  (2) Komisjoni pädevuses on käesoleva statuudi § 4 nimetatud ettepanekute ja § 9 nimetatud taotluste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine Luunja vallavalitsusele preemiate määramiseks.

  (3) Komisjon võib vajadusel oma töösse kaasata täiendavaid eksperte.

§ 6.   Preemiate määramine ja üleandmine

  (1) Preemiad määrab Luunja vallavalitsus valla kultuuri-ja spordikomisjoni ettepaneku alusel.

  (2) Vastava valdkonna sobiva kandidaadi puudumisel on komisjonil õigus jätta ettepanek preemia määramiseks tegemata.

  (3) Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel Luunja Kultuurimajas.

  (4) Preemiate saajad avalikustatakse Luunja valla veebilehel ja valla infolehes.

§ 7.   Luunja valla kultuuri- ja spordistipendiumid

  (1) Luunja valla kultuuri-ja spordistipendiumid (edaspidi stipendiumid) määratakse spordi-ja kultuuripoliitika seisukohalt oluliste spordi või kultuuriprojektide teostamiseks või edendamiseks ning sportlastele valla esindamiseks erinevatel spordivõistlustel. Stipendiumi ei määrata ürituste korralduskulude katteks.

  (2) Stipendiumi on õigus saada füüsilisel isikul § 7 lõige 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks, välja arvatud valla asutuse töötajal oma tööülesannetega seotud tegevuste teostamiseks.

§ 8.   Stipendiumi suurus ja jaotamise põhimõtted

  (1) Stipendiumideks eraldatav summa määratakse igal aastal vallaeelarves.

  (2) Stipendiumi jaotamise põhimõtted:
  1) kuni 75% § 8 lõige 1 ettenähtud summast on stipendiumid valla esindamiseks erinevatel võistlustel, kultuurisündmustel, osalemine kultuuriprojektides;
  2) kuni 25% § 8 lõige 1 ettenähtud summast on ette nähtud sportlike ja kultuuriliste saavutuste stimuleerimiseks;
  3) Luunja Vallavalitsusel on õigus vajadusel stipendiumite jaotamise proportsioone muuta kuni 25% ulatuses.

§ 9.   Stipendiumi taotluste esitamine

  (1) Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras kaks korda aastas. Vallavalitsus kuulutab vastavad konkursid välja vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega valla infolehes Kodu Uudised, valla veebilehel ning ajalehes Postimees.

  (2) Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud (alaealisel nende seaduslikud esindajad).

  (3) Stipendiumi taotlemiseks esitatavad dokumendid:
  1) taotleja avaldus;
  2) kirjalik lühiülevaade taotleja senisest valdkondlikust tegevusest ja saavutustest;
  3) soovituskiri.

§ 10.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumid määrab Luunja vallavalitsus komisjoni ettepaneku alusel 3 nädala jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.

  (2) Stipendiumi saajad avalikustatakse Luunja valla veebilehel ja valla infolehes.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 21.01.2010.a. määrusega nr 6 kehtestatud „Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning –stipendiumite statuut“.

  (2) Määrust rakendatakse 1. märtsist 2013.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heino Saar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json