Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2013, 34

Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 27.03.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusega nr 112 „ Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr ”.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Võru Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) liikmete teenistuslähetusse saatmise, lähetuse vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Teenistuslähetus

  (1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on linnavolikogu või linnavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Linnavolikogu liige saadetakse lähetusse linnavolikogu esimehe korraldusel ja linnavalitsuse liige linnapea korraldusel.

  (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetuse taotlemine

  (1) Lähetuse vormistamise alus on lähetustaotlus (edaspidi taotlus), milles sisaldub lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja asutus või üritus, kuhu lähetatakse, ning ettepanek lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määra kohta. Kutse või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele.

  (2) Linnavolikogu liikme taotlus kooskõlastatakse linnavolikogu esimehega. Linnavalitsuse liikme taotlus kooskõlastatakse linnapeaga.

§ 4.   Lähetuse vormistamine

  (1) Linnavalitsuse liikme lähetus vormistatakse kooskõlas Võru Linnavalitsuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

  (2) Linnavolikogu liikme lähetuse vormistamisel lähtutakse käeoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatud põhimõtetest.

  (3) Linnavolikogu liikme välislähetus vormistatakse linnavolikogu esimehe käskkirjaga ja linnavalitsuse liikme välislähetus linnapea käskkirjaga, milles märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ulatus, asutus või üritus, kuhu lähetatu suunatakse, ning välislähetuse päevaraha määr.

§ 5.   Avansi taotlemine

  (1) Lähetatul on õigus nõuda lähetusega kaasnevate kulude eeldatavas suuruses avanssi mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avansi taotluse esitab linnavolikogu liige linnavolikogu esimehele ja linnavalitsuse liige Võru Linnavalitsuse rahandusosakonnale vähemalt kaks tööpäeva enne lähetuse algust.

  (2) Kui lähetatu ei saa avanssi mõistliku aja jooksul, võib ta lähetusest keelduda.

§ 6.   Lähetuskulude hüvitamine ja lähetuse tulemused

  (1) Linnavalitsuse liikme lähetuskulude hüvitamine toimub kooskõlas Võru Linnavalitsuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

  (2) Linnavolikogu liikme lähetuskulu hüvitamisel lähtutakse käeoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatud põhimõtetest.

  (3) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras.

  (4) Lähetuses allkirjastatud lepingute, protokollide ning vajaduse korral muude materjalide koopiad esitatakse lähetusse suunajale.

§ 7.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013. a.

Erki Saarman
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json