Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2013
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2013, 57

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 05.03.2009 nr 6
jõustumine 12.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2013RT IV, 29.03.2013, 401.04.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

§ 1.   Töötasustamise põhimõtted

  (1) Käesoleva määrusega kinnitatakse Tallinna Haridusameti hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide direktorite töötasumäärad kuus ning teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste (edaspidi koos haridusasutused) juhtide ja töötajate töötasu alammäärad ja töötasustamise alused.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (2) Tallinna haridusasutuste töötajate töötasustamise põhimõtted toetavad Tallinna kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitavad värvata, säilitada ja motiveerida kõrge tasemega pedagooge ja teisi töötajaid.

  (3) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogile atesteerimisel omistatud ametijärku.

  (4) Töötajate töötasustamine peab lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest, töötasustamise põhimõtted peavad toetama haridusasutustele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

  (5) Töötasustamise põhimõtted toetavad haridusasutuse juhi iseseisvat otsustusõigust haridusasutuse eesmärke toetava ja tulemustele suunatud töötasukorralduse rakendamisel. Haridusasutuse juht töötab koostöös hoolekoguga välja haridusasutuse töötasujuhendi, lähtudes asutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahenditest. Töötasujuhendi kinnitab haridusasutuse juht.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

§ 2.   Haridusasutuste juhtide töötasu määrad ja alammäärad kuus

  (1) Põhikoolide ja gümnaasiumide direktorite töötasuastmete jaotuse kriteeriumid kinnitab töötasuastmete kaupa haridusameti juhataja. Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasumäärad kuus on lähtuvalt õpilaste arvust, õppekasvatustöö tulemustest, kooli majandamise tulemustest ja omatulude teenimisest, juhtimise tulemuslikkusest ning direktori tehtud täiendavast tööst järgmised:

Töötasuaste

Töötasumäär kuus

I

1151 eurot;

II

1279 eurot;

III

1407 eurot;

IV

1534 eurot;

V

1662 eurot;

VI

1790 eurot;

VII

1918 eurot.


(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 1541 eurot kuus.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (3) Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkooli ja Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli direktori töötasu alammäär on 1055 eurot kuus.
[RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1-3 rühma

934 eurot;

4-10 rühma

1055 eurot;

11-12 rühma

1138 eurot.


(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool)

1055 eurot;

901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool)

1138 eurot;

üle 1400 õpilase

1343 eurot.


(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (6) Lasnamäe Lastekeskuse juhataja töötasu alammäär on 1055 eurot kuus.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1138 eurot kuus.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

§ 3.   Haridusasutuste juhtide täiendavad tasud, preemiad ja toetused (Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (1) Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile (v.a põhikooli ja gümnaasiumi direktor) haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata:
  1) kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära töötasumäära suurendamise põhjendused;
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)
  2) täiendavat tasu kuus kokku kuni 50% haridusasutuse juhile määratud töötasumäärast kuus nõutavast tulemuslikuma töö eest või haridusasutuse juhiga peetud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete täitmise eest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)
09.05.2013 13:23
Veaparandus - § 3 lg 1 p 2 on taastatud esimene lause. Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus nr 6

  (2) Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata preemiaid ja toetusi, mille maksmise tingimused ja korra kehtestab haridusameti juhataja käskkirjaga.

§ 4.   Pedagoogide töötasu alammäärad kuus

  (1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär vastavalt atesteerimisel antud ametijärgule on järgmine:
  1) noorempedagoog 715 eurot;
  2) pedagoog 715 eurot;
  3) vanempedagoog 820 eurot;
  4) pedagoog-metoodik 990 eurot.
[RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäär on:
  1) põhikoolis 130 eurot;
  2) gümnaasiumis 100 eurot.
[RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Pedagoogide (v.a lõikes 1 nimetatud) töötasu alammäärad kuus vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

noorempedagoog

633 eurot;

pedagoog

670 eurot;

vanempedagoog

755 eurot;

pedagoog-metoodik

861 eurot.


(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  (4) Määruses esitatud töötasu alammäärad kuus on tagatud kõrgharidusega pedagoogile. Kutsekesk- või keskeriharidusega ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi töötasu alammäär kuus võib olla kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast kuni 15% madalam.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

§ 5.   Haridusasutuste teiste töötajate töötasustamine

  (1) Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuse juht), spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuse töötasujuhendis.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 335 eurot kuus.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

§ 6.   Haridusasutuste pedagoogide ja teiste töötajate täiendavad tasud, preemiad ja toetused (Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

  Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse töötasujuhendist määrata:
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)
  1) pedagoogidele kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära selle suurendamise põhjendused;
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)
  2) täiendavat tasu kokku kuus kuni 50% ametikohale määratud töötasumäärst kuus pedagoogidele ja teistele töötajatele täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)
  3) preemiaid ja toetusi.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 12. märtsil 2009.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json