Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Meremäe Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2013, 65

Meremäe Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 27.03.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19, 35 ja 36 alusel ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Meremäe Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnikele ja töötajatele palga määramise ja maksmise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Teenistuja – Meremäe vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev (s.o töölepingu alusel töötav) töötaja.

  (2) Ametnik – on isik, kes on Meremäe vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks.

  (3) Töötaja – on asutusega töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimuteostamist toetavat tööd. Töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks.

  (4) Teenistuskoht – ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht.

  (5) Palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ning asendustasudest.

  (6) Töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ning asendustasudest.

§ 3.   Põhipalga määramise põhimõtted

  (1) Põhipalk on fikseeritud palga osa, mis on määratud ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

  (2) Ametniku põhipalk määratakse ametniku ametisse nimetamisel vallavanema käskkirjaga.

  (3) Töötaja põhipalk lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus või selle lisas.

  (4) Teenistuja põhipalga määramisel või töötasus kokkuleppimisel lähtutakse vallavolikogu poolt teenistuskohtadele kehtestatud palgamääradest.

  (5) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku palk katseajal. Katseajal võib määrata põhipalgaks ameti- või töökohale planeeritud palgatasemest kuni 10% madalamat palgamäära.

§ 4.   Muutuvpalga määramise alused ja põhimõtted

  (1) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (2) Muutuvpalga osad on:
  1) tulemuspalk,
  2) preemia,
  3) lisatasu ajutise või ühekordsete teenistusülesannete täitmise eest, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus.

  (3) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul põhipalgale juurde maksta kuni 20% aastasest põhipalgast.

  (4) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas lõppeva aasta arengu- ja hindamisvestluse tulemuste põhjal.

  (5) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse iga ametniku ja töötaja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus jms). Kui tulemuspalga maksmise aluseks on kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (6) Preemiat võib maksta erakordsete või väga heade tööalaste tulemuste ees lähtudes ametiasutuse eelarve võimalustest.

  (7) Lisatasu täiendavate tööülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust.

  (8) Täiendavate tööülesannete eest lisatasu maksmise ettepanekus peavad olema fikseeritud tööülesanded ja ajavahemik, millise aja jooksul ülesannet täidetakse.

  (9) Muutuvpalga osa maksmine vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

§ 5.   Seadusest tulenevate lisatasude määramise alused ja põhimõtted

  Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva ametniku ülesannete täitmise eest) makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

§ 6.   Asendustasu

  (1) Lisatasu äraoleva teenistuja asendamise eest võib maksta vaid teenistujale, kelle ametijuhendijärgne kohustus ei ole asendada puuduvat teenistujat või kui asendamine tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse või puhkuse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest, eeldatakse, et asendaja töökoormus võrreldes ametijuhendis ettenähtuga oluliselt suureneb ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast proportsionaalselt asendamise ajaga.

  (3) Kui asendatava teenistuja põhipalk on kõrgem asendava teenistuja põhipalgast ja asendav teenistuja on kas osaliselt või täielikult vabastatud oma teenistusülesannete täitmisest, siis makstakse asendavale teenistujale asendatava põhipalka proportsionaalselt asendamise ajaga.

  (4) Puuduva teenistuja asendamise eest lisatasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülempiir.

§ 7.   Palga ja töötasu määramise kord

  (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja ametiasutuse vahelises töölepingus või selle lisas. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata vallavanema käskkirjaga.

  (3) Muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

  (4) Teenistujale ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

§ 8.   Vallavanema töötasu

  Vallavanema töötasu määrab vallavolikogu oma otsusega.

§ 9.   Palga maksmise kord

  (1) Ametnikule palka ja töötajale töötasu (edaspidi palk ja töötasu koos nimetatud palk) makstakse sarnastel alustel.

  (2) Palga arvestusperioodiks on kalendrikuu. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (3) Palka makstakse üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 5. kuupäeval (palgapäev) teenistuja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult raamatupidajat.

  (4) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (5) Teenistuja soovil väljastatakse talle teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 10.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, antakse teenistujale kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult puhkuse kasutamist katkestava või edasilükkava asjaolu äralangemisel või poolte kokkuleppel muul ajal.

§ 11.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 01. aprillist 2013.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Villu Lillmaa
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json