Teksti suurus:

Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus

Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2014, 10

Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus

Vastu võetud 20.03.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, § 15 lõike 1 ja Tartu linna põhimääruse § 47 lõike 1 alusel, arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 8 lõiget 1, § 9 lõiget 2.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus

  Koolieelse munitsipaallasteasutuse nimetus on Tartu Lasteaed Naerumaa (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Haldusala ja õiguslik seisund

  Lasteasutus on Tartu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus ja tegutseb Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna (edaspidi haridusosakond) haldusalas.

§ 3.   Liik

  Lasteasutuse liigiks on lasteaed.

§ 4.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Lasteasutus asub Tartus. Lasteasutuse aadress on Tiigi tn 25, Tartu.

  (2) Lasteasutuse tegutsemiskohtadeks Tartus on Tiigi tn 25 ja Õpetaja tn 10.

§ 5.   Lahtioleku aeg

  Lasteasutus on aastaringselt tegutsev asutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab linnavalitsus määrusega, lähtudes lasteasutuse hoolekogu ettepanekust.

§ 6.   Teeninduspiirkond

  Lasteasutuse teeninduspiirkond on Tartu linn.

§ 7.   Õppekeel

  Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse keel on eesti keel ja vene keel.

§ 8.   Asjaajamine

  (1) Lasteasutuse asjaajamist korraldatakse linnavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Lasteasutusel on koduleht http://www.tartu.ee/naerumaa, mille kaudu teeb lasteasutus üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja andmed.

§ 9.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Lasteasutusel on oma nimetuse ja Tartu linna vapi kujutisega pitsat, mis vastab Tartu linna põhimääruses kehtestatud nõuetele.

  (2) Lasteasutusel on oma sümboolika ja oma sümboolikaga dokumendiplangid.

§ 10.   Eelarve ja pangakonto

  (1) Lasteasutusel on oma eelarve, mis on Tartu linna eelarve osa.

  (2) Lasteasutus kasutab linnavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 11.   Tegevuse eesmärk

  Lasteasutuse tegevuse eesmärgiks on:
  1) võimaldada pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist;
  2) osutada pooleteise- kuni kolmeaastastele lastele lapsehoiuteenust.

§ 12.   Ülesanded

  Lasteasutuse ülesanneteks on:
  1) luua lapse vanusele vastavad tingimused ja võimalused lapse hoidmiseks või lapsehoiuteenuse osutamiseks;
  2) luua sõime- või lasteaiarühmades tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  3) luua tingimused ja võimalused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennast usaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  5) luua tingimused ja võimalused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks, korraldada logopeedilist nõustamist ning pakkuda vajadusel teisi tugi- ja nõustamisteenuseid;
  6) tagada lapse lasteasutuses viibimise ajal tema vaimne ja füüsiline turvalisus ning tervise kaitse;
  7) korraldada laste toitlustamist vastavalt päevakavale;
  8) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd vanemate, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, haridusosakonna, teiste koolieelsete lasteasutuste ja muude organisatsioonidega;
  9) kasutada lasteasutusele eraldatud ressursse (raha, hooned, õppevahendid jne) sihipäraselt ja otstarbekalt õppetöö kvaliteedi kindlustamiseks;
  10) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks, sealhulgas korraldada töötajatele tööalaseid koolitusi.

3. peatükk Lasteasutuse struktuur 

§ 13.   Struktuur

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab lasteasutuses sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad või lapsehoiurühmad.

  (2) Lasteasutuse direktori ettepanekul võib linnavalitsus moodustada lasteasutuses sobitusrühmi ja erirühmi, samuti luua vajadusel osaajalisi kohti.

  (3) Lasteasutuse rühmade liigid, kohtade arvu ja osaajaliste kohtade loomise nendes kinnitab linnavalitsus lasteasutuse direktori ettepanekul.

4. peatükk Lasteasutuse juhtimine 

§ 14.   Lasteasutuse direktor

  (1) Lasteasutust juhib direktor. Direktor vastutab lasteasutuse tegevuse eesmärkide ja ülesannete elluviimise, õppe- ja kasvatustegevuse, põhimääruse alusel lasteasutuses läbiviidava muu tegevuse, lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti lasteasutuse kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Lasteasutuse direktor kindlustab lasteasutuse tulemusliku ja häireteta töö ning lasteasutuse kodukorra ja töökorralduse reeglite täitmise.

§ 15.   Lasteasutuse direktori ülesanded

  (1) Lasteasutuse direktor:
  1) korraldab lasteasutuse õppekava ja arengukava koostamist ja elluviimist, lasteasutuse sisehindamist ning tagab lapse arengut toetava õppekeskkonna kujundamise;
  2) korraldab koostöös haridusosakonnaga õigusaktide alusel laste vastuvõtmise lasteasutusse, arvab käskkirjaga lapse rühmanimekirja ja sealt välja;
  3) korraldab õigusaktides sätestatud nõuetele vastavalt hariduslike erivajadustega laste õppe- ja kasvatustegevust;
  4) korraldab lasteasutuse tegevuse korraldamiseks loodud organite tegevust ning tagab nende seaduslike ja pädevuse piires vastuvõetud otsuste täitmise;
  5) otsustab personalivajaduse üle, esitab õigusaktides sätestatud korras lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamiseks haridusosakonnale, sõlmib koosseisus ettenähtud ametikohtade täitmiseks töölepinguid, muudab, lõpetab ja ütleb neid üles, võtab töötajaid vastutusele töölepingu rikkumise eest;
  6) loob lasteasutuse töötajatele töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad töötingimused;
  7) kehtestab lasteasutuse tegevust reguleerivad dokumendid (korrad, juhendid, juhised jne), sealhulgas sisehindamise korra, arenguvestluste läbiviimise korra, kodukorra, töökorralduse reeglid;
  8) korraldab isikuandmete kaitset ja avalikule teabele juurdepääsu, samuti teabele juurdepääsupiirangute kehtestamise;
  9) tagab lasteasutuse eelarve täitmise vastavalt õigus- ja haldusaktidega sätestatud nõuetele;
  10) tagab nõutud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) tagab lasteasutuse, laste ja pedagoogidega seotud andmete kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  12) koordineerib lasteasutuse osalemist siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides ja programmides ning tagab nende kaudu linnale võetud kohustuste tulemusliku täitmise;
  13) täidab muid õigus- ja haldusaktide ning töölepinguga (sealhulgas ametijuhendiga) talle pandud tööülesandeid ja -kohustusi.

  (2) Ülesannete täitmiseks lasteasutuse direktor oma pädevuse piires:
  1) esindab lasteasutust ja teeb Tartu linna nimel tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides sätestatud või töölepingus kokkulepitud ülesannete täitmisele;
  2) planeerib lasteasutuse eelarve tulud ja kulud;
  3) annab käskkirju;
  4) annab töötajatele tööalaseid korraldusi;
  5) esitab haridusosakonnale või haridusosakonna kaudu linnavalitsusele lasteasutuse tegevuseks vajalike dokumentide eelnõusid;
  6) moodustab ajutisi töörühmi või komisjone;
  7) korraldab riigihankeid;
  8) allkirjastab lasteasutuse nimel dokumente;
  9) teeb teisi vajalikke toiminguid.

5. peatükk Lasteasutuse tegevuse korraldamiseks loodud organid 

§ 16.   Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteasutusel on pedagoogiline nõukogu, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogiline nõukogu täidab ka muid õigusaktides sätestatud ülesandeid.

  (2) Pedagoogilise nõukogu töökorra kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga.

§ 17.   Lasteasutuse hoolekogu

  (1) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Hoolekogu täidab ka muid õigusaktides sätestatud ülesandeid.

  (2) Hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega linnavolikogu kehtestatud korras.

  (3) Hoolekogu tegutseb ja tema volitused kestavad linnavolikogu kehtestatud korras.

§ 18.   Lasteasutuse juhtkond

  (1) Lasteasutusel on juhtkond, kuhu kuuluvad lasteasutuse direktor, õppealajuhataja ning majandusjuhataja.

  (2) Lasteasutuse juhtkond on direktorile lasteasutuse tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.

6. peatükk Õppe- ja kasvatustegevuse alused 

§ 19.   Õppekava

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor käskkirjaga pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 20.   Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

  Lasteasutusel on lasteasutuse tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, lasteasutuse õppekava ning Lõuna-Eesti ja Tartu kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 21.   Kodukord

  Lasteasutusel on kodukord, mille kiidavad heaks pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu ning kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga. Lasteasutuse kodukorras nähakse muuhulgas ette:
  1) rühma tegevustes osalemise korraldus;
  2) laste tervise kaitsmiseks ja haiguste ennetamiseks rakendatavad meetmed;
  3) lasteasutuse hoones ja territooriumil keelatud tegevused;
  4) lasteasutuse tegevuse korraldamiseks tehtud otsustest või kinnitatud dokumentidest vanema teavitamise kord;
  5) kodukorra rikkumise eest kohaldatavad meetmed.

§ 22.   Lapse tervise kaitse

  Lasteasutus tagab lapse lasteasutuses viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

7. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 23.   Laste õigused

  Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 24.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua laps lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal, järgides lasteasutuse päevakava ning õigus- ja haldusaktidest tulenevaid nõudeid;
  2) saada pedagoogilt regulaarselt teavet lapse arengu ja õppimise kohta;
  3) olla kaasatud õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisse ja läbiviimisse;
  4) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  5) saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  6) tutvuda lasteasutuse õppe-, tegevus- ja päevakavaga, kodukorraga ja muude lasteasutuse tegevust reguleerivate dokumentidega;
  7) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  8) saada lasteasutusest ja haridusosakonnast teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse ning oma õiguste kohta;
  9) pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse direktori, hoolekogu, pedagoogilise nõukogu, haridusosakonna poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) pidama kinni lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma vanemate poolt kaetavat osa ja toidukulu;
  4) täitma lasteasutuse kodukorda, linnavalitsuse kehtestatud koha kasutamise tingimusi ning kandma vastutust nende rikkumise eest;
  5) informeerima lasteasutust lapse tervisehäiretest;
  6) hoidma lasteasutuse kasutuses olevaid esemeid.

§ 25.   Koostöö lapsevanemaga

  (1) Lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

  (2) Pedagoog teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.

  (3) Lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks viib pedagoog lapsevanemaga vähemalt üks kord õppeaastas läbi arenguvestluse, kus annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest, selgitab välja lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

  (4) Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatustegevuse kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele lasteasutuses rühma vanemate koosolekute ja hoolekogu koosolekute kaudu.

8. peatükk Lasteasutuse töötajad 

§ 26.   Lasteasutuse töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteasutuse töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud töölepingus (sealhulgas ametijuhendis) ja töökorralduse reeglites, kollektiivlepingus, lasteasutuse kodukorras, seadustes ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktides.

  (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses. Pedagoogid on kohustatud toetama ja nõustama vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Lasteasutuse teiste töötajate kohustuseks on tagada lasteasutuse häireteta töö, asjaajamise korraldamine, heaperemehelik majandamine, linnavara ja muude esemete säilimine ning korrasolek.

  (4) Lasteasutuse töötajad on kohustatud andma teavet linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (5) Lasteasutuse töötajatel on õigus:
  1) täiendada oma erialaseid või pedagoogilisi teadmisi vastavalt töölepingu seadusele ja täiskasvanute koolituse seadusele;
  2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  3) esitada lasteasutuse direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ning pöörduda oma õiguste kaitseks haridusosakonna poole.

  (6) Lasteasutuse töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

9. peatükk Lasteasutuse vara ja raamatupidamise korraldamine 

§ 27.   Vara

  (1) Lasteasutuse kasutuses olev vara on lasteasutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu linnavara, õigused ning hüved. Lasteasutuse kasutuses oleva linnavara omanikuks on Tartu linn.

  (2) Linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Tartu linnale rahaliste kohustuste võtmine toimub Tartu linnavara eeskirjas ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

§ 28.   Rahalised vahendid ja raamatupidamine

  (1) Lasteasutust rahastatakse riigieelarvest ja linnaeelarvest, vanema poolt kaetavast osast, sihtotstarbelistest ja projektipõhistest eraldistest ja annetustest ning tasulisest tegevusest saadud laekumistest.

  (2) Lasteasutuse tasulisteks tegevusteks on lasteasutuse kasutuses oleva linnavara üürimine ja rentimine, lapsehoiuteenuse osutamine, huviringide läbiviimine, laste toitlustamine päevakava alusel, täiskasvanute toitlustamine.

  (3) Tasuliste teenuste, välja arvatud laste toitlustamine, hinnad kehtestatakse linnavolikogu kehtestatud korras.

  (4) Lasteasutuse raamatupidamisarvestust korraldab rahandusosakond koos lasteasutuse direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

10. peatükk Järelevalve 

§ 29.   Riiklik järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium või maavanem õigus- ja haldusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Kui riikliku järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutuse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha, tasutakse see lasteasutuse eelarvest.

§ 30.   Järelevalve

  Lasteasutuse ja lasteasutuse direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teeb järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) linnavalitsus.

11. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 31.   Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

  (3) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel täidab lasteasutuse direktor lasteasutuse tegevuse käigus Tartu linnale võetud kohustused ja nõuab sisse võlad, arvestades linnavalitsuse asjakohaste juhistega.

12. peatükk Lõppsätted 

§ 32.   Lasteasutuse põhimääruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Lasteasutuse põhimääruse muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu määrusega Tartu linna põhimäärusega kehtestatud korras.

§ 33.   Lasteasutuse nimetuse muutmine

  Tartu Lastesõim Mesipuu (registrikood 75007244) uus nimetus on alates 1. augustist 2014. a Tartu Lasteaed Naerumaa.

§ 34.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2014. a.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json