Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2020, 32

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.03.2014 nr 12
RT IV, 29.03.2014, 32
jõustumine 01.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.02.2020RT IV, 27.02.2020, 101.03.2020

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kalmistu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Kehtna valla territooriumil asuvate kohaliku omavalitsuse hallatavate kalmistute (edaspidi kalmistu) kasutamist. Kalmistu haldamist korraldab Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (11) Kehtna valla haldusterritooriumil asuvad järgmised kalmistud:
  1) Põllu külas asuv Lelle kalmistu, mis on riikliku kaitse all kultuurimälestis;
  2) Lellapere külas asuv Kehtna kalmistu, mis on riikliku kaitse all kultuurimälestis;
  3) Ahekõnnu külas asuv Järvakandi alevikalmistu.
[RT IV, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

  (2) Kalmistu ja hauaplatside korrashoidu jälgib kalmistuvaht, kelle õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepinguga ning kelle võtab tööle vallavalitsus.

  (3) Kalmistu teadetetahvlil peab olema:
  1) väljavõte kalmistu kasutamise eeskirjadest;
  2) informatsioon kalmistu hooldaja kohta;
  3) informatsioon osutatavate teenuste ja nende hindade kohta;

  (4) Kalmistuvaht peab koguma tema hallatavale kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta kalmistuseaduse § 11 lõigetes 2–4 nimetatud andmeid. Andmed registreeritakse kalmisturegistris, mida peetakse paberkandjal või digitaalselt.
[RT IV, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

  (5) [Kehtetu - RT IV, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

§ 2.   Kalmistu kasutamise aeg

  (1) Kalmistu on avatud iga päev ööpäevaringselt.

  (2) Matuseid korraldatakse kalmistul igal päeval, v.a riiklikel pühadel, kell 10.00 kuni 18.00. Riiklikel pühadel võib matuseid korraldada erandjuhul.

§ 3.   Kalmistu kasutamine

  (1) Kalmistu kasutamisel peab järgima õigusaktidega sätestatud nõudeid ning väljakujunenud hea käitumise norme.

  (2) Kalmistu kasutamisel peab hoidma rahu, vaikust, korda, puhtust ning hoiduma kõikvõimalikust tegevusest, millega häiritakse või riivatakse teisi kalmistu kasutajaid või külastajaid. Kalmistu kasutamisel peab järgima traditsioonidel põhinevat kalmistukultuuri, kalmistu eesmärgipärase kasutamisega mitteseotud tegevused pole lubatud. Kalmistul ei tohi pruukida alkohoolseid jooke.

  (3) Vallavalitsuse poolt korraldatud kalmistu hooldamistöid peab üldjuhul tegema tööpäevadel ning võimalikult vähe kalmistu kasutajaid või külastajaid häirides. Hauaplatsi hooldamise töid võib isik teha igal ajal v.a öörahu aeg.

  (4) Hauaplatsi hooldamisel tekkivad jäätmed peab paigutama kalmistul asuvasse jäätmekonteinerisse või määratud alale. Kalmistul ei tehta lõket. Keelatud on omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid ja põõsaid.

  (5) Mootorsõidukiga tohib kalmistul sõita ainult kalmistuvahi loal, mootorsõiduki kasutaja ei tohi kahjustada piirdeid, hauakohti ja -platse ning taimestikku.

  (6) Matuse toimumise ajaks tuleb kõik matust häirida võivad tegevused kalmistul peatada.

  (7) Loomade toomine kalmistule ei ole lubatud. Kalmistul on keelatud matta loomi.

  (8) Veevõtukohtade ja kalmistul asuva käimla korrasoleku ning jäätmete äraveo kalmistult korraldab kalmistuvaht.
[RT IV, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

  (9) Kalmistul peavad olema matmiseks ja hauaplatside korrastamiseks vajalikud tööriistad ning inventari hoidmise ruumid.

§ 4.   Hauaplatsi kasutusse andmine

  (1) Hauaplats on kalmistul asuv kasutusse antud maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest üldjuhul 2,5x1,5 meetri suurusest hauakohast.

  (2) Hauaplatsi kasutusse saamiseks esitab matja kalmistuvahile surmatõendi või arstliku surmateatise vähemalt 48 tundi enne soovitavat matuse aega.

  (3) Kalmistul ruumilise võimaluse olemasolul võib matja taotlusel anda kasutusse mitme hauakohaga hauaplatsi.

  (4) Hauaplats antakse tasuta ning tähtajatuks kasutamiseks. Hauaplatsi kasutusse andmine kohta tehakse vastav märge kalmisturegistris. Kalmistuvaht peab hauaplatsi taotlejale tasuta kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal hauaplatsi mõõdud ja informeerima taotlejat tema õigustest ja kohustustest.
[RT IV, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

  (5) Hauaplatsi kasutamine lõpetatakse kasutaja ja kalmistuvahi kokkuleppel ning selle kohta tehakse märge kalmisturegistris. Hauaplatsi kasutamine võidakse ühepoolselt lõpetada käesolevas eeskirjas sätestatud tingimustel.
[RT IV, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

§ 5.   Hauaplatsi kasutaja

  (1) Hauaplatsi kasutaja (edaspidi kasutaja) on isik, kelle kohustuseks on hooldada kasutusse
antud hauaplatsi vastavalt nõuetele ja headele tavadele.

  (2) Hauaplatsi kasutaja kohta kogub kalmistuvaht kalmistuseaduse § 11 lõikes 3 sätestatud andmeid.
[RT IV, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

  (3) Kasutaja asemel võib uueks kasutajaks nimetada teise isiku senise kasutaja ja uue kasutaja ühise kirjaliku taotluse alusel või muudel põhjendatud asjaoludel. Kasutaja surma korral nimetatakse uus kasutaja senise kasutaja lähedaste ettepanekul ja uue kasutaja nõusolekul.

§ 6.   Matmise kord

  (1) Surnu matmiseks hauaplatsil asuvale hauakohale võib toimuda kalmistuvahi loal. Taotlus matmise loa saamiseks koos surmatõendi või arstliku surmateatisega tuleb kalmistuvahile esitada vähemalt 48 tundi enne soovitavat matuse aega. Matmise kohta teeb kalmistuvaht vastavad kirjalikud märked.

  (2) Teise isiku kasutusse antud hauaplatsile matmiseks peab olema vastava hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek.

  (3) Haua võib kaevata sellele hauakohale, millele matmiseks on antud luba. Haua kaevamise korraldab kalmistuvaht matja kulul või matja kalmistuvahi järelevalve all. Matmisel tuleb järgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (maetava pea läänes) ja hauatähis asub haua peatsis.

  (4) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul. Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistuvahiga või kahjukannatajaga. Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja.

  (5) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistuvahiga, kes korraldab ümbermatmise.

  (6) Kirstuga maetava surnu pealematmiseks võib kalmistuvaht anda loa, kui viimasest matmisest samale kohale on möödunud vähemalt 20 aastat. Pealematmise loa võib anda ainult kasutaja kirjalikul nõusolekul.

§ 7.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Kasutaja peab hooldama ja korrastama süstemaatiliselt hauaplatsi ning seal asuvaid objekte.

  (2) Reeglina peab igal aastal 1. juuniks ja 1. novembriks heakorrastama hauaplatsi, eelkõige peab koristama langenud lehed, oksad, kuivanud taimed, puhastama hauatähised, -piirded ning muud kujunduselemendid (edaspidi kujunduselement).

  (3) Hauaplatsi peab tähistama nii, et selle suurus ja piirid oleksid kalmistul arusaadavalt fikseeritud. Hauakoht, kuhu surnu on maetud, tuleb tähistada arusaadavalt. Keelatud on laiendada omavoliliselt hauaplatsi. Hauaplatsi kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest hauaplatsidest.

  (4) Hauaplatsi haljastus ning kujunduselemendid peavad jääma hauaplatsi piiridesse. Märgitud nõuet rikkuva või kalmistu üldilmet rikkuva kujunduselemendi või haljastuse peab kalmistuvahi nõudel likvideerima määratud tä[htpäevaks. Juhul kui nõue jäetakse tähtpäevaks täitmata, siis võib need likvideerida kalmistuvaht kasutaja kulul.

  (5) Kujunduselement peab olema esteetiline ning sobima kalmistu üldilmega. Kujunduselementide paigaldamisel, eemaldamisel või ümberpaigutamisel ning hauaplatsi hooldamisel võib kalmistuvaht anda kasutajale soovitusi. Kalmistuvaht võib juhtida hauaplatsi kasutaja tähelepanu puudustele või rikkumisele ning anda nende kõrvaldamiseks tähtaeg.

  (6) Üldjuhul võib rajada hauaplatsile madalhaljastuse ja kasutada puude kääbusvorme. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada kalmistuvahi loal. Hauaplatsi haljastuse ja kujunduselemendid peab rajama nii, et kõrvalasuval hauaplatsil uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

§ 8.   Hooldamata hauaplatsi kasutamine

  (1) Juhul kui kalmistuvaht kavatseb hauaplatsi tunnistada hooldamata hauaplatsiks, siis tähistatakse see vastava tähisega. Hauaplatsi tähistamise registreerib kalmistuvaht kalmisturegistris.
[RT IV, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

  (2) Kalmistuvaht tunnistab tähisega märgistatud hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks ning lõpetab senise kasutaja kasutusõiguse, kui ühe aasta jooksul peale tähistamist ei ole hauaplatsi nõuetekohaselt hooldatud.

  (3) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi kohta tehakse vastav märkus kalmisturegistrisse. Kalmistuvaht võib hooldamata hauaplatsi anda teise isiku kasutusse.
[RT IV, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2014. a.

/otsingu_soovitused.json