Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Antsla valla omandis olevate kinnistute jagamise, ühendamise, nende piiride ja pindalade muutmise ning piirinaabrina toimingute kooskõlastamise kord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2014, 40

Antsla valla omandis olevate kinnistute jagamise, ühendamise, nende piiride ja pindalade muutmise ning piirinaabrina toimingute kooskõlastamise kord

Vastu võetud 18.03.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ning § 34 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Korraga reguleeritakse Antsla valla omandis olevate:
  1) kinnisasjade jagamist (kehtestatud detailplaneeringu kohaselt, kui selle koostamine on kohustuslik);
  2) kinnisasjade ühendamist;
  3) kinnisasjade piiride ja pindalade muutmist;
  4) kinnisasjade korteriomanditeks jagamist ja ühendamist;
  5) hoonestusõiguste korterihoonestusõigusteks jagamist;
  6) korteriomandite ja korterihoonestusõiguste jagamist;
  7) korteriomandite ja korterihoonestusõiguste ühendamist.
  8) kinnisasjade naabermaaüksuste piiride, piiriprotokollide ja projektide kooskõlastamist.

§ 2.   Kinnistute jagamise ja ühendamise ning piiride ja pindalade muutmise otsustamine

  (1) Kinnistute jagamise ja ühendamise ning piiride ja pindalade muutmise otsustab Antsla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (2) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) kinnistute jagamise, ühendamise või kinnisasjade piiride ja pindalade muutmise õiguslik alus;
  2) andmed jagatava kinnistu, ühendatavate kinnistute või kinnisasjade kohta, mille piire ja pindala muudetakse:
- kinnistusregistriosa number;
- aadress;
- katastritunnus;
- pindala;
- sihtotstarve;
- korteriomandite ja korterihoonestusõiguste puhul nende reaalosade suurused.
  3) kinnisasjade jagamisel, ühendamisel moodustatavate kinnisasjade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed, kinnisasjade piiride ja pindalade muutmisel kinnisasjade uued pindalad, aadressid ja sihtotstarbed;
  4) kinnisasja korteriomanditeks või hoonestusõiguse korterihoonestusõigusteks jagamisel ning
korteriomandite või korterihoonestusõiguste jagamisel või ühendamisel moodustatavate korteriomandite või korterihoonestusõiguste reaalosade suurused.

§ 3.   Kinnistute jagamise, ühendamise ning piiride ja pindalade muutmise toimingud

  (1) Kinnistute jagamist, ühendamist ning piiride ja pindalade muutmist korraldab vallavalitsus.

  (2) Kinnistute jagamiseks või ühendamiseks või piiride ja pindalade muutmiseks teeb vallavalitsuse poolt määratud isik/isikud järgmised toimingud:
  1) korraldab katastriüksuse plaani koostamise koostöös maamõõtjaga ja maakorraldustööde tegemise;
  2) koostab käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud korralduse eelnõu;
  3) esitab riigi maakatastri pidajale avalduse ja katastriüksuse moodustamise toimiku kinnisasja jagamise, kinnisasjade ühendamise või kinnisasjade piiride ja pindalade muutmise registreerimiseks riigi maakatastris;
  4) esitab Tartu Maakohtu Võru kinnistusjaoskonnale notariaalse või digitaalselt allkirjastatud avalduse kinnistu jagamise, kinnistute ühendamise või kinnisasjade piiride ja pindalade muutmise kannete tegemiseks kinnistusraamatusse;
  5) korraldab vajalike andmete esitamise ehitisregistrisse.

§ 4.   Piirinaabrina toimingute kooskõlastamine

  Vajadusel kooskõlastab piirinaabrina naabermaaüksustel teostatavad tööd, projektid ja naabermaaüksuste piirid ning allkirjastab piiriprotokollid vallavanem.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json