EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaks Jõgeva linnas

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2014, 44

Reklaamimaks Jõgeva linnas

Vastu võetud 22.04.2010 nr 6
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 2, «Kohalike maksude seaduse» § 2 lõike 1, § 4 ja § 10, «Maksukorralduse seaduse» § 3 lõike 3 ning «Reklaamiseaduse» § 2 lõike 1 punkti 3 ja § 30 lõike 2 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Reklaamimaks on Jõgeva linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamise ja linnapildi kujundamise eesmärgil maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks.

 (2) Reklaamimaksu maksja on reklaami avalikustaja.

 (3) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises sõnastuses:
 1) reklaam – reklaam reklaamiseaduse tähenduses;
 2) reklaami avalikustaja – füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab;
 3) maksuhaldur – Jõgeva Linnavalitsus;
 4) statsionaarne välireklaam – tasapinnaline või ruumiline konstruktsioon (kompositsioon), mis on paigaldatud hoonele, rajatisele või maatükile, v.a firma, ettevõtte või asutuse nimi sissekäigu kohal või vitriinaknal;
 5) mittestatsionaarne reklaam – reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul, kusjuures mõlema poole pind summaarselt ei ületa 1 m² ja reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega;
 6) mobiilne konstruktsioon – sõiduk või haagis, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud/pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
 7) maksudeklaratsioon – maksumaksja (reklaami avalikustaja) poolt esitatav maksuaruanne tasumisele kuuluva reklaamimaksu suuruse arvutamise kohta.

 (4) Reklaamina ei käsitata:
 1) majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa või osutatakse teenust, antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta ning käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teavet;
 2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
 3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
 4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
 5) märgistust kauba müügipakendil. Müügipakendile kantud või kinnitatud reklaami ei loeta märgistuseks. Müügipakendit käsitatakse pakendiseaduse tähenduses;
 6) konkreetse ürituse või tegevuse sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta.

§ 2.  Maksustatav reklaam

 (1) Maksuobjektiks on reklaam, mis on:
 1) paigaldatud Jõgeva linna haldusterritooriumile füüsiliste või juriidiliste isikute (edaspidi isik) poolt, samuti Jõgeva linnas elavatele või asuvatele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam;
 2) eksponeeritud avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumides või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
 3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

 (2) Reklaamimaksuga ei maksustata:
 1) riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutusi;
 2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutusi ja reklaami;
 3) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaami;
 4) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teavet (vastavalt Eesti Standardi EVS 613-2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine»);
 5) ehituse ajaks paigaldatud teavet ehitusseaduse § 29 lõike 2 punkti 3 alusel;
 6) detailplaneeringualale paigaldatud informatsioonitahvlit planeerimisseaduse § 12 lõike 3¹ alusel.

§ 3.  Reklaami maksustamise periood

 (1) Reklaami maksustamise perioodiks on ajavahemik, mille jooksul on reklaam paigaldatud.

 (2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päevast ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 4.  Reklaamimaksu määr

 (1) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaampinna 1 m² ööpäeva maksumus.

 (2) Kui reklaamipinna suurus on täisruutmeetritest erinev, ümardatakse reklaamipinna suurus ruutmeetrites ühe komakohani. Kahe- ja enamapoolse reklaamipinna korral arvestatakse reklaamipinnana kõik pooled.

 (3) Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest on 0,13 eurot.
[ - jõust. 01.01.2011]

 (4) Reklaamile, milles reklaamitakse alkohoolset jooki etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti (kaasa arvatud), kohaldatakse kümnekordset maksumäära.

 (5) Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti ja/või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale laenu ning mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aastas, kohaldatakse kümnekordset maksumäära.

 (6) Reklaamile, mida eksponeeritakse mobiilse konstruktsiooni vahendusel, kohaldatakse kahekordset maksumäära.

 (7) Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objekt on alkohoolne jook etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti (kaasa arvatud) ja kui eksponeeritav objekt on tarbijakrediiti pakkuv reklaam, mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aastas, kohaldatakse kahekümnekordset maksumäära.

§ 5.  Maksudeklaratsiooni esitamise tähtajad

 (1) Reklaamimaksu maksja on kohustatud esitama Jõgeva Linnavalitsusele maksudeklaratsiooni (vorm lisatud) hiljemalt reklaami paigaldamisele eelneval tööpäeval. Maksudeklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle linnavalitsuse ametiruumides.

 (2) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon lõikes 1 kehtestatud korras.

§ 6.  Maksu arvutamine ja tasumine

 (1) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma lähtudes maksustamisperioodist ning käesoleva määruse paragrahvis 4 nimetatud maksumääradest, arvestades paragrahvi 7 sätteid.

 (2) Maksumaksja tasub maksusumma Jõgeva Linnavalitsuse arveldusarvele maksudeklaratsiooni esitamise päevaks.
[ - jõust. 01.01.2011]

 (3) Kui reklaam on paigaldatud pikemaks perioodiks, võib maksumaksja jaotada maksuperioodi kvartaalseteks (kolmekuulisteks) osadeks. Maksusumma tasutakse esimese osa eest lõikes 2 sätestatud korras. Järgnevate osade eest tasutakse hiljemalt kvartali (kolmekuulise osa) esimeseks kuupäevaks.

 (4) Deklaratsiooni esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel maksusumma suuruse kohta, määrab tasumisele kuuluva summa maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud maksuperioodi ei ole võimalik määrata, eeldatakse, et see on 3 kuud.

§ 7.  Maksusoodustused

 (1) Juriidilisele isikule, kelle juriidiline aadress on registreeritud Jõgeva linna haldusterritooriumile, statsionaarsele reklaamile reklaamimaksu ei kohaldata, välja arvatud § 4 lõigetes 4, 5 ja 7 sätestatud juhtudel.

 (2) Muudel juhtudel maksusoodustuse andmise ning selle suuruse, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab linnavalitsus.

 (3) Maksusoodustuse saamiseks esitab isik linnavalitsusele sellekohase taotluse.

 (4) Maksusoodustust ei anta isikule:
 1) kes on esitanud maksudeklaratsioonis valeandmeid;
 2) kes on reklaamimaksu võlglane.

§ 8.  Reklaamimaksu kogumine

 (1) Reklaamimaks laekub Jõgeva linna eelarvesse.

 (2) Kohalike maksude seaduse rikkumisel on asja menetlemise ja karistuse määramise õigus Jõgeva Linnavalitsusel, kelle pädevuses on kontrollida reklaami paigaldamise korra täitmist Jõgeva linna haldusterritooriumil.

 (3) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest ja kohalike maksude seadusest.

§ 9.  Maksu tagastamine

 (1) Kui maksumaksja on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on tal õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ettenähtud suurusest suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

 (2) Tagastusnõue edastatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval tööpäeval maksuhalduri ametiruumides, posti teel või e-posti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

 (3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksudeklaratsiooni number, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

 (4) Enam tasutud maksu ei tagastata, kui maksumaksjal on maksuobjekti osas maksuvõlg või on esitamata maksudeklaratsioonid.

§ 10.  Vaidemenetlus

 (1) Maksumaksja või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

 (2) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka:
 1) viivitust;
 2) tegevusetust;
 3) muid maksuhalduri toiminguid.

 (3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse vahetult linnavalitsusele.

 (4) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates haldusakti teatavakstegemise või kättetoimetamise päevast.

 (5) Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil vaide esitaja sai vaidlustatavast toimingust teada või pidi teada saama.

§ 11.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Reklaami paigaldamiseks enne 1. maid 2010. a sõlmitud lepingud viia käesoleva määrusega vastavusse hiljemalt 1. jaanuariks 2011. a.

 (3) Määrus jõustub 1. mail 2010. a.

Lisa Reklaamimaksu deklaratsioon