Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõgeva linna eelarvest korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2014, 45

Jõgeva linna eelarvest korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 20.12.2007 nr 9
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus sätestab Jõgeva linna eelarvest korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse määramise ning toetuse väljamaksmise tingimused ja korra.

 (2) Toetuse eesmärk on kaasa aidata Jõgeva linnas elukeskkonna atraktiivsuse ja elukvaliteedi parandamisele suunatud tegevustele.

 (3) Toetamisele kuuluvad Jõgeva linna haldusterritooriumil vähemalt 8 korteriga korterelamute kinnistu maa-alal (õuealal) paiknevate rajatiste säilitamisele, taastamisele või ehitamisele suunatud alljärgnevad tegevused:
 1) olemasolevate teede ja parkimisplatside renoveerimine (teekatte uuendamine) ning laiendamine, uute teede ja parkimisplatside ehitamine;
 2) olemasolevate sadevete ärajuhtimise süsteemide renoveerimine ning uute sadevete ärajuhtimise süsteemide ehitamine;
 3) olemasolevate mängu- ja spordiväljakute renoveerimine (atraktsioonide asendamine ja lisamine) ning uute mängu- ja spordiväljakute rajamine;
 4) punktides 1 ja 2 nimetatud töödega seotud projekteerimine.

 (4) Kavandatavad tegevused tuleb ellu viia taotluse esitamise kalendriaastal hiljemalt 15. novembriks.

 (5) Toetust eraldatakse Jõgeva linna eelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

 (6) Kui selleks eelarveaastaks toetusteks eraldatud vahendid on kulutatud, siis taotluste vastuvõtmine peatatakse. Taotluste vastuvõtmise peatamisest teavitatakse Jõgeva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) veebilehel. Peale taotluste peatamist laekunud taotlused tagastatakse taotlejale.

§ 2.  Toetuse määrad

  Toetuse määr on kuni 50% rajatise korrastamisega seotud tööde maksumusest koos käibemaksuga, kuid mitte rohkem kui:
 1) 2556,47 eurot teede ja parkimisplatside ning sadevete ärajuhtimis-süsteemide ehituseks ja renoveerimiseks ühe korterelamu kohta neljal järjestikusel kalendriaastal kokku;
[ - jõust. 01.01.2011]
 2) 639,12 eurot - teede ja parkimisplatside ning sadevete ärajuhtimis-süsteemide ehitusega ja renoveerimisega seotud projekteerimiseks ühe korterelamu kohta neljal järjestikusel kalendriaastal kokku;
[ - jõust. 01.01.2011]
 3) 639,12 eurot - mängu- ja spordiväljakute rajamiseks ja renoveerimiseks ühe korterelamu kohta neljal järjestikusel kalendriaastal kokku.
[ - jõust. 01.01.2011]

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetust on õigustaotleda:
 1) korteriühistul;
 2) hooneühistul;
 3) korteriomanike ühisuse puhul korteriomanike kaasomandi ühise majandamisega tegeleval juriidilisel või füüsilisel isikul (valitsejal) või korteriomanike esindajal seltsingulepingu alusel.

 (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele kirjalik taotlus (lisa 1), mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) toetuse taotleja nimi, registrikood, postiaadress;
 2) korrastatava rajatise aadress;
 3) tööde loetelu (lühikirjeldus), milleks toetust taotletakse;
 4) taotletav toetuse suurus (ei tohi ületada käesoleva määrusega kehtestatud toetuse määra);
 5) tööde maksumus koos käibemaksuga;
 6) ehitusloa või kirjaliku nõusoleku number ja väljaandmise kuupäev, kui kavandatud töödeks on ehitusseadusest tulenevalt nende olemasolu nõutav;
 7) taotluse allkirjastaja andmed.

 (3) Taotlusele peab olema lisatud järgmiste dokumentide koopiad:
 1) taotleja poolt töövõtjale väljastatud pakkumiskutse;
 2) hinnapakkumine töövõtjalt või kavandatud töödeks sõlmitud leping;
 3) korrastatava maa-ala geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 koos ehitatava või renoveeritava rajatise asukoha äranäitamisega;
 4) rajatava või renoveeritava mängu- või spordiväljaku puhul selle foto või joonis (koos mõõtudega);
 5) üldkoosoleku otsus kavandatavate tööde teostamise või tellimise kohta;
 6) üldkoosoleku otsus valitseja või esindaja määramise kohta (korteriomanike ühisuse puhul).

 (4) Taotlus peab olema esitatud ühe korterelamu kohta. Ühes taotluses võib taotleda toetust mitmele käesoleva korra paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud tegevusele.

 (5) Taotlus tuleb eelnevalt kooskõlastada linnavalitsuse maakorralduse peaspetsialistiga ning linnavalitsuse inseneriga.

§ 4.  Taotluse läbivaatamine

 (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni.

 (2) Komisjon vaatab taotlused läbi nende laekumise järjekorras.

 (3) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 45 kalendripäeva taotluse registreerimisest.

 (4) Komisjon võib nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või parandamist. Selgituste andmiseks või puuduste kõrvaldamiseks antakse aega 10 kalendripäeva.

§ 5.  Taotluse rahuldamine ja toetuse määramine

 (1) Kõik nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse täielikult või osaliselt tingimusel, et eelarves on selleks tegevuseks kinnitatud vahendeid.

 (2) Taotlus rahuldatakse osaliselt, kui taotluse täielikuks rahuldamiseks puuduvad eelarves vahendeid.

 (3) Taotluse rahuldamise ja toetuse määramise otsuse teeb linnavalitsus oma korraldusega komisjoni ettepaneku alusel.

§ 6.  Taotluse rahuldamata jätmine

 (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) taotleja või taotlus ei vasta nõuetele;
 2) on taotletud mitteabikõlbulike tegevuste toetamist;
 3) taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa vastavaks tunnistada või taotlust rahuldada;
 4) taotluse rahuldamiseks puuduvad eelarves vabad vahendid.

 (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb linnavalitsus oma korraldusega komisjoni ettepaneku alusel. Taotluse rahuldamata jätmise korral peab otsus olema põhjendatud.

§ 7.  Toetuse väljamaksmine

 (1) Toetus makstakse välja pärast kõigi taotluses kirjeldatud tööde teostamist ning nende eest tasumist.

 (2) Toetuse väljamakse tegemise eelduseks on taotluse rahuldamise ja toetuse määramise otsus.

 (3) Positiivse otsuse saanud toetuse taotleja (edaspidi toetuse saaja) esitab hiljemalt toetuse määramise kalendriaasta 1. detsembriks linnavalitsusele kirjaliku toetuse väljamakse taotluse (lisa 2), mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) toetuse saaja nimi, registrikood, postiaadress;
 2) panga nimi ja arveldusarve number, kuhu toetus üle kanda;
 3) korrastatud objekti aadress;
 4) taotletav toetuse summa, mis peab ühtima toetuse määramise otsuses kajastatud summaga;
 5) tööde teostaja või kauba müüja nimi, registrikood, postiaadress;
 6) kasutusloa number ja väljaandmise kuupäev või ehitise teatise kuupäev, kui «Ehitusseadusest» tulenevalt on selle olemasolu nõutav;
 7) taotluse allkirjastaja andmed.

 (4) Toetuse väljamakse taotlusele peab olema lisatud järgmiste dokumentide koopiad:
 1) teostatud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendavad dokumendid;
 2) tehtud töö või müüdud kauba arved;
 3) arve tasumist tõendavad maksekorraldused.

 (5) Kui tööd on finantseeritud liisingulepinguga, tuleb lisada tagasimakse-graafikute ja liisingulepingu koopiad.

 (6) Komisjon vaatab läbi toetuse väljamakse taotluse koos lisatud dokumentidega ning võtab 15 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamise päevast vastu otsuse toetuse väljamaksmise kohta.

 (7) Toetuse väljamakse aluseks olevate kulude tõendamisel arvestatakse raamatupidamise algdokumentidega ja panga ülekande teel tasutud kuludega.

 (8) Taotluses või muudes esitatud dokumentides puuduste esinemisel määrab komisjon toetuse saajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (9) Komisjonil on õigus kontrollida toetuse saaja poolt esitatud dokumentide õigsust ning kontrollida tööde teostamist kohapeal.

 (10) Linnavalitsuse finants- ja arendusosakond kannab toetuse summa 10 tööpäeva jooksul komisjoni sellekohase otsuse saamisest toetuse saaja arvelduskontole.

 (11) Toetuse saajad avalikustatakse linnavalitsuse veebilehel.

§ 8.  Toetuse väljamaksmisest keeldumine

 (1) Toetust ei maksta välja kui toetuse saaja ei ole linnavalitsusele esitanud komisjoni poolt määratud tähtajaks nõuetekohast toetuse väljamakse taotlust koos vajalike lisadokumentidega.

 (2) Toetuse väljamaksmisest keeldumise otsuse teeb linnavalitsus oma korraldusega komisjoni ettepaneku alusel. Toetuse väljamaksmisest keeldumise korral peab otsus olema põhjendatud.

§ 9.  Rakendussätted

  Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 kehtestatud toetuse määra ei kohaldata taotlejatele, kelle taotlused rahuldati enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva Jõgeva Linnavolikogu 27. aprilli 2006. a määruse nr 6 «Jõgeva linna eelarvest korterelamute juurde kuuluvate teede ja platside korrastamiseks toetuse andmise kord» alusel, enne kolme kalendriaasta möödumist arvates taotluse rahuldamise kalendriaastast.

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008.

Lisa 1 Korterelamu toetuse taotlus

Lisa 2 Korterelamu toetuse väljamakse taotlus