Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Järvakandi valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2014, 53

Järvakandi valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.03.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvide 4 ja 23 ning Järvakandi Vallavolikogu 20.12.2006 määrusega nr 24 kinnitatud ja 28.01.2009 määrusega nr 2 muudetud „Järvakandi valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ paragrahvi 54 lõigete 13 ja 14 alusel.

§ 1.  Eelarve kinnitamine

  Kinnitada Järvakandi valla 2014. aasta eelarve tulud, finantseerimistehingud ja kulud vastavalt lisale.

§ 2.  Muudatuste tegemine kuluartiklite raames

  Anda Järvakandi Vallavalitsusele õigus teha eelarves muudatusi kuluartiklite lõikes vastavalt vajadusele.

§ 3.  Muudatuste tegemine tulude alalaekumise korral

  Eelarvesse planeeritud tulude alalaekumise korral vähendada kõikide valla eelarves olevate asutuste alaeelarveid proportsionaalselt alalaekumisele.

§ 4.  Muudatuste tegemine aasta jooksul täiendavate eraldiste korral

  Lubada Järvakandi Vallavalitsusel võtta jooksvalt eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud sihtfinantseerimise ja tasandusfondi vahendid.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Marko Matson
Volikogu esimees

Lisa Järvakandi valla 2014. aasta eelarve