SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi ja toetuste andmise kord

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 3

Sotsiaalhoolekandelise abi ja toetuste andmise kord

Vastu võetud 18.03.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab Meremäe vallas sotsiaalteenuste ja -toetuste võimaldamise üldised tingimused ja korra.

  (2) Sotsiaalteenuste ja -toetuste eesmärgiks on aidata kaasa isikute toimetuleku toetamisele ning elukvaliteedi säilimisele.

  (3) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste ja -toetuste nimekiri ei ole lõplik ning taotluste menetlemine laieneb üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või sotsiaalministeeriumi kodulehel kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduvat ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.

§ 2.   Sotsiaalteenusele õigust omavad isikud

  (1) Sotsiaalteenuseid ja -toetusi on õigustaotleda isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Meremäe vald ja kes vastab antud korraga sätestatud tingimustele.

  (2) Meremäe Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) võib otsustada erandkorras teenuse osutamise isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Meremäe vald, kuid kes abi vajamise ajal asub Meremäe vallas.

  (3) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral osutatakse isikule sotsiaalteenuseid rehabilitatsiooniplaanist lähtuvalt.

2. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

§ 3.   Sotsiaalteenuste taotlemine

  (1) Sotsiaalteenust on õigustatud saama isik või perekond, kelle igapäevane toimetulek on häiritud ja kes on motiveeritud abi vastu võtma.

  (2) Sotsiaalteenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse teenust vajava isiku nimi, elukoht, kontaktandmed, teenuse taotlemise põhjus ja lisatakse seda tõendavad andmed või dokumendid.

  (3) Teenust võib isikule või perekonnale taotleda mõni teine teenuse vajaja poolt volitatud isik, kui teenuse vajaja ise ei ole tervislikul põhjusel võimeline avaldust esitama.

  (4) Isiku kirjalik avaldus ei ole vajalik sotsiaalnõustamise ja sotsiaaltranspordi teenuse puhul ning juhul kui sotsiaalteenusele suunab juhtumiplaani alusel valla sotsiaalnõunik.

  (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente (Sotsiaalkindlustusameti otsus puude määramise kohta, isiklik rehabilitatsiooniplaan, geriaatrilise hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiskohustusega pereliikmete sissetulekud jms).

  (6) Vajadusel külastab sotsiaalnõunik sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks.

§ 4.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule hinnatud vajadustest lähtuvalt ja põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks olemasolevaid hindamismetoodikaid. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

  (3) Isikule kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (4) Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral osutatakse isikule sotsiaalteenuseid rehabilitatsiooniplaanist lähtuvalt.

§ 5.   Sotsiaalteenuste määramine ja korraldamine

  (1) Sotsiaalteenus määratakse vallavalitsuse korraldusega kümne tööpäeva jooksul nõuetele vastava taotluse esitamisest, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Sotsiaalnõunikul on õigus iseseisvalt otsustada sotsiaaltransporditeenuse osutamine.

  (2) Sotsiaalteenuse osutamiseks sõlmitakse vajadusel vastav leping. Tulenevalt asjaoludest võivad lepingu osapooleks olla vallavalitsus, teenust osutav asutus või isik, teenust kasutav isik või tema ülalpidamiskohustusega perekonnaliige. Lepinguga sätestatakse osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, poolte kohustused ja vastutus, finantseerimine ning muud olulised asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

  (3) Sotsiaalteenuse võimaldamisest keeldumine põhjendatakse ning tehakse isikule kirjalikus vormis teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (4) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada kohalik omavalitsus, maavalitsuse hallatav asutus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või vabatahtlik.

§ 6.   Sotsiaalteenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Vallavalitsus kehtestab vallavalitsuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste eest võetava tasu suuruse.

  (2) Sotsiaalteenuse eest tasu võtmisel võetakse arvesse teenuse mahtu ja maksumust, teenust saava isiku ja tema ülalpidamiskohusega pereliikmete majanduslikku olukorda ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

3. peatükk SOTSIAALTEENUSTE LIIGID 

§ 7.   Sotsiaalteenused

  Meremäe vallas osutatakse alljärgnevaid sotsiaalteenuseid:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamine;
  10) võlanõustamisteenus.

§ 8.   Koduteenus

  (1) Koduteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Vastavalt isiku vajadusele osutatakse talle koduteenuste loetelust neid teenuseid, mis aitavad tagada tema igapäevase toimetuleku.

  (3) Koduteenused on:
  1) toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;
  2) arstiabi korraldamine ja saatmine arsti juures;
  3) ravimite, esmaabivahendite ja invaabivahendite muretsemine;
  4) pesupesemise teenuse korraldamine;
  5) kommunaal- ja muude maksete tasumise korraldamine;
  6) kliendi eluruumi koristamine;
  7) kanalisatsiooni puudumisel joogivee tuppa toomine ning heitvee välja viimine;
  8) saunateenuse korraldamine;
  9) kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine;
  10) ahju kütmine;
  11) remont- ja teenustööde korraldamine;
  12) abistamine asjaajamistes erinevates asutustes;
  13) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine;
  14) ukseesise puhastamine lumest;
  15) muu asjaajamine.

  (4) Pärast avalduse saamist teeb valla sotsiaalnõunik kahe nädala jooksul kodukülastuse, mille käigus hindab hindamisinstrumendi abil abivajaja tegelikku olukorda ja selgitab välja vajadused.

  (5) Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning nimetatakse vallavalitsuse korralduses.

§ 9.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamise ja Meremäe valla eelarvest hoolekandeteenuse eest osalise tasumise korra kehtestab Meremäe Vallavolikogu.

§ 10.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Täiskasvanud isikule määratakse tugiisikuteenus vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Lastele määratakse tugiisikuteenus rehabilitatsiooniplaani alusel vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

§ 11.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Hoolduse seadmine on vallavalitsuse poolt hooldaja määramine isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, sh isikule, kes vajab abi oma igapäevaeluga toimetulekul ja isiku toimetulekuks koduses keskkonnas ei piisa koduteenusest.

  (2) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra kehtestab Meremäe Vallavolikogu.

§ 12.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (3) Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut. Soovi esitamise korral abistab vallavalitsus teenuse saajat teenust vahetult osutava isiku leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

  (4) Puudega täiskasvanud isikule määratakse isikliku abistaja teenus vallavalitsuse korraldusega.

  (5) Puudega lapsele määratakse isikliku abistaja teenus rehabilitatsiooniplaani alusel vallavalitsuse korraldusega.

  (6) Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

§ 13.   Varjupaigateenus

  (1) Vallavalitsus korraldab varjupaigateenust, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 14.   Turvakoduteenus

  Vallavalitsus korraldab turvakoduteenust, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks:
  1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

§ 15.   Sotsiaaltransporditeenus

  Sotsiaaltransporditeenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada liikumis- või toimetulekuraskustes isikul kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Teenusega kaasneb vajadusel isiku saatmine, juhendamine ja järelevalve.

§ 16.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamine on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Erandjuhul eraldatakse eluruum koheselt sotsiaalnõuniku taotluse alusel.

  (3) Isikuid, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel. Eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et puudega isik saaks võimalikult kaua elada koduses keskkonnas.

§ 17.   Võlanõustamisteenus

  Võlanõustamisteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

4. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

§ 18.   Sotsiaaltoetused

  Meremäe vallas makstakse alljärgnevaid toetusi:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) kooliminekutoetus;
  4) lasteaiatoidu toetus;
  5) koolilõpetamise toetus;
  6) prillitoetus;
  7) kolimistoetus;
  8) koolisõidutoetus;
  9) jõulutoetus;
  10) hooldajatoetus;
  11) koolitarvete ja lasteriiete ostmise toetus;
  12) ravitoetus;
  13) peretoetus;
  14) toimetulekutoetus;
  15) vajaduspõhine peretoetus;
  16) vältimatu sotsiaalabi.

§ 19.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles põhjendab toetuse vajaduse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Avalduses märgitakse toetust vajava isiku nimi, elukoht, kontaktandmed, toetuse taotlemise põhjus. Toetuse taotlemisel peab esitama kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud hüvitise saamise õiguse või muu hüvitise andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks, sealhulgas seaduses sätestatud juhul andmed kolmandate isikute kohta.

  (2) Sotsiaaltoetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta.

§ 20.   Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

  (1) Sotsiaaltoetus määratakse vallavalitsuse korraldusega. Sotsiaaltoetuse taotluste kohta tehakse korraldus kümne tööpäeva jooksul nõuetele vastava taotluse esitamisest, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Sissetulekust sõltuva toetuse määramisel tugineb vallavalitsus korralduse tegemisel sotsiaalnõuniku ettepanekule. Toetuse summa suuruse otsustab vallavalitsus lähtuvalt perekonna majanduslikust olukorrast

  (3) Sotsiaaltoetuse määramise korral kannab vallavalitsus toetuse summa isiku pangakontole või maksab välja sularahas 30 päeva jooksul korralduse tegemisest arvates. Taotleja soovist lähtudes võib toetuse summa kanda kolmanda isiku arvelduskontole.

  (4) Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumise korral teatatakse taotlejale kirjalikult 5 tööpäeva jooksul motiveeritud keeldumise põhjus.

  (5) Vallavalitsusel on õigustoetus tagasi nõuda, kui taotleja on avalduses esitanud teadlikult ebaõigeid andmeid.

  (6) Vallavalitsusel on õigus määrata nimekirja alusel ja valla eelarvest eraldatud vahendite ulatuses järgmised sissetulekust sõltumatud toetused:
  1) kooliminekutoetus;
  2) sünnitoetus;
  3) koolilõpetamise toetus.

  (7) Isiku avalduseta nimekirjade alusel korraldab sotsiaalnõunik järgmiste sissetulekust sõltumatute toetuste andmise:
  1) jõulutoetus;
  2) lasteaiatoidu toetus.

5. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUMATUD TOETUSED 

§ 21.   Sünnitoetus

  Sünnitoetus 200 eurot makstakse lapse sünni registreerimise järgselt ning 120 eurot lapse ühe aasta vanuseks saades lapse emale või isale, kui lapse ja lapsevanema(te) elukohana Eesti rahvastikuregistri andmetel on registreeritud Meremäe vald. Lisaks sünnitoetusele kingitakse vastsündinule beebipakk ja hõbelusikas.

§ 22.   Matusetoetus

  Matusetoetus 120 eurot makstakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Meremäe valda registreeritud isiku matuse korraldajale matusekulude osaliseks katmiseks.

§ 23.   Kooliminekutoetus

  (1) Ranitsatoetus 200 eurot makstakse Meremäe Kooli esimesse klassi astuja vanemale, hooldajale või eestkostjale kooli esitatud nimekirja alusel.

  (2) Toetuse maksmise esitatud nimekirja alusel otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt jooksva aasta 15. septembriks.

§ 24.   Lasteaiatoidu toetus

  Lasteaiatoidu maksumus hüvitatakse Meremäe valla koolieelsetes õppeasutustes õppivatele lastele nimekirjade alusel.

§ 25.   Koolilõpetamise toetus

  (1) Toetus määratakse põhikooli ja gümnaasiumi päevase õppevormi lõpetamise korral 32 eurot.

  (2) Toetus makstakse välja EHIS andmete alusel.

§ 26.   Prillitoetus

  Toetus prillide ostmiseks määratakse lastele ja õpilastele ning erandkorras teistele riskirühma kuulujatele kuludokumentide alusel kuni 70 eurot.

§ 27.   Kolimistoetus

  (1) Kolimistoetust 100 eurot makstakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Meremäe valda registreeritud täisealistele pereliikmetele kolimisele järgneval aastal. Kolimistoetuse avalduse esitamise tähtaeg on kolimisest 30 päeva jooksul. Kolimistoetuse maksmise otsustab vallavalitsus kolimisele järgneva aasta 15. veebruariks. Kolimistoetusele on õigus kõigil täisealistel vallaelanikel, kes on Eesti rahvastikuregistri andmetel 01. jaanuari seisuga Meremäe valla elanikud ning kes on registreerinud oma elukohaks Meremäe valla taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal. Kolimistoetust saab taotleda üks kord 20 aasta jooksul

  (2) Toidutoetusena eraldatakse kuni 60 kg toidukartulit Eesti rahvastikuregistri andmetel Meremäe valda registreeritud isiku kohta. Toidutoetuse avalduse esitamise tähtaeg on Meremäe valda registreerumisele järgneva 30 päeva jooksul. Toidutoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus elukoha registreerimisele järgneva aasta 15. veebruariks. Toidutoetusele on õigus kõigil vallaelanikel, kes on Eesti rahvastikuregistri andmetel 01. jaanuari seisuga Meremäe valla elanikud ning kes on registreerinud oma elukohaks Meremäe valla taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal. Toidutoetust saab taotleda üks kord 20 aasta jooksul.

§ 28.   Koolisõidutoetus

  Kutseõppeasutuses õppijale makstakse toetust bussipiletite kompenseerimiseks, mida ei kompenseerita kooli poolt muudel alustel.

§ 29.   Jõulutoetus

  Jõulutoetus on alla 16-aastastele, s.h Meremäe valla õppeasutustes käivatele, lastele antav kingituspakk.

§ 30.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetus määratakse ja makstakse sügava ja raske puudega isiku hooldajale.

  (2) Hooldajatoetus määratakse ja makstakse volikogu poolt kehtestatud korras.

6. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 31.   Koolitarvete ja lasteriiete ostmise toetus

  Toetust määratakse vähekindlustatud peredele lasteriiete, jalanõude ja koolitarvete ostmiseks.

§ 32.   Ravitoetus

  (1) Toetus määratakse retseptiravimite, haigla visiidi- ja voodipäevatasu, invatehniliste abivahendite rentimiseks või soetamiseks, hambaproteesi osaliseks hüvitamiseks kuludokumentide alusel kuni 2 korda aastas.

  (2) Ravikindlustuseta isikutele määratakse toetus esmaste meditsiiniliste uuringute eest tasumiseks.

§ 33.   Peretoetus

  Toetus määratakse käesolevas määruses määratlemata juhtudel muude ettenägemata vajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks või raskesse majanduslikku seisu sattunud pere sotsiaalselt abitust olukorrast välja aitamiseks.

§ 34.   Toimetulekutoetus

  (1) Toimetulekutoetus määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras riigieelarvest toimetulekutoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Toimetulekutoetuses arvestatavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad kehtestab Meremäe Vallavolikogu.

§ 35.   Vajaduspõhine peretoetus

  (1) Vajaduspõhine peretoetus määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras riigieelarvest toetuse maksmiseks eraldatud vahenditest vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vajaduspõhine peretoetus makstakse välja hiljemalt jooksva kuu 5. kuupäevaks.

§ 36.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või nende puudumise tõttu.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi on:
  1) isikule tasuta toidu võimaldamine või rahaline toetus toidu ostmiseks;
  2) isikule riiete ja muude vajalike elatusvahendite eraldamine;
  3) isiku majutamine sotsiaalpinnal.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 37.   Määruste muutmine

  (1) Meremäe Vallavolikogu 12.06.2015 määruse nr 14 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22 lõike 1 punkti 5 ja
„Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 133 lõike 6 alusel.“.

  (2) Meremäe Vallavolikogu 21.12.2010 määruse nr 18 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 alusel.“.

  (3) Meremäe Vallavolikogu 12.03.2009 määruse nr 4 „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22 lõike 1 punkti 5 ja
„Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 alusel.“.

  (4) Meremäe Vallavolikogu 22.11.2007 määruse nr 10 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 alusel.“.

  (5) Meremäe Vallavolikogu 12.12.2014 määruse nr 21 „Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamise ja Meremäe valla eelarvest hoolekandeteenuse eest osalise tasumise kord“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 alusel.“.

§ 38.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Meremäe Vallavolikogu 27.11.2008 määrus nr 7 „Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord Meremäe vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Meremäe Vallavolikogu 27.04.2011 määrus nr 8 „Tugiteenuste osutamise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Meremäe Vallavolikogu 24.09.2012 määrus nr 19 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Meremäe vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Meremäe Vallavolikogu 16.01.2015 määrus nr 4 „Toimetulekutoetuse määramise ja maksmise kord Meremäe vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Meremäe Vallavolikogu 11.12.2015 määrus nr 21 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 39.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json