Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 8

Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega

Vastu võetud 17.03.2016 nr 106

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruse nr 97 "Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruse nr 97 "Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord" preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, p 6 ja p 37, elamuseaduse § 8 p 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lg 1 ja § 42 lg 1 alusel.".

§ 2.   Tartu Linnavolikogu 8. oktoobri 2009. a määruse nr 125 "Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 8. oktoobri 2009. a määruses nr 125 "Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1 ja § 14 lg 1 alusel.";
  2) määruse § 3 lõikes 4 asendatakse sõnad "hiljemalt 30 päeva jooksul" sõnadega "10 tööpäeva jooksul".

§ 3.   Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 13 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruses nr 13 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel.";
  2) määruse § 5 lõikes 6 asendatakse sõnad "30 päeva jooksul" sõnadega "10 tööpäeva jooksul".

§ 4.   Tartu linnavolikogu 8. juuli 2010. a määruse nr 14 "Hooldajatoetuse määra kehtestamine" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 8. juuli 2010. a määruse nr 14 "Hooldajatoetuse määra kehtestamine" preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 ja Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 13 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord" § 2 p 2 alusel.".

§ 5.   Tartu Linnavolikogu 22. veebruari 2012. a määruse nr 61 "Volituse andmine Tartu linna eelarvest igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide kulude katmise määra kehtestamiseks" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 22. veebruari 2012. a määruse nr 61 "Volituse andmine Tartu linna eelarvest igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide kulude katmise määra kehtestamiseks" preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 89 alusel.".

§ 6.   Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 66 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Päevakeskus Kalda" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruses nr 66 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Päevakeskus Kalda" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lg 1 alusel.";
  2) määruse § 2 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "kelle üle ei ole seatud sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvis 26 sätestatud täisealise isiku hooldust.";
  3) määruse § 6 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad "hiljemalt 1 kuu jooksul" sõnadega "10 tööpäeva jooksul".

§ 7.   Tartu Linnavolikogu 24. jaanuari 2013. a määruse nr 81 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 24. jaanuari 2013. a määruses nr 81 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.";
  2) määruse § 2 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Sissetulekute hulka ei arvata sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 2 nimetatud toetusi.".

§ 8.   Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 99 "Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruses nr 99 "Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.";
  2) määruse § 5 lõikes 6 asendatakse sõnad "30 päeva jooksul" sõnadega "10 tööpäeva jooksul".

§ 9.   Tartu Linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määruse nr 13 "Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määruses nr 13 "Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord" tehaks ejärgmised muudatused:
  1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lg 1 alusel.";
  2) määruse § 6 lõikes 2 asendatakse sõnad "hiljemalt ühe kuu jooksul" sõnadega "10 tööpäeva jooksul".

§ 10.   Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 26 "Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 26 "Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.".

§ 11.   Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 30 "Puudega lapse perele sotsiaalteenuse osutamise tingimused ja kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruses nr 30 "Puudega lapse perele sotsiaalteenuse osutamise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lg 4 alusel.";
  2) määruse § 3 lõikes 4 asendatakse sõnad "30 kalendripäeva jooksul" sõnadega "10 tööpäeva jooksul".

§ 12.   Tartu Linnavolikogu 16. oktoobri 2014. a määruse nr 48 "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 16. oktoobri 2014. a määruses nr 48 "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 27 lg 1 alusel.";
  2) määruse § 7 lõikes 2 asendatakse sõnad "hiljemalt ühe kuu jooksul" sõnadega "10 tööpäeva jooksul".

§ 13.   Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määruse nr 73 "Tartu Laste Turvakodu põhimäärus" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määruse nr 73 "Tartu Laste Turvakodu põhimäärus" preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tartu linna põhimääruse § 47 lg 1 alusel.".

§ 14.   Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määruse nr 74 "Turvakoduteenusele suunamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Tartu Laste Turvakodu" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määruse nr 74 "Turvakoduteenusele suunamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Tartu Laste Turvakodu" preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lg 1 alusel.".

§ 15.   Tartu Linnavolikogu 12. novembri 2015. a määruse nr 96 "Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 12. novembri 2015. a määruse nr 96 "Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 38 lg 1 alusel.";
  2) määruse § 7 lõikes 4 asendatakse sõnad "hiljemalt ühe kuu jooksul" sõnadega "10 tööpäeva jooksul".

Triin Anette Kaasik
aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json