SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.02.2020, 14

Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord

Vastu võetud 17.03.2016 nr 7
RT IV, 29.03.2016, 23
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2016RT IV, 31.08.2016, 703.09.2016
15.12.2016RT IV, 22.12.2016, 3325.12.2016
16.02.2017RT IV, 25.02.2017, 228.02.2017
21.12.2017RT IV, 28.12.2017, 1431.12.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2017
15.02.2018RT IV, 23.02.2018, 2626.02.2018
21.02.2019RT IV, 28.02.2019, 603.03.2019
20.02.2020RT IV, 28.02.2020, 502.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Kiili valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise korda Kiili vallas.

  (2) Toetust on õigustatud saama isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald.
[RT IV, 31.08.2016, 7 - jõust. 03.09.2016]

  (3) Käesoleva korras sätestatud toetuste määrad ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestab Kiili Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus), väljaarvatud § 6 nimetatud toetuse puhul.

§ 2.   Toetuste liigid

  Kiili valla eelarvest makstakse järgmisi toetusi:
  1) lapse sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) eakate inimeste sünnipäevatoetus;
  4) õpilaste sõidukulude hüvitamine;
  5) [kehtetu - RT IV, 23.02.2018, 26 - jõust. 26.02.2018]
  6) esimesse klassi mineva lapse toetus;
  7) jõulutoetus;
  8) lapse sporditreeningu toetus;
  9) elluastumistoetus.

§ 3.   Lapse sünnitoetus

  (1) Õigustoetusele on perel, kus lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt lapse sünni registreerimise ja toetuste taotlemise ajal on Kiili vald, kusjuures arvestades asjaoluga, et koos meditsiinilise sünnitõendi või sünniakti andmetega kantakse vastsündinu elukoha aadressina rahvastikuregistrisse tema ema elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadress.

  (2) Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud täies määras, kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistris on Kiili vald, ning pooles vallavalitsuse kehtestatud määras, kui ainult ühe vanema elukoht on rahvastikuregistris Kiili vald. Üksikvanemale makstakse toetus täies määras. Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta.

  (21) Mitmikute sünni korral on lapsevanemal õigus taotleda täiendavat toetust 100 eurot kuus kuni 6 kuud alates laste sünnist. Toetuse taotlemiseks peab mõlema vanema rahvastikuregitrijärgne elukoht olema Kiili vald.
[RT IV, 28.12.2017, 14 - jõust. 31.12.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2017]

  (3) Toetuse saamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele avalduse.

  (4) Sünnitoetus makstakse lapsevanema arvelduskontole või sularahas.

  (5) Toetust on õigustaotleda kolme kuu jooksul alates lapse sünnist.

§ 4.   Matusetoetus

  (1) Ühekordset matusetoetust makstakse Kiili valla elaniku surma korral tema matust korraldavale isikule. Erandkorras makstakse ühekordset matusetoetust matuse korraldajale, kelle elukoht rahvastikuregistris on Kiili vald ning kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik toetust saada lahkunu elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.
[RT IV, 28.02.2019, 6 - jõust. 03.03.2019]

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse.

  (3) Matusetoetus makstakse taotleja soovil kas tema arvelduskontole või sularahas.

  (4) Toetust on õigustaotleda kolme kuu jooksul alates surmakuupäevast.

§ 5.   Eakate inimeste sünnipäevatoetus

  (1) Toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel isikule, tema sünnipäeval 75, 80, 85, 90 aastaseks ja vanemaks saamisel. 90 aastaseks saamisest alates makstakse sünnipäevatoetust igal aastal toetuse kahekordses suuruses.
[RT IV, 25.02.2017, 2 - jõust. 28.02.2017]

  (2) Toetus on rahaline, millele lisanduvad õnnitluskaart ja lilled.

  (3) Toetuse saamiseks taotlust ei esitata, toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel.

§ 6.   Õpilaste sõidukulude hüvitamine

  (1) Ühistranspordi sõidukulud kooli ja koju sõiduks hüvitatakse päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele, kes õpivad Kiili Gümnaasiumis või naaberomavalitsuse samaväärses koolis.

  (2) Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal on õigustaotleda sõidukulude kompenseerimist põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiva lapse sõidukulude kompenseerimiseks.

  (3) Õpilaste sõidukulude hüvitamise aluseks on Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt õpilastele väljastatud ühiskuukaardi sõidusoodustus.
[RT IV, 22.12.2016, 33 - jõust. 25.12.2016]

  (4) Ühiskuukaardi omaosaluse ja tegeliku maksumuse hinna vahe kompenseerib vallavalitsus Harjumaa Ühistranspordikeskusele arve alusel.

  (5) Õpilase ühiskuukaardi omaosaluse suuruse määrab Kiili Vallavolikogu eelarve aastaks.

  (6) Sõidukulude kompenseerimiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja vallavalitsusele taotluse. Põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppija taotlusele lisatakse tõend, et kutseõppeasutus kooli ja koju sõitu ei kompenseeri.

§ 7.   Koolitoidu toetus
[Kehtetu - RT IV, 23.02.2018, 26 - jõust. 26.02.2018]

§ 8.   Esimesse klassi mineva lapse toetus

  (1) Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale, kui laps on kantud 1. klassi õpilaste nimekirja.

  (2) Toetuse määramise aluseks on lapsevanema, eestkostja või hooldaja poolt esitatud taotlus vallavalitsusele, milles märgitakse taotleja andmed ning arvelduskonto number.

  (3) Toetust on õigustaotleda kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

§ 9.   Jõulutoetus

  (1) Kuni 18.a. lastele, kõigile Kiili Gümnaasiumi õpilastele ja Kiili lasteaia lastele on jõuludeks kommipakk. Kiili Gümnaasiumi õpilased saavad kommipaki kätte koolis, Kiili lasteaia lapsed saavad kommipaki kätte lasteaias.

  (2) Vallavalitsus korraldab kommipakkide ostmise ning kättetoimetamise lastele.

  (3) Mujal koolides ja lasteaedades käivate laste ning teiste eelkooliealiste laste kommipakid väljastatakse vallavalitsuse sotsiaalosakonnast 1.detsembrist kuni 31. detsembrini.

  (4) Ühekordset rahalist jõulutoetust makstakse vallavalitsusele esitatud taotluse alusel Kiili valla rahvastikuregistris olevatele:
  1) 3- ja enamalapselistele peredele. Kui 3-ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellele on määratud puue, makstakse toetust toetuse kahekordses määras;
  2) puuetega laste peredele, eestkoste- ja hooldusperedele;
  3) õigusvastaselt represseeritud isikutele.

  (5) Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.

§ 10.   Lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetus
[RT IV, 28.02.2020, 5 - jõust. 02.03.2020]

  (1) Toetus on ette nähtud väljaspool Kiili valda tegutsevate spordiklubide ja huviringide osavõtutasu osaliseks kompenseerimiseks. Toetust on õigus saada kõigil kuni kahekümne aastastel õpilastel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Kiili vald ning kes õpivad üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses.
[RT IV, 28.02.2020, 5 - jõust. 02.03.2020]

  (2) Toetuse määramise aluseks on lapsevanema, eestkostja või hooldaja poolt esitatud taotlus vallavalitsusele koos spordiklubi või huviringi ja lapsevanema vahelise lepinguga ja/või spordiklubi või huviringi poolt väljastatud tõendiga.
[RT IV, 28.02.2020, 5 - jõust. 02.03.2020]

  (3) Toetust on õigus taotleda üks kord aastas.

  (4) Toetust ei eraldata munitsipaalhuvikoolide osavõtutasu kompenseerimiseks.
[RT IV, 28.02.2020, 5 - jõust. 02.03.2020]

§ 11.   Elluastumistoetus

  (1) Kiili valla eelarvest makstakse elluastumistoetust:
  1) põhikooli kiitusega lõpetajale;
  2) gümnaasiumi medaliga lõpetajale;
  3) kutsekeskhariduse kiitusega lõpetajale.

  (2) Elluastumistoetuse taotlemiseks esitab kooli lõpetaja vallavalitsusele kolme kuu jooksul arvates kooli lõpetamisest taotluse, millele märgib oma nime ning arvelduskonto numbri. Taotlusele lisatakse lõputunnistuse koopia.

  (3) Kooli lõpetamisel makstav elluastumistoetus väljastatakse rahalise väljamaksena.

  (4) Vallavalitsus kinnitab elluastumistoetuse lähtudes Kiili Vallavolikogu poolt valla eelarves eraldatud vahenditest.

  (5) Elluastumistoetus määratakse ja makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json