SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 113

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.03.2016 nr 6
RT IV, 29.03.2016, 24
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2017RT IV, 27.05.2017, 930.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017
21.12.2017RT IV, 29.12.2017, 22301.01.2018
01.02.2018RT IV, 08.02.2018, 2311.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.
24.05.2018RT IV, 29.05.2018, 4001.06.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 alusel

1. peatükk Sotsiaalkaitse korraldus 

1. jagu Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Paikuse valla (edaspidi vald) eelarvest sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.  Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
 1) sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil;
 2) sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis;
 3) sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline soodustus;
 4) vältimatu sotsiaalabi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.  Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

 (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigustaotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Paikuse vallas.

 (2) Põhjendatud juhtudel võib kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega osutada sotsiaalhoolekandelist abi isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Paikuse vallas.

 (3) Vältimatut sotsiaalabi on õigustaotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Paikuse vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Paikuse valla haldusterritooriumil.

§ 4.  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
 1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
 2) aluseks võetakse isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist;
 3) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 4) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
 5) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
 6) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid ning teisi tugispetsialiste kui isik on selleks nõusoleku andnud;
 7) isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Sotsiaalhoolekandelise abi võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.
 8) abimeetmed isikule tagatakse võimalikult kättesaadaval moel.

2. jagu Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemise ja osutamise tingimused ja kord 

§ 5.  Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

 (1) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja Paikuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) avalduse ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse väljaselgitamiseks.

 (2) Vallavalitsus võib sissetulekust sõltuva toetuse taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente taotleja majandusliku olukorra ja muude oluliste asjaolude kindlaks tegemiseks.

§ 6.  Hindamiskohustus ja otsus abi andmise koht

 (1) Abi saamiseks Paikuse valla poole pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi selgitab välja sotsiaaltöötaja kvalifikatsiooniga vallavalitsuse ametnik, kellele see pädevus asutusesisese töökorraldusega on antud (edaspidi ametnik), ning kõik valla teenistuses olevad isikud on kohustatud andma sellele ametnikule vajalikku teavet ja abi.

 (2) Juhul, kui ametnik saab võimalikust abivajadusest teada teisiti, kui isikult endalt, alustab ta abivajaduse hindamist isiku teavitamisega.

 (3) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
 1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
 2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

 (4) Abi andmise otsustab vallavalitsus, vallavalitsuselt vastavad volitused saanud pereabikomisjon või ametnik. Pereabikomisjon tegutseb vallavalitsuse poolt kehtestatud töökorra alusel.

§ 7.  Tasu sotsiaalteenuse eest

 (1) Sotsiaalteenusele kehtestab hinna teenuse osutaja. Paikuse Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavatele sotsiaalteenustele kehtestab hinna vallavalitsus.

 (2) Tasu kehtestamisel tuleb kehtestada ka tasu tingimused ja suurus.

 (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

 (4) Tasu võtmise ja suuruse otsustab vallavalitsuse nimel ametnik või komisjon, kellele vallavalitsus selle pädevuse on andnud.

 (5) Teenust osutaval asutusel on õigus üksikjuhtudel tasu põhjendatult vähenda, kui vallavalitsus on temale selle õiguse andnud.

 (6) Isikule, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Paikuse vallas, kuid kasutab valla poolt osutatavat sotsiaalteenust, vald tasu osas soodustusi ei tee.

 (7) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse vallaeelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

3. jagu Alusetult saadu tagastamine 

§ 8.  Sotsiaalhoolekandelise abi kulutuste tagasinõudmine

 (1) Vallavalitsus nõuab seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaaltoetusena alusetult makstud rahasumma ja sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

 (2) Vallavalitsusel on sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

4. jagu Vaidemenetlus 

§ 9.  Vaide esitamine

  Valla eelarvest rahastatava sotsiaalhoolekandelise abi otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

2. peatükk Sotsiaaltoetused 

1. jagu Üldsätted 

§ 10.  Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

 (1) Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigustekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

 (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigustekib, kui isiku või pere netosissetulek pereliikme kohta ühes kuus jääb alla 2-kordse riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri.

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 11.  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
 1) [kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 223 - jõust. 01.01.2018]
 2) [kehtetu - RT IV, 08.02.2018, 23 - jõust. 11.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.]
 3) hooldajatoetus;
 4) jõulutoetus;
 5) erakorraline toetus.

§ 12.  Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.12.2017, 223 - jõust. 01.01.2018]

§ 13.  Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 08.02.2018, 23 - jõust. 11.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.]

§ 14.  Hooldajatoetus

 (1) Hooldajatoetus on ajutiselt või püsivalt kõrvalabi vajava puudega isiku hooldajale antav rahaline toetus.

 (2) Hooldajatoetust määratakse ja makstakse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 15.  Jõulutoetus

 (1) Jõulutoetust antakse kommipaki vormis kõigile rahvastikuregistri järgi Paikuse vallas elavatele kuni 12-aastastele lastele ja kõigile üle 12-aastastele Paikuse Põhikoolis õppivatele lastele.

 (2) Jõulutoetuse summa määrab vallavalitsus.

§ 16.  Erakorraline toetus

 (1) Erakorralist toetust makstakse isiku põhjendatud avalduse alusel Paikuse valla territooriumil toimunud tuleõnnetuse, loodusõnnetuse või muu suurema õnnetuse korral.

 (2) Erakorralise toetuse määramisel arvestatakse toimunud õnnetuse raskust, tekkinud kahju ulatust ja kannatanu panust kahju vältimiseks.

3. jagu Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 17.  Peretoetus
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

 (1) Sissetulekust sõltuv toetus on peretoetus ja seda makstakse põhjendatud taotluse alusel üksikisikule või perele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks.
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

 (2) Peretoetuse vahenditest on õigustaotleda:
 1) toetust materiaalse kahju osaliseks hüvitamiseks tule- ja loodusõnnetuse korral;
 2) laste toiduraha tasumist või toetust selleks;
 3) toetust laste õppekulude, samuti huvitegevusele tehtud kulutuste kompenseerimiseks;
 4) toetust talvekütte muretsemiseks üksi elavatele mittetöötavatele vanaduspensioniealisel või puudega isikul, kellel puudub seadusjärgne ülalpidaja või kelle ülalpidaja on erivajadusega isik;
 5) toetust igapäeva toimetulekuks hädavajalike abivahendite hankimiseks;
 6) toetust ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks järsult halvenenud majandusliku olukorra puhul (näiteks pikaajaline töövõimetus, kuriteo ohvriks langemine, toitja või pereliikme kaotus, pereliikme äkiline raske haigus jne);
 7) toetust tööturule naasmiseks hädavajaliku koolituse kompenseerimiseks.

 (3) Peretoetuse suurus otsustatakse juhtumipõhiselt.

3. peatükk Sotsiaalteenused 

1. jagu Üldsätted 

§ 18.  Sotsiaalteenuste liigid
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

2. jagu Koduteenus 

§ 19.  Koduteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

3. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

§ 20.  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

§ 21.  Üldhooldusteenuse leping
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

4. jagu Tugiisikuteenus 

§ 22.  Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

§ 23.  Leping tugiisikuga
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

5. jagu Isiku hooldus 

§ 24.  Isiku hoolduse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

§ 25.  Perekonnas hooldamise leping
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

6. jagu Isikliku abistaja teenus 

§ 26.  Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

§ 27.  Leping isikliku abistaja teenuse osutamiseks
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

7. jagu Varjupaigateenus 

§ 28.  Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

8. jagu Turvakoduteenus 

§ 29.  Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

9. jagu Sotsiaaltransporditeenus 

§ 30.  Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

§ 31.  Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

10. jagu Eluruumi tagamine 

§ 32.  Eluruumi tagamise eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

11. jagu Võlanõustamisteenus 

§ 33.  Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

12. jagu Lapsehoiuteenus 

§ 331.  Lapsehoiuteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

§ 332.  Lapsehoiuteenuse osutamise leping
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

13. jagu Muu tugiteenus 

§ 333.  Muu tugiteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

§ 334.  Muu tugiteenuse osutamine
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 40 - jõust. 01.06.2018]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 34. - § 35. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 36.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillist 2016.