SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 60

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 17.03.2016 nr 10
RT IV, 29.03.2016, 27
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2016RT IV, 22.12.2016, 3225.12.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 23 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib tugiisikuteenuse osutamist isikutele ja peredele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald.
[RT IV, 22.12.2016, 32 - jõust. 25.12.2016]

§ 2.   Teenuse eesmärk

  (1) Tugiisikuteenus on Kiili Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

  (3) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

§ 3.   Tugiisik

  (1) Tugiisikuks on vallavalitsusega lepingu sõlminud füüsiline isik, kes on läbinud või läbimas tugiisiku koolituse.

  (2) Tugiisikuteenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 4.   Teenuse osutaja

  Tugiisikuteenuse osutajaks on vallavalitsusega halduslepingu sõlminud teenuseosutaja.

§ 5.   Teenuse saajad

  (1) Tugiisikuteenust saavad rahvastikuregistri andmetel Kiili valda registreeritud üksikisikud või pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.
[RT IV, 22.12.2016, 32 - jõust. 25.12.2016]

  (2) Tugiisikuteenust saavad isikud, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Kiili vallas, kuid asuvad valla territooriumil, osutatakse tugiisikuteenust kooskõlastatult abivajaja rahvastikuregistrijärgse valla- või linnavalitsusega.

§ 6.   Teenuse kirjeldus ja eesmärk

  (1) Tugiisikuteenus peredele on avahoolduse üks osa, mis seisneb täiskasvanu või lapse (edaspidi: klient) toimetulekuvõime toetamises läbi abivajajate endi sisemiste ressursside, vältimaks või leevendamaks kliendi sotsiaalset tõrjutust.

  (2) Teenuse eesmärgiks on kliendi suutlikkuse suurendamine korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt tagamaks edasine toimetulek ja üldtunnustatud normidele vastav sotsiaalne integratsioon perekonnas ning väljaspool seda järgmiste tegevuste abil:
  1) igapäevaeluõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
  2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
  3) sotsiaalsete võimete arendamine ametiasutustes ja muudes institutsioonides suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
  4) kliendiga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine;
  5) laste ja vanemate vahel toimuvate peresiseste ühistegevuste korraldamisele kaasaaitamine;
  6) vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja teavitamine peres toimuvatest muutustest;
  7) motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenuste vastu võtmiseks;
  8) hingelise toe pakkumine läbi aktiivse kuulamise.

  (3) Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning nimetatakse tugiisiku ja kliendi vahel sõlmitavas lepingus.

  (4) Tugiisik avab iga teenuse saaja kohta kliendipäeviku. Kliendipäevikut täidetakse tugiisiku poolt järjepidevalt pärast igat kliendi külastuskorda.

  (5) Tugiisikul on õigus keelduda kliendiga suhtlemisest, kui klient on alkoholi- või narkojoobes, samuti kui klient on agressiivne või muul viisil ohtlik enda või teiste isikute elule või tervisele.

§ 7.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Tugiisikuteenust taotlev isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse abivajaduse kohta.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) taotleja elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  4) tugiisikuteenuse vajaduse põhjendus;
  5) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja selgitab välja teenuse vajaduse, mahu ja koostab juhtumiplaani ning leiab koostöös teenuse taotlejaga eeldatava teenuse osutaja. Kui teenuse saajaks on laps, siis vastavalt lapse võimele teenuse kavandamisest aru saada kaasatakse ka laps ning arvestatakse tema arvamusega.

  (4) Tugiisikuteenust osutatakse kliendile vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja ettepanekul kliendi, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitava halduslepinguga või vallavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) isiku taotluse kokkuvõte,
  2) isiku kõrvalabi vajadusest tulenevad tingimused ja toimingud;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) teenuse osutamise alguse ja lõppemise aeg;
  5) teenuse aruandluse tingimuse;
  6) teenuse hinna kujunemise ja tasumise asjaolud;
  7) teenuse osutamise keeldumise puhul keeldumise põhjendus.

  (6) Otsus teenuse andmise või andmata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

§ 8.   Teenuse lõpetamine ning tugiisikuteenuse osutamisest keeldumine

  Tugiisikuteenuse osutamise lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel;
  2) teenuse saaja soovil;
  3) tugiisiku ettepanekul kooskõlastatult vallavalitsusega;
  4) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 9.   Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine

  Klienti ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ja muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

§ 10.   Dokumentide vormid

  Teenuse osutamiseks vajalike dokumentide (kliendipäeviku, töötundide aruande ja klienditöö aruanne) vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 11.   Teenuse finantseerimine

  (1) Teenust finantseeritakse Kiili valla eelarvest. Lisaks eelnevale võidakse tugiisikuteenuse finantseerimiseks kasutada mitmesuguste fondide, sihtkapitalide, samuti mittetulunduslikust tegevusest, annetustest ja sponsorlusest laekunud vahendeid.

  (2) Teenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta.

§ 12.   Jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json