SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 31

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.03.2016 nr 14

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 17 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Kiili vallas kõrvalabi vajavatele isikutele koduteenuse osutamise tingimusi ja korda ning koduteenuste korraldamisega tekkivad lepingulisi suhteid.

  (2) Koduteenuseid osutatakse vastavalt Kiili Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) kinnitatud koduteenuste loetelule, mis vaadatakse üle vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) koduteenus – sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti;
  2) koduteenuste põhiteenused – teenus, milleta hooldatava toimetulek kodus oleks otseses ohus, kuid mille osutamine võimaldab isikul jätkata elamist kodus;
  3) koduteenuste tugiteenused – lisaks põhiteenusena osutatavale koduteenusele antav teenus, mis toetab isiku toimetulekut kodus ning väljaspool seda;
  4) kõrvalabi vajav isik – isik, kes oma ea, tervisliku seisundi või puude tõttu ei tule toime igapäevaelu toimingutega ja vajab kõrvalabi, mis toetab tema toimetulekut harjumuspärases keskkonnas;
  5) hoolduskava – teenuse vajaduse hindamisel paika pandud osutatavate teenuste loetelu, kestus, maht ja tingimused.

§ 3.   Koduteenuste korraldamine

  (1) Koduteenuseid korraldab vallavalitsuse sotsiaalosakond reeglina kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald. Juhul kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule koduteenuseid tagama, võib põhjendatud juhul koduteenuseid osutada ka isikutele, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad.

  (2) Abivajajale, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Kiili vallas, kuid asub valla territooriumil, osutatakse koduteenust kooskõlastatult abivajaja rahvastikuregistrijärgse valla- või linnavalitsusega.

  (3) Koduteenuseid võidakse osutada ajutiselt haiguse, trauma, kurnatuse tõttu ja/või muul põhjusel. Kui isikule on määratud hooldaja siis erandjuhul võib koduteenust osutada hindamiskomisjoni otsuse alusel.

  (4) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

  (5) Koduteenuse raames isikule soetatavate kaupade või osutatavate teenuste eest tasub abivajav isik ise.

§ 4.   Koduteenuse taotlemine ja osutamise otsustamine

  (1) Koduteenuseid taotlev isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse abivajaduse kohta. Koduteenuste vajadusest võivad vallavalitsust teavitada ka naabrid, sugulased, perearst ja teised isikud.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) taotleja elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  4) millist koduteenust vajatakse (esitada ka koduteenuse vajaduse põhjendus);
  5) perekonna kuusissetulekud;
  6) perekonna kuu väljaminekud;
  7) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslase puudumise korral kinnitus selle kohta;
  8) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (näiteks pangakonto väljavõte), sealhulgas kulutusi tõendavad dokumendid:
  2) ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (näiteks kohtumäärus), millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud.

  (4) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja on kohustatud kõrvalabi vajava isikuga kontakti võtma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul ja tegema kodukülastuse, mille käigus hinnatakse koduteenuse taotleja toimetulekut ning selgitatakse välja koduteenuse osutamise vajadus ja vajalike teenuste loetelu.

  (5) Motiveeritud otsuse koduteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

  (6) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) isiku taotluse kokkuvõte,
  2) toetuse arvestuse alused ja suuruse;
  3) kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes;
  4) poolte õigused ja kohustused;
  5) teenuse eest tasumise kord;
  6) osutatava teenuse maksumus;
  7) osutatava teenuse tähtaeg;
  8) koduteenuse osutamise keeldumise puhul keeldumise põhjendus.

  (7) Juhul, kui koduteenuse osutamist ostetakse kolmandalt isikult, koostab vallavalitsus koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise halduslepingu, milles samuti määratakse kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes, samuti teenuse osutamise alguse ja lõpu aeg, aruandluse kord, teenuse hinna kujunemise ja tasumise asjaolud.

  (8) Koduteenuse taotleja kohta avab vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja toimiku, mis sisaldab vajaliku dokumentatsiooni, sealhulgas teostatud tööde ja kulutatud vahendite loetelud.

  (9) Teenust ei tohi vahetult osutada isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

  (10) Koduteenuste osutamise vajadus kuulub läbivaatamisele vähemalt üks kord aastas.

§ 5.   Koduteenuse osutamisest keeldumine

  Koduteenuse osutamisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada abivajava isiku toimetulek;
  4) abivajadust on võimalik või otstarbekas katta muu teenuste andmise või abiga.

§ 6.   Koduteenuste finantseerimine

  (1) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele tasuta, kui koduteenuseid taotlev isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised mõjuval põhjusel koduteenuste eest tasuma.

  (2) Koduteenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 20.06.2013 määrus nr 13 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json