SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 61

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 21.12.2010 nr 18
RT IV, 12.12.2013, 61
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2015RT IV, 23.12.2015, 326.12.2015
18.03.2016RT IV, 29.03.2016, 301.04.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 3 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hoolduse seadmise, hoolduse määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Meremäe vallas.

  (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav), kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

  (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetustega või muu abi osutamisega.

  (4) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Meremäe vallas. Erandina võib hoolduse seada isikule, kelle tegelik elukoht on Meremäe vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt vastava omavalitsusega.

  (5) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Hooldajaks võib olla ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldatava toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või hooldatav ei suuda neis osaleda või neid teostada.

§ 2.   Hooldajatoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale või eestkostjale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Raske puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus on 16 eurot kuus.

  (3) Sügava puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus on 26 eurot kuus.

§ 3.   Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks tuleb esitada Meremäe valla sotsiaalnõunikule hooldusvajadusega isiku ja hooldaja ühine avaldus, isikut tõendavad dokumendid ja hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus.

  (2) Hooldajatoetuse määramiseks esitavad hooldusvajadusega isik ja hooldaja Meremäe Vallavalitsusele vormikohase avalduse, isikut tõendava dokumendi ja hooldusvajadusega isikule puude määramise otsuse või eestkoste seadmise kohtumääruse.

§ 4.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille teeb sotsiaalnõunik hoolduse seadmiseks kindlaks hindamisintervjuu ja hooldusvajaduse ankeedi täitmisega (edaspidi hindamismetoodika) hooldatava elukohas.

  (2) Hindamismetoodika alusel jaotatakse hooldusvajadus:
  1) raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes;
  2) raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses;
  3) suutmatus osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses või neid teostada;
  4) eestkostetava järelevalve ja juhendamise vajadus igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

  (3) Hindamismetoodikaga teeb sotsiaalnõunik kindlaks hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve.

  (4) Hindamismetoodika kinnitab Meremäe Vallavalitsus.

  (5) Sotsiaalnõunik teeb vallavalitsusele ettepaneku hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks, hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks.

§ 5.   Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hooldaja määramine või sellest keeldumine ja hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele hooldatavale, kui:
  1) eraldi elavate hooldatavate toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes on raskelt häiritud;
  2) hooldatavad, kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või nad ei suuda neis osaleda või teostada, elavad samas eluruumis või lähestikku paiknevates eluruumides.

  (3) Hooldajatoetus määratakse üldjuhul tähtajatult.

  (4) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani;
  2) seatud eestkoste lõpptähtajani;
  3) kuni neljaks kuuks isiku puhul, kes trauma- ja operatsioonijärgse seisundi või aktiivravi järgselt ei suuda osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses. Kümne päeva jooksul enne tähtaja möödumist viiakse läbi kordushindamine ja tehakse uus otsus toetuse määramiseks.

  (5) Korraldus võetakse vastu 30 päeva jooksul taotluse esitamisest ja tehakse teatavaks 10 päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

  (2) Toetus makstakse välja kuu viimasel päeval hooldaja või eestkostja arvelduskontole.

  (3) Juhul kui hooldajatoetus on määratud tähtajaliselt, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist tagasiulatuvalt:
puude maksmise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest.

  (4) Juhul kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

  (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduse kehtetuks tunnistamisele või eestkoste lõppemisele järgnevast kuust.

§ 7.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel.

  (2) Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
  3) hooldusvajaduse vähenemine;
  4) hooldatavale keskmise puude määramine;
  5) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  6) eestkoste seadmine;
  7) hooldatava või hooldaja surm;
  8) hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramise korraldusega pandud kohustustest;
  9) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  10) hooldatava hoolduse korraldamine muude teenustega, mis tagavad isiku toimetuleku koduses keskkonnas.
[RT IV, 23.12.2015, 3 - jõust. 26.12.2015]

§ 8.   Teavitamiskohustus

  (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul vallavalitsusse kirjalikult asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on Meremäe Vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuar 2011. a.

Lisa Hooldust vajava isiku avaldus

/otsingu_soovitused.json