SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 62

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 12.03.2009 nr 4
RT IV, 07.12.2013, 53
jõustumine 16.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2016RT IV, 29.03.2016, 301.04.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 3 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab Meremäe valla poolt puudega lapse hooldusvajaduse hindamise, hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise korra.

  (2) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase õigusaktides sätestatud korras tuvastatud puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

  (3) Hooldajatoetust makstakse isikule, kelle enda ja kelle puudega lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Meremäe vald ja kelle tegelik elukoht on Meremäe vallas.

  (4) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

§ 2.   Hooldajatoetuse määr

  (1) Hooldajatoetuse arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr, mis kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks riigieelarvega.

  (2) Hooldusvajaduse korral makstakse puudega lapse hooldajale hooldajatoetust kuni 100% puuetega inimeste hooldajatoetuse määrast sõltuvalt hooldusvajaduse ulatusest.

§ 3.   Hooldajatoetuse taotlemine

  Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja Meremäe Vallavalitsusele kirjaliku avalduse koos vajalike dokumentidega, milleks on:
  1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) arstliku ekspertiisi komisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
  4) eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem.
  5) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kuni 30 tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

§ 4.   Hooldusvajaduse väljaselgitamine

  (1) Sotsiaalnõunik hindab puudega lapse hoolduse koormust lapse elukohas, kasutades hindamiseks hindamisinstrumenti.

  (2) Sotsiaalnõunik kogub hooldusvajaduse väljaselgitamiseks lisaks andmeid puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist ja arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest ning kuulates ära puudega last hooldava isiku ning vajadusel erialaspetsialistide arvamuse.

  (3) Sotsiaalnõunik koostab arvamuse hooldusvajaduse ja puudega lapsele vajalike teenuste ning hooldajatoetuse taotleja võimaluste kohta tagada puudega lapse hooldamine. Arvamuses kirjeldatakse muuhulgas, kuidas on tagatud lapse hooldamine teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 5.   Hooldajatoetuse määramine

  (1) Meremäe Vallavolikogu sotsiaalkomisjon teeb kaalutlusotsuse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul kodukülastusest, arvestades hooldajatoetuse taotlust, sellele lisatud dokumente ja muid asjas kogutud andmeid ning sotsiaalnõuniku arvamust. Toetuse väljamaksmise või mittemaksmise kinnitab vallavalitsus.

  (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt kuni lapse puude kestuse viimase päevani.

  (3) Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele kuni ühekordses hooldajatoetuse määras 3 – 18 -aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest.

  (4) Hooldajatoetust ei määrata:
  1) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
  2) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3 – aastase lapse hooldamise eest;
  3) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal– ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (5) Hooldajatoetuse uueks määramiseks lõike 2 sätestatud tähtaja möödumisel esitab taotleja sotsiaalnõunikule uue avalduse koos korras nõutud dokumentidega. Kui hooldajatoetuse taotleja on esitanud avalduse hiljemalt 30 päeva jooksul puude raskusastme määramise otsuse tegemisest ning puude raskusastme määramise otsus on tehtud tagasiulatuvalt, määratakse hooldajatoetus tagasiulatuvalt puude raskusastme määramise kuupäevast.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Puudega lapse hooldajatoetus makstakse igakuiselt jooksva kuu eest ning see kantakse üle selleks õigustatud isiku arvelduskontole hiljemalt jooksva kuu viimaseks tööpäevaks.

  (2) Toetuse maksmisest keeldumisest teatatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Hooldajatoetust makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
  1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  3) puudega lapse 18 - aastaseks saamisel.

  (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama sotsiaalnõuniku tööle asumisest ja kõikidest teistest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise 10 tööpäeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

  (3) Lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 16. märtsil 2009. aastal.

  (2) Määrust rakendatakse 01. märtsist 2009. a.

/otsingu_soovitused.json