SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 69

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.03.2016 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Tõstamaa valla eelarvest ja riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud vahenditest sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.  Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

 (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

 (2) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

 (3) Sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline soodustus.

 (4) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
 1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
 2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
 4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
 5) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
 6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.  Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

 (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tõstamaa vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Tõstamaa valla haldusterritooriumil.

 (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Tõstamaa vald.

 (3) Vältimatut abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tõstamaa vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Tõstamaa valla haldusterritooriumil.

2. peatükk Sotsiaaltoetused 

§ 5.  Sotsiaaltoetuste liigid

  Tõstamaa valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks sotsiaaltoetusteks.

§ 6.  Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

 (1) Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

 (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või pere netosissetulek pereliikme kohta ühes kuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetuleku piiri.

1. jagu Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 7.  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

  Nendeks on:
 1) sünnitoetus;
 2) koolitee alustamise toetus;
 3) jõulupakk;
 4) erakorraline toetus;
 5) hooldajatoetus;
 6) hoolekandeasutuse toetus;
 7) transporditoetus.

§ 8.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni või lapsendamise puhul lapsevanemale, kelle lapse sünni- või lapsendamisejärgne elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tõstamaa vald.

 (2) Lapsendamise korral makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Lapsendatud lapse elukoha määramisel lähtutakse elukoha aadressist, mis kantakse rahvastikuregistrisse peale lapsendaja kandmist vanemana lapsendatava sünniakti.

 (3) Mitmike sünni või lapsendamise korral makstakse sünnitoetust vastavalt sündinud või lapsendatud laste arvule.

 (4) Sünnitoetust makstakse kahes osas lapsevanema avalduse alusel:
 1) esimene osa makstakse kohe pärast lapse sünni registreerimist;
 2) teine osa makstakse taotlejale lapse ühe aastaseks saamisel juhul, kui taotlejal oli õigus saada sünnitoetuse esimest osa ning taotleja ja lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on katkematult olnud Tõstamaa vald.

§ 9.  Koolitee alustamise toetus

 (1) Koolitee alustamise toetust makstakse esmakordselt Tõstamaa Keskkooli esimesse klassi astuva lapse ühele vanemale.

 (2) Erivajadusega lapsele vastava kooli esimesse klassi õppima asumisel eraldatakse toetus lapsevanema või hooldaja avalduse alusel, millele on lisatud kooli poolt väljastatud tõend.

§ 10.  Jõulupakk

  Jõulupakk antakse kõigile Tõstamaa valla lastele kuni Tõstamaa Keskkooli lõpetamiseni.

§ 11.  Erakorraline toetus

  Erakorraline toetus määratakse ühekordselt ettenägematute sündmustega (perekonnaliikme surm, invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju jms) seotud kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

§ 12.  Hooldajatoetus

 (1) Hooldajatoetust makstakse käesoleva korra kohaselt seatud täisealise isiku hoolduse eest hooldajale.

 (2) Puudega lapse hooldaja toetus on perekonna toimetuleku toetamiseks igakuuselt makstav sotsiaaltoetus, mida makstakse kui:
 1) keskmise, raske ja sügava puudega 3-16 aastase lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu;
 2) raske või sügava puudega 16-18 aastase lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu.

 (3) Hooldajatoetust ei määrata:
 1) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue või kes saab riiklikku pensioni;
 2) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
 3) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 13.  Hoolekandeasutuse toetus

 (1) Hoolekandeasutuse toetus määratakse isiku hoolekandeasutuse kulude osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Hoolekandeasutuse toetuse summaks on hoolekandeasutuse kulud, millest on maha arvestatud hooldatava ja seadusjärgsete ülalpeetavate omaosaluse tasu.

§ 14.  Transporditoetus

  Transporditoetust makstakse puudega lapse perele transpordikulude hüvitamiseks õppeasutuse, hoolekandeasutuse või lasteaia erivajadustega laste rühma.

2. jagu Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 15.  Sissetulekust sõltuvad toetused

  Nendeks on:
 1) arendustegevuse toetus;
 2) peretoetus;
 3) tervisetoetus.

§ 16.  Arendustegevuse toetus

 (1) Arendustegevuse toetust makstakse Tõstamaa Keskkoolis õppiva lapse vanemale koolis või kooli poolt korraldatavate last arendavate tegevustega (ekskursioon, teater, näitus jms) seotud kulude kompenseerimiseks.

 (2) Kui vanem ei ole esitanud avaldust toetuse saamiseks, on avalduse esitamise õigus ka haridusasutuse pedagoogil.

§ 17.  Peretoetus

 (1) Peretoetust makstakse põhjendatud taotluse alusel üksikisikule või perele ettenägematute kulutuste kompenseerimiseks.

 (2) Peretoetust makstakse juhul, kui toetuse mittesaamine ohustab oluliselt taotleja ja tema perekonna toimetulekut, elu või tervist ning taotleja abivajadust ei ole võimalik rahuldada mõne teise toetuse või pakutava teenuse kaudu.

 (3) Peretoetuse suurus on kuni neljakordne toimetulekupiir ühes kalendriaastas.

 (4) Vallavalitsus võib põhjendatul juhul peretoetuse maksta kolmandale isikule.

 (5) Peretoetuse suuruse otsustab Tõstamaa Vallavalitsus vastavalt esitatud andmetele ning kaalutletud ja põhjendatud otsuse alusel.

§ 18.  Tervisetoetus

  Tervisetoetusteks on:
 1) prillitoetus – kuludokumentide alusel koolieelikutele üldhariduskoolide või kutseõppeasutuste kuni 19-aastastele õpilastele prillide maksumuse hüvitamiseks üks kord kalendriaastas;
 2) ravimitoetus – kuludokumentide alusel retseptiravimite maksumuse hüvitamiseks üks kord kalendriaastas;
 3) abivahenditoetus – isikliku abivahendi omaosaluse maksumuse hüvitamiseks 50% ulatuses üks kord kalendriaastas.
 4) Taastusravi kuludeks erivajadusega inimesele üks kord kalendriaastas.

3. peatükk Sotsiaalteenused 

§ 19.  Sotsiaalteenuste liigid

  Tõstamaa Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
 1) koduteenus;
 2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 3) täisealise isiku hooldus;
 4) varjupaigateenus;
 5) turvakoduteenus;
 6) sotsiaaltransporditeenus;
 7) eluruumi tagamine;
 8) võlanõustamisteenus.

§ 20.  Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta

 (1) Vallavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

 (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
 1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
 2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

§ 21.  Tasu sotsiaalteenuste eest

 (1) Käesolevas korras nimetatud sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu.

 (2) Sotsiaalteenuste eest tasumise tingimused, korra ja tasumäärad kehtestab Tõstamaa Vallavalitsus.

1. jagu Koduteenus 

§ 22.  Koduteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Koduteenus on Tõstamaa Vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrval abita, kuid, mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

§ 23.  Koduteenuse vajaduse hindamine ja otsuse tegemine

 (1) Koduteenuse osutamisel hinnatakse ja täpsustatakse kõrvalabi vajaduse määra iga isiku puhul eraldi.

 (2) Koduteenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku tegevusvõime või elukeskkonna tõttu viib sotsiaaltöötaja läbi korduva hindamise.

 (3) Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes.

2. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

§ 24.  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk ja sisu

  Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on TõstamaaVallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 25.  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse määramine

  Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

3. jagu Täisealise isiku hooldus 

§ 26.  Täisealise isiku hoolduse eesmärk ja sisu

 (1) Täisealise isiku hooldus on Tõstamaa Vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (2) Hooldust teostab Vallavalitsuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

 (3) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

4. jagu Varjupaigateenus 

§ 27.  Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu

  Varjupaigateenus on Tõstamaa Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

5. jagu Turvakoduteenus 

§ 28.  Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Turvakoduteenus on Tõstamaa Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi:
 1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
 2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

6. jagu Sotsiaaltransporditeenus 

§ 29.  Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu

  Sotsiaaltransporditeenus on Tõstamaa Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada isikul, kellel puue või tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

§ 30.  Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab isik esitama Vallavalitsusele kirjaliku või suulise avalduse, kus on märgitud teenuse soovija isikuandmed, sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus.

 (2) Avaldus teenuse kasutamiseks Pärnu maakonnas esitatakse vähemalt kolm tööpäeva enne ja väljaspool Pärnu maakonda teenuse kasutamiseks vähemalt seitse tööpäeva enne teenuse saamist.

 (3) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja Eesti Vabariigi territooriumil.

7. jagu Eluruumi tagamine 

§ 31.  Eluruumi tagamise eesmärk ja sisu

  Eluruumi tagamine on Tõstamaa Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

§ 32.  Puudega isikule eluruumi tagamine

  Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

8. jagu Võlanõustamisteenus 

§ 33.  Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Võlanõustamisteenus on Tõstamaa Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

 (2) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

 (3) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

4. peatükk Sotsiaalhoolekandelise abi menetlused 

1. jagu Sotsiaalhoolekandelise abi saamine 

§ 34.  Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

 (1) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja Tõstamaa Vallavalitsusele vormikohase või vabas vormis avalduse ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse väljaselgitamiseks.

 (2) Sotsiaalhoolekandelise abi avalduse vormid kinnitab Tõstamaa Vallavalitsus.

 (3) Tõstamaa Vallavalitsus võib sissetulekust sõltuva toetuse taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente taotleja majandusliku olukorra kindlaks tegemiseks.

§ 35.  Sotsiaalhoolekandelise abi andmine

 (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmist korraldab ja toetuse määrad kehtestab Tõstamaa Vallavalitsus.

 (2) Sotsiaaltoetuse andmine või mitteandmine isikule otsustatakse haldusaktiga.

 (3) Sotsiaalteenuse osutamine või mitteosutamine isikule otsustatakse haldusaktiga või halduslepinguga.

 (4) Sotsiaalteenuse osutamine otsustatakse halduslepinguga eelkõige juhul kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused määratakse kindlaks Tõstamaa Vallavalitsuse ja sotsiaalteenuse saaja või Tõstamaa Vallavalitsuse, sotsiaalteenuse saaja ja kolmanda isiku koostöös.

§ 36.  Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

 (1) Tõstamaa Vallavalitsus otsustab sotsiaalhoolekandelise abi andmise kümne tööpäeva jooksul isikult avalduse saamisest või muu sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates.

 (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema esindajale teatavaks avalduses märgitud aadressil.

 (3) Tõstamaa Vallavalitsus maksab sotsiaaltoetuse välja 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

 (4) Sotsiaaltoetus makstakse isiku avalduses näidatud arvelduskontole, isikule sularahas või isiku nõusolekul tema kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis.

2. jagu Alusetult saadu tagastamine 

§ 37.  Sotsiaalhoolekandelise abi kulutuste tagasinõudmine

 (1) Tõstamaa Vallavalitsus nõuab seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaaltoetusena alusetult makstud rahasumma ja sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

 (2) Tõstamaa Vallavalitsusel on sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

3. jagu Vaidemenetlus 

§ 38.  Vaide esitamine

  Isik, kes leiab, et sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel tehtud otsuse või toiminguga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide Tõstamaa Vallavalitsusele.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 39.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Tõstamaa Vallavolikogu 22.09.2000 määrus „Sotsiaalkorterite andmise ja kasutamise kord Tõstamaa vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Tõstamaa Vallavolikogu 07.03.2008 määrus nr 62 „Hooldekodusse suunamise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Tõstamaa Vallavolikogu 26.03.2009 määrus nr 77 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ tunniststakse kehtetuks.

 (4) Tõstamaa Vallavolikogu 02.052014 nr 6 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 40.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Janek Jaansoo
Volikogu esimees