SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande alastele ja tervist edendavatele tegevustele toetuse eraldamise kord

Sotsiaalhoolekande alastele ja tervist edendavatele tegevustele toetuse eraldamise kord - sisukord
Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 79

Sotsiaalhoolekande alastele ja tervist edendavatele tegevustele toetuse eraldamise kord

Vastu võetud 29.05.2015 nr 31
RT IV, 06.06.2015, 20
jõustumine 06.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2016RT IV, 29.03.2016, 3301.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 33 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Haapsalu linna eelarvest sotsiaalhoolekande alastele ja tervist edendavatele tegevustele toetuste eraldamise kord (Kord) reguleerib Haapsalu linna eelarvest sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele juriidilistele isikutele ja füüsilistele isikutele toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste eraldamise ning toetuste kasutamise üle aruandluse ja järelevalve kehtestamise korda.

  (2) Toetus käesoleva Korras mõistes on esitatud tingimustele vastav linnaeelarveline eraldis sotsiaalsete erivajadusega isikute gruppide toimetulekuvõime tõstmisele, elukvaliteedi säilimisele ning inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamisele suunatud tegevuste elluviimiseks.

  (3) Toetuse eraldamise eesmärgiks on linnaelanike toimetuleku soodustamine ja sotsiaalse turvalisuse suurendamine ning tervisekäitumise edendamine Haapsalu linnas.

  (4) Erivajadusega isikute grupid on käesoleva Korra mõistes elanikkonna grupid, kelle igapäevaeluga toimetulemist on nende tervislikust seisundist, east, puudest või muudest asjaoludest tingituna vajalik pidevalt või lühiajaliselt toetada sotsiaalhoolekande alaste meetmetega.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse (lisa) Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale.

  (2) Taotluses märgitakse ära tegevuse eesmärk, sihtgrupp, eeldatav tulemus, kasusaajate arv, tegevuse kirjeldus, tegevuse eelarve, omaosalus ja kaasfinantseerijad.

  (3) Puuduste ilmnemisel taotluses teavitab Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond sellest koheselt taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi ületada 10 tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse nõuetele mittevastava taotluse menetlemine informeerides sellest ka taotlejat.

  (4) Nõuetele vastavad taotlused esitatakse läbivaatamiseks linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile.

§ 3.   Taotluste läbivaatamine ja eraldamine

  (1) Taotluste läbivaatamisel lähtub sotsiaalkomisjon järgmistest tingimustest:
  1) kavandatavad tegevused viiakse ellu jooksval eelarveaastal;
  2) tegevused aitavad kaasa erivajadusega linnaelanike toimetuleku parandamisele ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisele või tervise käitumise edendamisele.

  (2) Sotsiaalkomisjon vaatab taotlused läbi ja teeb otsuse taotlejatele raha eraldamiseks ja eraldatava summa suuruse osas hiljemalt 30 päeva jooksul arvates nõuetele vastava taotluse saamise päevast. Keelduva otsuse korral teavitatakse sellest taotlejat kirjalikult viie (5) tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

  (3) Sotsiaalkomisjon võib rahaliste vahendite ebapiisavuse korral eraldada toetusena taotletud summast väiksema summa olles eelnevalt läbi rääkinud toetuse taotlejaga.

  (4) Sotsiaalkomisjon võib taotluse jätta rahuldamata juhul, kui taotluses nimetatud tegevus ei täida käesoleva korra eesmärke, taotlejal puudub kvalifikatsioon tegevuste läbiviimiseks või Haapsalu linna eelarves puuduvad tegevuse läbiviimiseks vajalikud rahalised vahendid.

  (5) Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokoll kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (6) Toetuse eraldamisest teavitab sotsiaal- ja tervishoiuosakond taotlejat kirjalikult viie (5) tööpäeva jooksul peale linnavalitsuse korralduse andmist.

  (7) Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse eraldamise leping viie (5) tööpäeva jooksul arvates linnavalitsuse korralduse jõustumise päevast. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve, sh ka tegevuse kirjeldus;
  2) toetuse maksmise tähtajad ja toetuse üleandmise viis;
  3) toetuse saaja kohustused toetuse sihipäraseks kasutamiseks;
  4) linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) aruandluse kord.

  (8) Toetust ei eraldata taotlejale, kes on eelnevalt toetuse saamise korral rikkunud käesolevast korrast tulenevaid nõudeid või linnavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

§ 4.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale aruande lepinguga fikseeritud korra kohaselt. Sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal on õigus vajadusel kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust ning nõuda aruande juurde täiendavaid dokumente ja seletusi.

  (2) Kui toetuse saaja ei esita õigeaegselt aruandeid ega sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poolt nõutud muid asjaomaseid dokumente, on linnavalitsusel õigus leping lõpetada ja toetus tagasi nõuda.

  (3) Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt toetus tagasi ka juhul kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

  (4) Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise eest vastutab linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond.

§ 5.   Rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Rahalise toetuse taotlus sotsiaalhoolekande alastele ja tervist edendavatele tegevustele

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json