SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 114

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 23.03.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 26 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab hooldajatoetuse saamise tingimused, suuruse ning määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas.

  (2) Käesoleva korra rakendamise eesmärgiks on puuetega inimestele toimetulekuks vajaliku abi tagamine ning puuetega inimeste hoolduseks ettenähtud vahendite otstarbekas ja sihipärane kasutamine.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav puudega isik;
  2) hooldaja – isik, kes järjepidevalt osutab puudega isikule tema toimetulekuks vajalikku kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet;
  3) kõrvalabi või juhendamine – vastava abi osutamine inimesele, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega;
  4) järelevalve - ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma puudest tingituna võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  5) hooldajatoetus – 3-18-aastase lapse või täisealise puudega inimese teovõimelisele hooldajale makstav sotsiaaltoetus;
  6) hooldusvajaduse hindamine – hooldatava abi-, toetuse ja järelevalve vajaduse kindlakstegemine vastava hindamisinstrumendi alusel;
  7) STAR – sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister.

§ 3.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitavad hooldaja ja hooldatav Kuusalu Vallavalitsusele ühise vormikohase taotluse, millele lisatakse mõlema isikut tõendav dokument ning arstliku ekspertiisi otsus hooldatava puude raskusastme kohta. Avalduse vormi kinnitab Kuusalu Vallavalitsus.

  (2) Nii hooldatava kui ka hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab asuma Kuusalu vallas.

  (3) Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemisel esitab taotluse lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.

§ 4.   Hooldajatoetuse määramine

  (1) Hooldajatoetuse määramise eelduseks on puudega inimese hooldusvajaduse hindamine vallavalitsuse korraldusega kinnitatud hindamisinstrumendi alusel.

  (2) Hooldajatoetus sügava puudega inimese hooldajale määratakse, kui hindamise tulemusena on tuvastatud, et hooldatav vajab ööpäevaringselt järelevalvet, juhendamist või kõrvalabi riietumisel, söömisel ja enesehügieeni toimingutes.

  (3) Hooldajatoetus raske puudega inimese hooldajale määratakse, kui hindamise tulemusena on tuvastatud, et hooldatav vajab igal ööpäeval regulaarset juhendamist või kõrvalabi riietumisel, söömisel, enesehügieeni toimingutes ning asjaajamisel väljaspool kodu.

  (4) Hooldajatoetuse määrab Kuusalu Vallavalitsus oma korraldusega hiljemalt kümne tööpäeva jooksul hooldusvajaduse hindamise päevast.

  (5) Hooldajatoetuse määramine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (6) Korraldus hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul korralduse jõustumisest. Toetuse mittemääramise korraldusest peab nähtuma keeldumise põhjus.

  (7) Ühele hooldajale võib määrata hooldajatoetust mitte rohkem kui kahe hooldatava eest.

  (8) Hooldajatoetust ei määrata raske või sügava puudega isikule.

  (9) Hooldajatoetus määratakse isikule juhul, kui tal ei ole võimalik töötada või õppida puudega inimese hooldamise tõttu.

  (10) Hooldajatoetus määratakse ajaks, mil isik vastab käesolevas määruses sätestatud toetuse saamise tingimustele.

  (11) Vallavalitsus võib sotsiaalkomisjoni ettepanekul otsustada hooldajatoetuse määramise ka käesoleva korraga sätestamata juhtudel, kui hooldajatoetuse määramata jätmine seab ohtu hooldatava toimetuleku.

§ 5.   Hooldajatoetuse suurus ja maksmine

  (1) Hooldajatoetuse suuruseks sügava puudega inimese hooldajale on 50 eurot ühe hooldatava kohta kuus.

  (2) Hooldajatoetuse suuruseks raske puudega inimese hooldajale on 30 eurot ühe hooldatava kohta kuus.

  (3) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

  (4) Hooldajatoetus kantakse vastavalt saaja soovile kas tema arvelduskontole või makstakse sularahas vallavalitsuse kassast iga kuu 20. kuupäevaks jooksva kuu eest.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama vallavalitsusele kirjalikult ühe nädala jooksul asjaoludest, mis eeldavad määratud hooldajatoetuse maksmise peatamist, lõpetamist või muutmist.

  (2) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse hooldaja teatise põhjal vallavalitsuse korraldusega, kui hooldatav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil.

  (3) Hooldajatoetuse maksmist jätkatakse maksmise peatamise asjaolude ära langemisel vastavalt hooldaja kirjalikule teatele järgneva kuu esimesest päevast.

  (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  (5) Hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivad asjaolud on:
  1) hooldusvajaduse hindamisest tulenevalt on hooldusvajadus muutunud, mistõttu on sobivam korraldada hooldus muu abitegevusega;
  2) lõpeb hooldatavale määratud puude tähtaeg ja puude raskusastet ei ole uuendatud;
  3) hooldatav või hooldaja esitavad hoolduse lõpetamiseks kirjaliku avalduse;
  4) on selgunud, et hooldaja on kuritarvitanud hooldatava usaldust või hooldamisel on esinenud füüsilise, vaimse või majandusliku vägivalla ilminguid;
  5) hooldaja asub tööle või õppima;
  6) hooldatav paigutatakse hoolekandeasutusse;
  7) hooldatava surm.

§ 7.   Hooldajatoetuse ümberarvutamine

  (1) Hooldajatoetuse suurendamist tingivate asjaolude tekkimisel (hooldatava puude raskusaste on muutunud) arvutatakse toetus ümber hooldusvajaduse ümberhindamise tulemusena vastava avalduse ja vajalike dokumentide esitamise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  (2) Hooldajatoetuse vähendamist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetus ümber hooldusvajaduse ümberhindamise tulemusena nende asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 8.   Lõppsätted

  (1) Andmed hooldajatoetuse määramise ja maksmise kohta kantakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR süsteemi Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

  (2) Kontrolli ja järelevalvet hooldajatoetuse määramise ja maksmise ning selleks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle teostab Kuusalu Vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsuse korraldusega enne 01.04.2016 määratud hooldajatoetused vaadatakse üle ja viiakse vastavusse käesoleva määrusega.

  (4) Vallavalitsuse otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

  (5) Kuusalu Vallavolikogu 31.03.2005 määrus nr 12 " Hooldajatoetuse maksmise kord Kuusalu vallas “ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Määrus jõustub 1. aprillil 2016.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json