Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu määruste muutmine seoses sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 134

Pärnu Linnavolikogu määruste muutmine seoses sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega

Vastu võetud 17.03.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 17.04.2003 määruse nr 19 „Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 17.04.2003 määruse nr 19 „Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord“ paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) isikud, kes taotlevad eluruumi sotsiaalhoolekande seaduse § 41 alusel.“

§ 2.   Pärnu Linnavolikogu 20.11.2003 määruse nr 48 „Pärnu linnas tugiisiku teenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 20.11.2003 määruses nr 48 „Pärnu linnas tugiisiku teenuse osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“
  2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „avalik konkurss“ sõnaga „hange“ vastavas käändes;
  3) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõna „konkursitingimustes“ sõnadega „hanke tingimustes“
  5) paragrahv 5 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Teenuse tellimiseks pöördub teenuse soovija Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) poole.“

§ 3.   Pärnu Linnavolikogu 18.12.2003 määruse nr 52 „Pärnu linnas viipekeele tõlketeenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 18.12.2003 määruses nr 52 „Pärnu linnas viipekeele tõlketeenuse osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“
  2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „avalik konkurss“ sõnaga „hange“ vastavas käändes;
  3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „konkursitingimustes“ sõnadega „hanke tingimustes“;
  4) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Teenuse tellimiseks pöördub teenuse soovija teenuse koordinaatori poole või linnavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi s otsiaalosakond) poole, kes edastab teenuse soovija andmed teenuse koordinaatorile.“

§ 4.   Pärnu Linnavolikogu 19.02.2004 määruse nr 7 „Pärnu linnas vältimatu sotsiaalabi teenuse osutamise kord“ muutmine

  (1) Pärnu Linnavolikogu 19.02.2004 määruses nr 7 „Pärnu linnas vältimatu sotsiaalabi teenuse osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“
  2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „avalik konkurss“ sõnaga „hange“ vastavas käändes;
  3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „konkursitingimustes“ sõnadega „hanke tingimustes“;
  4) paragrahv 5 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Teenuse saamiseks pöördub teenuse soovija oma elukohajärgse hoolekandekontori sotsiaalkonsultandi poole.

  (2) Sotsiaalkonsultant selgitab, kas teenuse soovija on õigustatud teenust saama. Kui isik vastab teenuse saamise nõuetele, siis edastatakse teenuse osutajale taotlus teenuse osutamiseks.“

§ 5.   Pärnu Linnavolikogu 19.02.2004 määruse nr 8 „Pärnu linnas toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 19.02.2004 määruses nr 8 „Pärnu linnas toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamise kord“
  2) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“
  3) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenus“ sõnadega „toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenus“ vastavas käändes.
  4) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „avalik konkurss“ sõnaga „hange“ vastavas käändes;
  5) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „konkursitingimustes“ sõnadega „hanke tingimustes“;
  6) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.
  7) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Isiku keeldumine osalemast toimetulekule suunatud sotsiaalõppes võib olla aluseks temale toimetulekutoetuse määramata jätmiseks.“

§ 6.   Pärnu Linnavolikogu 19.02.2004 määruse nr 9 „Pärnu linnas täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 19.02.2004 määruses nr 9 „Pärnu linnas täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“
  2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „avalik konkurss“ sõnaga „hange“ vastavas käändes;
  3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „konkursitingimustes“ sõnadega „hanke tingimustes“;
  4) paragrahvi 4 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Täiskasvanute varjupaiga teenusega tagatakse vältimatu abina ajutine ööbimisvõimalus (voodikoht või nari) teenust vajavale inimesele.“

§ 7.   Pärnu Linnavolikogu 18.11.2004 määruse nr 29 „Lastele päevakeskuse teenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 18.11.2014 määruses nr 23 „Lastele päevakeskuse teenuse osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“
  2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga (edaspidi teenuse osutaja) sõlmitakse teenuse korraldamise leping.“;
  3) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „korraldaja“ sõnadega „teenuse osutaja“ vastavas käändes;
  4) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kõigist teenuse osutaja juurde sattunud klientidest teavitatakse esimesel võimalusel Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda (edaspidi osakond).“;
  5) paragrahvi 8 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
  6) paragrahvi 9 lõige 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Pärnu Linnavolikogu 29.06.2005 määruse nr 27 „Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 29.06.2005 määruse nr 27 „Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord“ preambulis asendatakse sõnad „sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1“ sõnadega „sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1“.

§ 9.   Pärnu Linnavolikogu 20.04.2006 määruse nr 21 „Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 20.04.2006 määruses nr 21 „Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“;
  2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga (edaspidi teenuse osutaja) sõlmitakse teenuse korraldamise leping.“;
  3) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „korraldaja“ sõnadega „teenuse osutaja“ vastavas käändes;
  4) paragrahvi 7 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 8 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Pärnu Linnavolikogu 18.10.2007 määruse nr 29 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 18.10.2007 määruse nr 29 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.“.

§ 11.   Pärnu Linnavolikogu 20.12.2007 määruse nr 35 „Pärnu linnas isikliku abistaja teenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 20.12.2007 määruse nr 35 „Pärnu linnas isikliku abistaja teenuse osutamise kord“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“

§ 12.   Pärnu Linnavolikogu 20.05.2010 määruse nr 18 „Pärnu linnas supiköögiteenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 20.05.2010 määruses nr 18 „Pärnu linnas supiköögiteenuse osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“
  2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada vältimatu abina üks toidukord päevas eelkõige neile Pärnu linnas püsivalt asuvatele inimestele, kellel puuduvad vahendid toidu ostmiseks.“
  4) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Võttes aluseks abivajaja taotluse, selgitab teenuse osutamise vajaduse välja Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) piirkonnakontori sotsiaaltöötaja. Abivajavatele inimestele on teenuse saamise aluseks määruse lisas toodud vormi kohane sotsiaalosakonna pitseriga tasuta talong ja isikut tõendav dokument.“
  5) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Pärnu Linnavolikogu 17.06.2010 määruse nr 21 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 17.06.2010 määruses nr 21 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 26 alusel.“;
  2) paragrahv 7 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) hooldatav asub alaliselt elama teise omavalitsusüksuse territooriumile;“.

§ 14.   Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 määruse nr 49 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 16.12.2010 määruse nr 49 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.“

§ 15.   Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 23 „Laste ööpäevaringse hooldamise kord varjupaigas“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruses nr 23 „Laste ööpäevaringse hooldamise kord varjupaigas“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“;
  2) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „varjupaik“ sõnaga „turvakodu“ vastavas käändes.

§ 16.   Pärnu Linnavolikogu 15.03.2012 määruse nr 5 „Koduhooldusteenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 15.03.2012 määruse nr 5 „Koduhooldusteenuse osutamise kord“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“

§ 17.   Pärnu Linnavolikogu 19.04.2012 määruse nr 8 „Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 19.04.2012 määruses nr 8 „Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“
  2) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Tammiste Hooldekodus vabade või sobivate kohtade puudumisel on isikul õigustaotleda hooldustoetust hoolduskulude osaliseks kompenseerimiseks teises hoolekandeasutuses vastavalt Pärnu Linnavolikogu kehtestatud korrale ja/või jääda Tammiste Hooldekodu koha ootele.“;
  3) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Teenuse saaja omaosalus on kaheksakümmend viis kuni sada protsenti (85% kuni 100%) tema pensionist ja muudest talle Eesti Vabariigi ja/või mõne teise riigi poolt makstavatest sissetulekutest ning sada protsenti (100%) temale makstavast puuetega inimeste sotsiaaltoetusest, muudest sissetulekutest või tema omandis olevatest rahalistest vahenditest, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik.“.

§ 18.   Pärnu Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 7 „Invatransporditeenuse osutamise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 7 „Invatransporditeenuse osutamise kord“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.“.

§ 19.   Pärnu Linnavolikogu 18.06.2015 määruse nr 22 „Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord“ muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 18.06.2015 määruse nr 22 „Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord“ preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ja § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.“.

§ 20.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json