Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 147

Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine

Vastu võetud 17.03.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse heakorra nõuded ja koormis Pärnu linnas.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnistu - juriidilise või füüsilise isiku omandis, valduses või kasutuses olev kinnisasi või selle osa;
  2) üldkasutatav territoorium – maa-ala, mis on avalikult kasutatav igaühe poolt.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Heakorra üldnõuded

  (1) Heakorra tagamiseks on vajalik:
  1) muru või muu rohtkatte, v.a loodusliku alusmetsa, niitmine selliselt, et selle kõrgus maapinnast ei ületaks 15 cm;
  2) heki hooldamine;
  3) põõsa- ja puuokste kärpimine osas, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate ja/või sõidukite liiklust;
  4) puudelt ja/või põõsastelt langenud lehtede riisumine ning käitlemine;
  5) kuivanud või murdumisohtlike puuokste eemaldamine;
  6) olme- ja haljastusprahi koristamine;
  7) kinnistul paikneva hoone katuse ja/või räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja/või jää eemaldamine;
  8) aastaringselt sõidutee ja kinnistu vahel asuva kõnnitee puhastamine;
  9) tänava nimesiltide ja hoonete numbrite nähtavuse ning hoonete numbrite heakorra tagamine;
  10) muu tegevus, mis on kooskõlas käesoleva eeskirja mõttega.

  (2) Kinnistul on keelatud metsa- või saematerjali, tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt ladustamine kõrgemates virnades või kuhjades kui 6 meetrit.

§ 4.   Heakorra tagamine üldkasutataval territooriumil

  (1) Üldkasutataval territooriumil asuva mänguväljaku omanik on kohustatud tagama mänguväljaku atraktsioonide turvalisuse ja heakorra. Mänguväljaku omanik on kohustatud liivakasti olemasolul tegema vähemalt üks kord aastas täielikku liivavahetust hiljemalt 15. maiks.

  (2) Üldkasutataval territooriumil on lubatud maha laadida metsa- või saematerjali, tahket kütust,
ehitusmaterjali jmt, kui mahalaetud esemed teisaldatakse ja laadimistööde käigus rikutud maa-ala heakorrastatakse 24 tunni jooksul alates esemete mahalaadimisest ning kui vastava tegevusega:
  1) ei tekitata kahju ümbritsevale keskkonnale;
  2) ei häirita ega takistata liiklust;
  3) ei seata ohtu isikute elu ja tervist.

  (3) Üldkasutataval territooriumil on keelatud:
  1) haljasalade, teekatte, inventari, puude, põõsaste ja rohttaimede lõhkumine, kahjustamine või mittesihipärane kasutamine;
  2) liiva või muu puistematerjali või prahi kuhjamine sõidu- või kõnniteele, puude ümber või tänavaga piirnevale haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  3) omavoliliselt teadete või kuulutuste väljapanemine selleks mitte ettenähtud kohta;
  4) hoida üldist ilmet rikkuvaid asju;
  5) muu heakorra nõudeid rikkuv tegevus, mis läheb vastuollu käesoleva eeskirja mõttega.

  (4) Pärnu linna poolt hooldatava üldkasutatava territooriumi heakorda ning olulise avaliku huviga, sealhulgas linnaliini bussiliiklusega tänavate ja kõnniteede talvist teehooldust korraldab majandusosakond.

3. peatükk Koormise kehtestamine 

§ 5.   Koormise olemus

  Koormis on füüsiliste ja juriidiliste isikute kohustus teha heakorratöid käesolevas määruses toodud heakorranõuete täitmise tagamiseks.

§ 6.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Füüsiline ja juriidiline isik peab heakorra tagamiseks vajalikud tööd tegema tema omandis või valduses oleval kinnistul või muul tema kasutuses oleval territooriumil ning sellega vahetult piirneval kinnistu ja sõidutee vahele jääval üldkasutataval territooriumil.

  (2) Koormise täitmise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse paragrahvis 3.

§ 7.   Koormise täitmine teise isiku poolt

  (1) Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul.

  (2) Koormise täitmiseks kohustatud isikul on õigus esitada majandusosakonnale kirjalik põhjendatud taotlus maksta koormise täitmise eest raha, mida peab kasutama selle koormise täitmiseks.

  (3) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotluse esitaja nimi;
  2) puhastusala aadress ja mõõtmed;

  3) periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta raha.

§ 8.   Taotluse lahendamine

  (1) Määruse §-s 7 sätestatud taotluse laekumise korral tellib majandusosakond vähemalt kahelt puhastustöid teostavalt ettevõtjalt hinnapakkumised taotluses esitatud koormise täitmiseks vajalike tööde maksumuse väljaselgitamiseks.

  (2) Koormise täitmise maksumuse hindamiskriteeriumiks on odavaim koormise täitmiseks vajalike tööde hind.

  (3) Majandusosakond valmistab ette volikogu otsuse eelnõu koormise maksumuse määramiseks.

§ 9.   Koormise maksumuse määramine

  (1) Koormise maksumuse määrab volikogu esitatud materjalide põhjal.

  (2) Volikogu määrab koormise maksumuse mitte kauemaks kui üheks aastaks alates koormise maksumuse määramise otsuse jõustumisest.

§ 10.   Koormise maksumuse tasumine

  (1) Taotleja on kohustatud tasuma koormise maksumuse ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

  (2) Juhul kui volikogu määrab koormise maksumuse kauemaks kui 3 kuud, on taotlejal õigustasuda koormise maksumus igakuuliste võrdsete osamaksetena.

4. peatükk Vastutus 

§ 11.   Järelevalve

  Käesoleva määruse täitmise üle teostavad järelevalvet Pärnu linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

§ 12.   Vastutus

  Heakorraeeskirja rikkumisel või koormise täitmata jätmisel vastutab isik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 662 sätestatud alusel.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 18. mai 2006 määrus nr 23 “Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine” (RT IV, 29.12.2011).

§ 14.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json