SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 151

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Vastu võetud 11.03.2011 nr 6
RT IV, 15.11.2012, 5
jõustumine 18.03.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2012RT IV, 22.12.2012, 125.12.2012, rakendatakse alates 01.12.2012
11.03.2016RT IV, 29.03.2016, 4301.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel
[RT IV, 29.03.2016, 43 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale (edaspidi kord) sätestab Are valla poolt puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise korra.

  (2) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

  (3) Hooldajatoetust makstakse isikule, kelle enda ja kelle puudega lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Are vald ja kelle tegelik elukoht on Are vallas.

  (4) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, võõrasvanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik (edaspidi hooldaja), kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

§ 2.   Hooldajatoetuse määr

  Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavalitsus eelarveaastaks eelarvevahendite piires.

§ 3.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt:
  1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
  2) 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (2) Hooldajatoetust makstakse järgmistes suurustes:
  1) 3-16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale 75 protsenti hooldajatoetuste määrast;
  2) 3-16-aastase raske puudega lapse hooldajale 85 protsenti hooldajatoetuse määrast;
  3) 3-16-aastase sügava puudega lapse hooldajale 100 protsenti hooldajatoetuse määrast;
  4) 16-18-aastase raske puudega lapse hooldajale 75 protsenti hooldajatoetuste määrast;
  5) 16-18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 85 protsenti hooldajatoetuste määrast.

  (3) Määratud hooldajatoetuse suuruse muutmist tingivate asjaolude tekkimisel arvestatakse hooldajatoetus ümber nende asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 4.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsuse sotsiaalametnikule vormikohase kirjaliku avalduse.

  (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) arstliku ekspertiisi komisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
  4) abielutunnistus ja/või vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
  5) eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või võõrasvanem;
  6) vanema mittetöötamist tõendav dokument;
  7) toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
  8) teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanem ei tööta või teise vanema puudumisel taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab puudega last üksinda.

§ 5.   Hooldajatoetuse määramine

  (1) Vallavalitsus annab sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekul korralduse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul avalduse saamisest, arvestades hooldajatoetuse taotlust ja sellele lisatud dokumente, sotsiaalametniku arvamust ning muid asjas kogutud andmeid.

  (2) Vallavalitsus võib määrata lõikes 1 nimetatud korraldusega aja, millal tuleb puudega lapse hooldusvajaduse põhjused ümber vaadata.

  (3) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) kuni lapse puude kestuse viimase päevani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldustoetuse taotleja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba;
  3) vallavalitsuse korralduses määratud kordustaotluse esitamise tähtajani.

  (4) Hooldajatoetust ei määrata:
  1) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
  2) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue;
  3) [kehtetu - RT IV, 22.12.2012, 1 - jõust. 25.12.2012, rakendatakse alates 1.12.2012.]
  4) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (5) Hooldajatoetuse uueks määramiseks lõike 3 punktis 1 ja 2 sätestatud tähtaja möödumisel esitab taotleja sotsiaalametnikule uue avalduse koos käesolevas korras nõutud dokumentidega. Kui hooldajatoetuse taotleja on esitanud avalduse hiljemalt 30 päeva jooksul puude raskusastme määramise otsuse tegemisest ning puude raskusastme määramise otsus on tehtud tagasiulatuvalt, määratakse hooldajatoetus tagasiulatuvalt puude raskusastme määramise kuupäevast.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Määratud hooldajatoetus kantakse hooldaja taotluses näidatud pangakontole või makstakse sularahas vallavalitsuse kassast alates hooldajatoetuse maksmise kuu 25. kuupäevast.

  (2) Hooldajatoetust makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

  (3) Hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu vallavalitsus.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse määramise korraldus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
  1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  3) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
  4) kui lapsevanem ei täida perekonnaseadusest tulenevat kohustust puudega last kasvatada ja tema eest hoolitseda;
  5) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
  6) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

  (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama sotsiaalametnikku kirjalikult tööle asumisest ja kõikidest teistest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

  (3) Lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldajatoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 18. märtsil 2011.

/otsingu_soovitused.json