SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.12.2018, 10

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 25.11.2015 nr 19
RT IV, 03.12.2015, 4
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2016RT IV, 29.03.2016, 11601.04.2016
27.11.2018RT IV, 01.12.2018, 204.12.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 17 lõike 1 ja § 183 lõike 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 116 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesolev kord sätestab koduteenuste osutamise tingimused ja korra Kuusalu vallas.

  (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) koduteenused – isikule üldjuhul kodustes tingimustes osutatavad põhi- ja tugiteenused, mis toetavad igapäevast toimetulekut harjumuspärases keskkonnas;
  2) põhiteenused – koduteenused, mis on hädavajalikud isiku toimetulekuks igapäevastes toimetustes ja tegemistes ning võimaldavad isikul jätkata elamist kodus. Põhiteenuseid osutatakse tasuta isikule, kellel perekonnaseaduse mõistes puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kelle seadusjärgsed ülalpidajad ja/või pärijad ei ole objektiivsetel põhjustel (kõrge iga, puue, töövõimetus, elukoht teadmata vms) võimelised oma kohustust täitma;
  3) tugiteenused – tasu eest osutatavad teenused;
  4) hindamisinstrument – küsimustik, millega selgitatakse välja kõrvalabi vajadus;
  5) teenuse osutaja - Kuusalu Hoolekanne;
[RT IV, 01.12.2018, 2 - jõust. 04.12.2018]
  6) teenuse taotleja – rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vallas elav kõrvalabi vajav eakas või puudega täisealine isik;
  7) ülalpidamiskohustus - ülalpidamist on kohustatud täitma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased.

§ 2.   Koduteenuste loetelu

  (1) Põhiteenused on:
  1) kodukülastus;
  2) suhtlemine kliendiga;
  3) toiduainete jms eluks vajaliku ostmine ning koju toomine;
  4) transporditeenus põhiteenuste saamisel Kuusalu valla ja Loksa linna piires;
  5) abistamine eluaseme korrastamisel;
  6) pesemisvõimaluste korraldamine;
  7) kütmise korraldamine;
  8) vee tuppa toomine ja reovee väljaviimine;
  9) abistamine asjaajamisel.

  (2) Tugiteenused on:
  1) Muruniitmine;
  2) küttepuude ladumine;
  3) pesupesemise teenuse korraldamine;
  4) transporditeenus Kuusalu vallast väljaspool.

§ 3.   Koduteenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Koduteenust võib taotleda kõrvalabi vajav eakas või puudega täisealine isik (edaspidi taotleja), kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Kuusalu vallas.

  (2) Koduteenuse saamiseks esitab taotleja, tema seaduslik esindaja või muu asjast huvitatud isik Kuusalu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse, milles põhjendab vajadust kõrvalabi saamiseks.

  (3) Kõrvalabi vajavale eakale või puudega isikule koduteenuse osutamise vajaduse väljaselgitamiseks teeb vallavalitsuse hoolekandespetsialist koos koduhooldustöötajaga pärast kirjaliku avalduse laekumist 14 päeva jooksul kodukülastuse, mille käigus fikseerib hindamisinstrumendi alusel teenuse taotleja toimetulekuvõime, koduteenuste vajaduse ning mahu.
[RT IV, 01.12.2018, 2 - jõust. 04.12.2018]

  (4) Vallavalitsus teeb otsuse koduteenuste osutamise või teenustest keeldumise kohta hoolekandespetsialisti koostatud eelnõu alusel ühe nädala jooksul pärast kõikide dokumentide laekumist ja hoolekandeteenistus teatab sellest teenuse taotlejale, kellega sõlmitakse seejärel vastav leping.

  (5) Koduteenuse osutamisega seotud vaidlusi lahendab vallavalitsus.

§ 4.   Tasu ja tasumine

  (1) Koduteenused on tasulised.

  (2) Kui koduteenuste taotleja või tema seadusjärgsed ülalpidajad ja/või pärijad ei ole võimelised raske majandusliku olukorra tõttu põhiteenuse eest tasuma, tuleb avaldusele lisada taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate ja/või pärijate sissetulekuid tõendavad dokumendid.

  (3) Koduteenuste hinnad ja nende eest tasumise korra kehtestab vallavalitsus.

  (4) Koduteenuste eest tasub teenuste taotleja või tema seadusjärgsed ülalpidajad ja/ või pärijad.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmib Kuusalu Vallavalitsuse esindaja koduteenuste taotlejaga kirjaliku lepingu, millele lisatakse hoolduskava koos teenuste loetelu, kestvuse ja tingimustega. Lepingu vormi koos lisadega kinnitab vallavalitsus.

  (2) Leping sõlmitakse tähtajatult, kuid 1 aasta möödumisel vaadatakse isiku huvidest lähtuvalt üle hindamisinstrument ning vajadusel muudetakse teenuste loetelu, kestvust või tingimusi.

  (3) Lepingut võib täiendada, muuta ja lõpetada ka varem, kui selleks tekib põhjendatud vajadus.

§ 6.   Koduteenuse taotleja toimik ja dokumentide vormid

  (1) Koduteenuse taotleja kohta avatakse toimik, mis sisaldab järgmisi dokumente:
  1) avaldust koduteenuse saamiseks;
  2) hindamisinstrumenti koduteenuse määramiseks;
  3) koduteenuse lepingut koos vastavate lisadega;
  4) koduteenuse taotleja ja seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekut tõendavaid dokumente;
  5) muid ülalpool nimetamata dokumente.

  (2) Koduteenuste osutamisega seotud dokumentide vormid, sealhulgas lepingu ja avalduse vormi, hindamisinstrumendi ning koduteenuste hinnakirja ja tasumise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub alates 01.01.2016.

/otsingu_soovitused.json