SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest makstavate toetuste kasutamise kord

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 222

Riigieelarvest makstavate toetuste kasutamise kord

Vastu võetud 23.03.2016 nr 46
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab riigieelarvest Sõmeru valla eelarvesse eraldatud vahendite kasutamise tingimused.

§ 2.   Toetuse saaja

  Toetust on õigustaotleda isikul, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukoht on Sõmeru vald või kelle tegelik elukoht asub Sõmeru vallas.

2. peatükk Riigieelarvest makstavad toetused 

§ 3.   Sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetus

  (1) Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse ja tehakse eraldisi sotsiaalteenuste osutamiseks riigieelarvest eraldatud rahaliste vahenditest. Riigieelarvest eraldatavat sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetust võib kasutada:
  1) invaabivahendite üürimiseks või ostmiseks;
  2) lasteaia toidu- või kohamaksumuse võlgnevuse katteks;
  3) eluasemekulude võlgnevuse tasumiseks;
  4) haiglakulude ja hambaravi kompenseerimiseks;
  5) eluaseme küttekulude eest tasumiseks;
  6) ravimi ostmise kulude katmiseks;
  7) ravikindlustuseta isikute ravikulude katmiseks;
  8) dokumentide vormistamisega seotud kulude (riigilõiv, foto jne) kompenseerimiseks;
  9) puudega isikule isikliku abistaja- või tugiisiku teenuse korraldamiseks;
  10) puudega isikule eluruumi kohandamiseks;
  11) puudega isikule sotsiaaltranspordi teenuse korraldamiseks;
  12) võla-, karjääri-, psühholoogi- ja muude teenuse korraldamiseks;
  13) puudega isikule päevahoiuteenuse korraldamiseks;
  14) muudeks põhjendatud kuludeks.

  (2) Lõikes 1 loetletud teenuseid ja toetusi on õigus saada:
  1) toimetulekutoetust või vajaduspõhist peretoetust saaval isikul või perekonnal;
  2) puudega isikul;
  3) mittetöötaval osalise töövõimega isikul;
  4) töötul;
  5) rahvapensioni saajal.

§ 4.   Puuetega laste hooldajatoetuse ülejäägi kasutamine

  Riigieelarvest eraldatava puuetega laste hooldajatoetuse ülejääki võib kasutada puuetega laste peredele:
  1) eluruumi kohandamiseks;
  2) invatõstuki soetamiseks;
  3) haigla- ja taastusravikulude kompenseerimiseks;
  4) abi- ja hooldusvahendite ostmiseks või rentimiseks;
  5) puuetega laste suvelaagrite kulude hüvitamiseks;
  6) intervallhoolduse korraldamiseks;
  7) muudeks põhjendatud kuludeks.

§ 5.   Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise toetus

  Riigieelarvest eraldatavaid toimetulekutoetuse maksmise korraldamise vahendeid võib kasutada administreerimiskuludeks, mis kaasnevad sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamisega:
  1) sotsiaalvaldkonna töötajate koolituskulude hüvitamiseks;
  2) täiendavate töötajate töölevõtmiseks või täiendava töökoormuse hüvitamiseks sotsiaaltöötajale;
  3) sotsiaaltöötajale töövahendite (arvuti, mööbel, kaustikud, paber jms) ostmiseks;
  4) jooksvaks remondiks kohaliku omavalitsuse üksuse hallatavates sotsiaaleluruumides;
  5) muudeks põhjendatud kuludeks.

§ 6.   Vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamise hüvitis

  Riigieelarvest eraldatavaid vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamise hüvitist võib kasutada administreerimiskuludeks, mis kaasnevad vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamisega.

3. peatükk Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks peab taotleja esitama Sõmeru vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab toetuse või teenuse saamise vajaduse ning lisab sellele sissetulekuid ja võimalusel kulusid tõendavad dokumendid.

  (2) Taotleja vastutab avalduses esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmete esitamisel toetuse maksmine lõpetatakse ja makstud toetus nõutakse tagasi.

§ 8.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse saamise või teenuse vajaduse otsustab sotsiaaltööspetsialist või tema asendaja. Avaldust menetlev ametnik võib avalduse põhjendatuse kontrollimiseks külastada taotleja kodu ja vestelda avalduse esitaja pereliikmega ning nõuda täiendavaid dokumente.

  (2) Paragrahvis 3 nimetatud toetuse maksmise ja sotsiaalabi andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus sotsiaaltööspetsialisti või tema asendaja ettepanekul.

  (3) Paragrahvis 3 nimetatud toetuste määramisest võib keelduda juhul kui:
  1) avalduse esitaja ei esita toetuse määramiseks vajalikke andmeid;
  2) valla eelarves puuduvad toetuse maksmiseks rahalised vahendid.

§ 9.   Toetuse maksmine

  Toetus kantakse vallavalitsuse korralduse alusel avaldaja arveldusarvele, teenust osutanud asutuse arvele või makstakse avaldajale välja sularahas.

§ 10.   Rakendussätted

 
  1) Sõmeru Vallavolikogu 27.10.2015 määrus nr 35,,Riigieelarvest makstavate toetuste kasutamise kord’’ tunnistatakse kehtetuks.
  2) Määrus jõustub 01. aprillil 2016. a.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json