SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 252

Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamise kord
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

Vastu võetud 19.02.2004 nr 8
RT IV, 29.12.2011, 10
jõustumine 01.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamist Pärnu linna elanikele, kelle sotsiaalne võimekus on pikaajalise töötuse tõttu langenud ning kelle konkurentsivõime tööturul on vähenenud.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.   Teenuse saajad

  Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenust saavad Pärnu linnas elavad ja rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna registreeritud isikud, kelle sotsiaalne võimekus on pikaajalise töötuse tõttu langenud ning kelle konkurentsivõime tööturul on vähenenud.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 3.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse korraldamise leping.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

  (2) Teenuse osutajale esitatavad nõuded teenuse osutamise ja hinna osas määratakse kindlaks hanke tingimustes.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

  (3) [Kehtetu]
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 4.   Teenuse kirjeldus ja eesmärk

  (1) Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenus toimub reeglina (igapäevases) töökeskkonnas, individuaalselt või väiksemas grupis. Teenuse saajatele luuakse võimalus tegeleda lihtsamate, erialast kvalifikatsiooni mitte nõudvate töiste tegevustega, vajadusel õpetatakse neile õigeid töövõtteid, kontrollitakse tegevuse kulgu ja resultaati. Võimekamatele abivajajatele luuakse tingimused ka keerukamate, enam oskusi nõudvate tööde tegemiseks.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

  (2) Toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenuse osutamise eesmärgiks on tööharjumuse taastamine inimestes, kes on pikemat aega olnud ilma tööta, töövõimeliste inimeste aktiviseerimine, abistamine töö leidmisel, info kogumine abivajaja tööalaste ja sotsiaalsete oskuste kohta ning saadud teabe kasutamine edasise tegevuse planeerimisel. Samuti on eesmärgiks toimetulekuõpetuse andmine toimetulekuraskustega inimestele, väiksemas kollektiivis tööalase tegevuse kogemise võimaldamine, abivajaja tööalastest ja sotsiaalsetest oskustest ülevaate saamine ning abivajaja ja (tulevase) töökoha kokkusobivuse väljaselgitamine.

  (3) Isiku keeldumine osalemast toimetulekule suunatud sotsiaalõppes võib olla aluseks temale toimetulekutoetuse määramata jätmiseks.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

§ 5.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse osutamise vajaduse selgitab välja ja otsustab kliendi elukohajärgne linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant.

  (2) Kui klient vastab teenuse saamise nõuetele, edastab sotsiaalkonsultant teenuse osutajale taotluse kliendile teenuse osutamiseks.

  (3) Teenuse osutamine kliendile lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel.

§ 6.   Teenuse hind

  (1) Teenuse osutamise kulud selguvad hanke tulemusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

  (2) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

  (3) Linnavalitsus tasub teenuse osutajale linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt hanke alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahus.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2004.

/otsingu_soovitused.json