Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Laste ööpäevase hooldamise kord turvakodus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 265

Laste ööpäevase hooldamise kord turvakodus
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

Vastu võetud 17.11.2011 nr 23
RT IV, 29.12.2011, 92
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 13401.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Pärnu linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lastele ööpäevase hooldamise teenuse (edaspidi teenus) osutamist turvakodus. Turvakodu on isikutele ajutist ööpäevast abi ja tuge ning kaitset pakkuv asutus.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2.  Teenuse saajad

 (1) Teenuse saajad on eelkõige Pärnu linna elanikud. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse vältimatut abi.

 (2) Teenust saavad üldjuhul lapsed vanuses kuni 18 aastat, erandjuhtudel laps koos last hooldava isikuga (edaspidi kliendid).

§ 3.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse osutamise leping.

 (2) Hanke korraldamise tingimused ja teenuse osutajale esitatavad nõuded määrab linnavalitsus.

§ 4.  Teenuse kasutamine

 (1) Esmase teenuse vajaduse selgitab välja teenuse osutaja.

 (2) Kõigist teenusele sattunud klientidest teatab teenuse osutaja esimesel võimalusel kliendi elukohajärgsele eestkosteasutusele (edaspidi omavalitsus) ja kliendi seaduslikule esindajale, kes lahendavad kõik hooldatavatesse puutuvad küsimused, mille lahendamine ei kuulu teenuse osutaja pädevusse. Juhul, kui teenusele sattunud klientidest ei ole võimalik teavitada omavalitsust või kliendi seaduslikku esindajat, teavitatakse nendest politseid.

 (3) Edasine teenuse osutamine toimub kokkuleppel lastekaitsespetsialisti või sotsiaaltöötajaga.

 (4) Teenuse osutaja ei teeninda:
 1) isikuid, kes on oma käitumiselt agressiivsed;
 2) ägedate haigustunnustega isikuid;
 3) alkoholijoobes, toksiliste või narkootiliste ainete mõju all olevaid isikuid;
 4) avalikku korda rikkuvaid ning teiste klientide või teenuse osutajana töötajate elu või tervist ohustava käitumisega isikuid;
 5) teenuse osutaja kehtestatud sisekorraeeskirja rikkuvaid isikuid.

§ 5.  Teenuse kirjeldus ja eesmärk

 (1) Teenus seisneb klientide võimalikult lühiajalises asutuses hooldamises, kus lapsele tagatakse normaalsed kasvu- ja hooldustingimused kuni tema tagasipöördumiseni oma vanemate juurde või eestkoste või lapsendamise vormistamiseni või muu hooldusvormi kohaldamiseni.

 (2) Teenuse eesmärgiks on soodustada klientide oskuste ja teadmiste arenemist ning ühiskondlikult aktsepteeritavate väärtushinnangute ja käitumismallide kinnistumist.

 (3) Kliente hooldatakse turvakodus aja jooksul, mis on vajalik nende elu edasiseks korraldamiseks.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (4) Kliente võivad turvakodusse tuua kõik isikud (s.h ametiisikud), kelle arvates ei ole kliente võimalik üle anda või jätta hooldamisele nende vanemate, eestkostja või kasuvanemate juurde või suunata tagasi hoolekandeasutusse.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (5) Kliendid võivad turvakodusse tulla omal algatusel, kui nad on lahkunud kodust, kasuvanema või eestkostja juurest või hoolekandeasutusest neile oluliste probleemide tõttu.
[RT IV, 29.03.2016, 134 - jõust. 01.04.2016]

 (6) Teenuse osutaja kehtestab kooskõlastatult linnavalitsusega varjupaiga sisekorraeeskirja, mida kliendid peavad järgima. Kehtestatud sisekorraeeskiri peab olema teatavaks tehtud ja kättesaadavad igale kliendile.

§ 6.  Teenuse tegevused

 (1) Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:
 1) klientide vastuvõtt (koos registreerimisega) ja läbivaatamine;
 2) klientidele ööbimisvõimaluse ja toitlustamise tagamine;
 3) klientidele vajadusel puhta pesu ja riiete võimaldamine;
 4) klientide esmane sotsiaalnõustamine;
 5) klientidele meditsiinilise abi osutamise korraldamine;
 6) klientidele pesemisvõimaluste ja tualettruumide kasutamise tagamine;
 7) klientide toetamine kooliülesannete lahendamisel;
 8) klientide üle aruandluse pidamine, teenuse analüüsimine ja arendamine;
 9) koostöö erinevate laste ja peredega tegelevate spetsialistide ja organisatsioonidega.

 (2) Klientidele, kes jäävad päevaseks ajaks varjupaiga ruumidesse, võimaldatakse päevaseid tegevusi, mis sisaldavad eelkõige mängulisi elemente ja mille eesmärgiks on luua eeldused isiksuse arenguks ning sellega kaasnevalt tagada lapse edasine toimetulek ning sotsiaalne integratsioon.

§ 7.  Hooldusega seonduvate andmete kasutamine

  Kliendi isikut ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

§ 8.  Teenuse hind

 (1) Teenuse osutamise kulud selguvad hanke tulemusel.

 (2) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

 (3) Linnavalitsus tasub teenuse osutajale linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt avaliku konkursi alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahus.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

Vahur Mäe
Volikogu esimees