SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 294

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 4
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus reguleerib tugiisikuteenuse osutamist isikutele ja peredele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald.

  (2) Käesoleva määruse rakendamise eesmärk on isikute ja perede abistamine tugiisikuteenuse osutamise kaudu.

§ 2.   Teenuse saaja

  (1) Teenuse saajaks võivad olla:
  1) lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks, igapäevase eluga toimetulekuks ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomiseks;
  2) lastega pered, kus vanemate intellektipuude või sotsiaalse mahajäämuse tõttu puuduvad vanematel teadmised ja oskused lapse eest hoolitsemiseks ja lapse arengu toetamiseks;
  3) puudega laps;
  4) isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab nende toimetulekut.

  (2) Lapsele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ja arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Noorema kui 10-aastase lapse soovi arvestatakse, kui tema arengutase seda võimaldab.

  (3) Tugiisikul on õigusteenuse osutamisest ajutiselt keelduda, kui teenuse saaja on alkoholi- või narkojoobes, agressiivne või muul viisil ohtlik.

§ 3.   Teenuse sisu

  (1) Teenuse sisuks on teenuse saaja vajadustest, võimetest ja arengutasemest lähtuvalt tema iseseisvuse ning osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades järgmiste tegevuste abil:
  1) koostöö teenuse saaja, teenuse osutaja ning Otepää Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) esindaja(te) vahel, mis seisneb teenuse vajaduse hindamises ja tulemustest sõltuvalt töö sisu, ülesannete ja korralduse planeerimises;
  2) teenuse saajate abistamine pere kõikide laste arengut soodustavate tingimuste ja lastega seotud õiguste tagamisel;
  3) teenuse saajate juhendamine igapäevaelus konkreetsete tegevuste või toimingute tegemiseks, toimetulekuoskuste õppimiseks;
  4) lapse õppetöös toetamine ja last arendavate tegevuste läbiviimise toetamine haridusasutuses;
  5) teenuse saajate toetamine – emotsionaalse ja psühhosotsiaalse toe pakkumine;
  6) teenuse saajatega koostöös peret toetava võrgustiku kujundamine;
  7) lapse turvalisuse jälgimine peres;
  8) teenuse dokumenteerimine, analüüs ja arendamine, sealhulgas teenuse saajate rahulolu-uuringud.

  (2) Teenuse sisuliste tegevuste ja teenuse mahu määramisel lähtutakse:
  1) teenuse vajaduse esmase hindamise tulemustest;
  2) iga konkreetse juhtumi eripärast.

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenust võib taotleda lapse seaduslik esindaja või teenuse soovija, esitades avalduse sotsiaalteenistusele.

  (2) Teenuse määramise võivad algatada ka sotsiaalteenistus või selle haridusasutuse juhtkond, milles laps õpib.

§ 5.   Teenuse vajaduse hindamine

  (1) Teenuse vajaduse hindamise viib läbi sotsiaalteenistus, koostades juhtumiplaani.

  (2) Hindamiseks kasutatakse klienditöö käigus kogunenud teavet (kehtiv rehabilitatsiooniplaan, kodukülastused, kirjalik info erinevatelt ametkondadelt jmt). Sotsiaalteenistusel on vajaduse korral õigus nõuda asjassepuutuvaid täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 6.   Teenusele suunamine

  (1) Teenusele suunamise otsustab vallavalitsus sotsiaalteenistuse ettepaneku alusel.

  (2) Teenuse osutamise taotlust ei rahuldata, kui hindamise tulemusena ei ole teenuse osutamine põhjendatud. Võimalusel soovitab sotsiaalteenistus isiku või pere toetamiseks teisi meetmeid, sealhulgas teisi Otepää vallas osutatavaid sotsiaalteenuseid.

§ 7.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutajaks on:
  1) vallavalitsusega töö- või käsunduslepingu sõlminud nõuetelevastav füüsiline isik või
  2) juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (2) Vahetult tugiisikuteenust osutav isik peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) on täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik;
  2) on läbinud/läbimas tugiisiku tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaal- või haridusvaldkonnas);
  3) ei ole kantud karistusregistrisse ja tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust.

  (3) Tugiisikuks ei saa olla teenuse saaja pereliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.

§ 8.   Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on vallavalitsuse, teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel sõlmitav kolmepoolne leping, millesse märgitakse teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu ning teenuse osutamise koht.

  (2) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja soovil või tugiisiku ettepanekul kooskõlastatult sotsiaalteenistusega.

§ 9.   Teenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

  (2) Teenuse osutamise kulud kaetakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest vastavalt sõlmitud töö- või käsunduslepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvele.

§ 10.   Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine, dokumentatsioon ja aruandlus

  (1) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

  (2) Tugiisik on kohustatud esitama sotsiaalteenistusele igakuiselt töötundide arvestuse ja sisulise aruande hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 5. kuupäevaks. Kui teenuse osutamise koht on haridusasutus, kus laps õpib, on tugiisik kohustatud igakuiselt esitama ainult töötundide arvestuse aruande.

  (3) Aruande vorm kehtestatakse vastavalt määruse lisale.

§ 11.   Järelevalve

  Tugiisiku tegevust kontrollib ja teenuse osutamise üle peab arvestust sotsiaalteenistus.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2012. a määrus nr 1-6-3 „Otepää valla lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2016. a.

Kuldar Veere
Volikogu esimees

Lisa Aruande vorm

/otsingu_soovitused.json