ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute arvestuse kord

Eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute arvestuse kord - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 298

Eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute arvestuse kord

Vastu võetud 23.03.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse elamuseaduse § 8 punkti 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesoleva kord reguleerib eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute arvestust Räpina valla haldusterritooriumil.

§ 2.  Arvelevõtmise alused

 (1) Räpina valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmist taotlevate isikute, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute üle arvestuse pidamisel peetakse eraldi arvestust eluruumi mitteomavate ja elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute osas.

 (2) Eluruumi mitteomavatena isikutena võetakse arvele:
 1) isikud, kelle õiguslikul alusel kasutatav Räpina vallas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutuskõlbmatuks. Vääramatuks jõuks loetakse erakorralisi sündmusi (loodusõnnetus, tulekahju, plahvatus jms), mida ei võidud ette näha ega saadud mõistlike tegevustega vältida ja mille tekkimise eest ei saanud eluruumi omanik või üürnik vastutada;
 2) ohtlikuks muutunud munitsipaaleluruumide üürnikud;
 3) isikud, kes on Räpina vallas asuva eluruumi, mis kuulub lammutamisele seoses maa sundvõõrandamisega või kasutusõiguse lõpetamisega munitsipaalvajadusteks, omanikud või üürnikud;
 4) üürnikud, kellega üürileping lõpetatakse ennetähtaegselt seoses hoone, milles eluruum asub, lammutamisega;
 5) munitsipaaleluruumide üürnikud, kellega üürilepingu tähtaja möödumisel ei sõlmita uut üürilepingut, kuna üürilepingu ese on välja arvatud eluruumide hulgast seoses ümberehitusega mitteeluruumiks või füüsilise kulumise tõttu või kui see remondi käigus ei jäänud alles, oluliselt vähenes või suurenes;
 6) isikud, kes olid paigutatud Räpina vallast riiklikule asenduskoduteenusele, eestkostele või hooldusperesse kasvatamiseks, tagasipöördumise korral;
 7) kinnipidamiskohast vabanenud isikud, kes enne karistuse kandmist elasid Räpina vallas ning nende kasutuses olnud eluruum ei ole säilinud;
 8) Räpina Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) teenistus- või töösuhtes, valla hallatavate asutustega töösuhtes olevad isikud, kes on valla jaoks olulised avaliku teenuse osutamiseks ning ei oma eluruumi Räpina vallas;
 9) Räpina vallas asuvatesse ettevõtetesse tööle asuvad või asunud eluruumi mitteomavad isikud;
 10) mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel, kui eluruumi taotlemise põhjuseks on õnnetusjuhtum, raske perekondlik või sotsiaalne olukord või muu erandlik asjaolu, mida arvestades on isikule eluruumi kasutusse andmine põhjendatud.

 (3) Elamistingimuste parandamisel abivajavatena võetakse arvele:
 1) üksinda elavad eakad ja puudega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid, kes vajavad igapäevast kõrvalabi ning kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
 2) alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri elavad isikud ja lastega pered, kes vajavad sotsiaalteenuseid;
 3) teistel mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel, mida arvestades on isikule või perele elamistingimuste parandamine põhjendatud.

§ 3.  Isikute registreerimine ja registri pidamine

 (1) Eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute osas peab arvestust vallavalitsuse registripidaja (edaspidi vastutav ametnik). Nimetatud isikud võetakse arvele taotluse alusel, millele lisatakse arvelevõtmise alust tõendavad dokumendid.

 (2) Vormikohane taotlus sisaldab alljärgnevaid andmeid:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood
 2) taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
 3) taotlejaga koos ühist eluruumi kasutada sooviva isiku(te) ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 4) eluruumi taotlemise põhjendus;
 5) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
 6) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 (3) Taotluses esitatud andmete õigsust kinnitavad oma allkirjaga kõik taotleja täisealised perekonnaliikmed, kellele taotletakse elamispinda või elamistingimuste parandamist.

 (4) Vallavalitsuse vastutav ametnik kontrollib esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele, vajadusel kaasates selleks sotsiaaltöö- või haldusspetsialisti.

 (5) Isiku arvelevõtmise otsustab vallavalitsus korraldusega kuni ühe kuu jooksul pärast nõuetekohast taotluse registreerimist. Taotlejat informeerib vastutav ametnik vallavalitsuse otsusest kirjalikult.

 (6) Vastutav ametnik kontrollib eluruumi taotlejate nimekirja ja võrdleb seda rahvastikuregistri andmetega kaks korda aastas ning teeb ettepanekud registrimuudatusteks vallavalitsusele korralduse tegemiseks.

 (7) Vastutav ametnik peab arvestust dokumendihaldussüsteemis registrina, mis jaguneb järgmiselt:
 1) aktiivne registriosa – sisaldab andmeid eluruumi taotlejatena ning elamistingimuste parandamist taotlevate isikute kohta;
 2) arhiiv – sisaldab andmeid aktiivsest registriosast välja arvatud isikute kohta.

 (8) Registrisse kantavad andmed on:
 1) eluruumi taotleja või elamistingimuste parandamist taotleva isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht;
 2) arvelevõtmise alus viitega käesoleva korra § 2 lõike 2-3 alapunktidele;
 3) andmed perekonnaliikmete, sh ülalpeetavate kohta;
 4) vallavalitsuse õigusakti number ja kuupäev, millega isik võeti eluruumi taotlejana arvele.

 (9) Elamistingimuste parandamist taotlevate isikutena arvele võetud isikud on kohustatud teatama vallavalitsusele arvel olemise põhjuse äralangemisest või muutumisest ühe kuu jooksul vastava muutuse toimumisest arvates. Isiku- ja kontaktandmete muutumisest tuleb vallavalitsust informeerida koheselt.

§ 4.  Registrist väljaarvamine

 (1) Registrist arvatakse vallavalitsuse korralduse alusel välja eluruumi üürimise või elamistingimuse parandamisel abi vajavad isikud järgmistel juhtudel:
 1) taotleja isikliku avalduse alusel;
 2) elamistingimuste paranemine, millega seoses ei ole õigustatud arvelolemise alused;
 3) eluruumi saamist tingivate või elamistingimuste parandamisel abi vajavate asjaolude äralangemine;
 4) elukoha aadressi registreerimisel väljapoole Räpina valda;
 5) isiku taotluses tegelikkusele mittevastavate andmete esitamine;
 6) taotleja on teistkordselt mõjuva põhjuseta loobunud talle pakutud eluruumist, mis vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele;
 7) taotleja surma korral.

 (2) Arvel olnud isikut informeerib vastutav ametnik eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavate, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute registrist väljaarvamisest kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2016. a.

Tiit Kala
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json