SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lastega peredele koduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 311

Lastega peredele koduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 31

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse lastega perede koduteenuse (edaspidi teenus) tegevuste loetelu ning teenuse osutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Teenuse eesmärk ja kirjeldus

 (1) Teenuse eesmärk on jõustada lastega peresid, kes ei suuda vähenenud toimetulekuvõime tõttu tagada laste põhivajaduste rahuldamist ega laste arengut toetavat kasvukeskkonda.

 (2) Teenuse osutamisel toetatakse pereliikmete personaalset arengut, perekonna stabiilset funktsioneerimist ning toimetulekut ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas, mis aitab vanematel laste eest hoolitseda ja luua kõikidele pereliikmetele turvaline elukeskkond.

§ 3.  Teenuse saaja

 (1) Teenust on õigus saada Eesti rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas elaval last kasvataval täisealisel isikul (edaspidi teenuse saaja), kes vajab toetust vanemlike oskuste parendamisel ning toimetulekul ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas.

 (2) Erandina on õigus teenust saada isikul, kelle elukoht ei ole registreeritud Põltsamaa vallas, kuid kelle lastega pere tegelikult elab Põltsamaa vallas ja kellel on vajadus selle teenuse järele. Sellisel juhul osutatakse teenust kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega, kes tasub teenuse osutamise kulud.

 (3) Teenuse osutajal on õigus teenust mitte osutada narkootilise, psühhotroopsete ainete või alkoholi sõltuvusprobleemidega isikule, psüühilise erivajadusega isikule, ohtlikke nakkushaigusi põdevale isikule.

§ 4.  Teenuse sisu

 (1) Teenus koosneb isiku- ja koduabi tegevustest, mida teenuse osutaja teostab isiku huvides.

 (2) Isikuabi tegevused on:
 1) juhendamine toidu valmistamisel ja toitumisalane nõustamine;
 2) abistamine pesu pesemise korraldamisel;
 3) abistamine pesemisvõimaluste korraldamisel;
 4) abistamine liikumisel;
 5) abistamine abivahendite kasutamisel;
 6) igapäevaoskuste toetamine ja juhendamine;
 7) abistamine sotsiaalsete suhete loomisel ja säilitamisel;
 8) pereliikmete juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
 9) pereliikmete seostamine teiste antud hetkel perele vajalike teenustega (sotsiaal-, meditsiini-, haridus- jm);
 10) vanemlike oskuste ja pere toimetuleku pidev jälgimine ja hindamine, sealhulgas lapse turvalisuse jälgimine perekonnas.

 (3) Koduabi tegevused on:
 1) küttematerjali soetamise korraldamine;
 2) küttematerjali saagimise, lõhkumise ja riita ladustamise korraldamine;
 3) abistamine toiduainete, majapidamistarvete, abivahendite ja ravimite ostmisel;
 4) eluaseme iganädalase puhastamise juhendamine.

 (4) Täiendaval vajadusel abistatakse isikut järgmistes tegevustes:
 1) dokumentide vormistamisel;
 2) maksete tasumisel;
 3) meditsiiniteenuste taotlemisel;
 4) rehabilitatsiooniteenuste taotlemisel;
 5) raviasutuste külastamisel;
 6) suhtlemisel haridusasutustega.

 (5) Teenuse osutamiseks vajalikud tegevused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise algust isiku ja tema laste abivajaduse hindamise kaudu vastavalt käesoleva määruse § 7 lõikele 1.

§ 5.  Teenuse osutaja

  Teenust osutab Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) sotsiaalhooldaja.

§ 6.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja ametiasutusele kirjaliku taotluse.

 (2) Teenust võib osutada ka lastekaitsemeetmena kohtuotsuse alusel.

 (3) Ametiasutusel on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 7.  Teenuse osutamise otsustamine

 (1) Teenuse osutamise otsustamiseks teeb sotsiaaltöötaja kodukülastuse, mille käigus hinnatakse teenuse taotleja hooldusvajadust ja selle mahtu ning seatakse eesmärgid.

 (2) Teenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab Põltsamaa Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) korraldusega kümne tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

 (3) Vallavalitsuse korraldus koduteenuse määramise või sellest keeldumise kohta tehakse teenuse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

§ 8.  Teenuse osutamise lepingu sõlmimine

 (1) Tasuta teenuse osutamiseks sõlmivad ametiasutus ja teenuse saaja koduteenuse osutamise lepingu (edaspidi leping).

 (2) Teenuse osutamiseks tasu eest sõlmitakse leping ametiasutuse, teenuse saaja ja teenuse eest tasuja vahel.

 (3) Lepingusse märgitakse teenuse saajale osutatava koduteenuse tegevuste loetelu, teenuse osutamise maht ning käesoleva määruse § 3 lõikes 2 sätestatud juhtudel teenuse hind.

§ 9.  Lepingu lõpetamine

 (1) Leping lõpetatakse:
 1) teenuse saaja taotluse alusel;
 2) määruse § 3 lõikes 1 nimetatud asjaolude äralangemisel;
 3) teenuse saaja elama asumisel teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
 4) kui teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks;
 5) kui laste heaolu on võimalik tagada teiste teenustega.

 (2) Ametiasutus teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

§ 10.  Järelevalve

  Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab ametiasutus.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

 (2) Teenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 12.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016.

Margus Metsma
Vallavolikogu aseesimees