SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 322

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 10.08.2010 nr 7
RT IV, 17.01.2014, 15
jõustumine 15.08.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2016RT IV, 29.03.2016, 30301.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 303 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Ülenurme vallas.

 (2) Hooldus seatakse sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav), kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

 (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Ülenurme vallas. Erandina võib hooldajaks olla isik, kelle tegelik elukoht on Ülenurme vallas, kuid rahvastikuregistri järgne elukoht on teises omavalituses.

 (5) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Hooldajaks võib olla ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldatava toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või hooldatav ei suuda neis osaleda või neid teostada.

§ 2.  Hooldajatoetus ja toetuse määr

 (1) Hooldajatoetus on hooldajale või eestkostjale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

 (2) Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavalitsus.

§ 3.  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse määramiseks tuleb esitada Ülenurme Vallavalitusele ( edaspidi vallavalitsus) hooldatava ja hooldaja ühine vormikohane kirjalik avaldus, isikut tõendavad dokumendid, hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus või eestkoste seadmise kohtumäärus.

 (2) Avalduse vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 4.  Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

 (1) Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse- ja järelevalvevajadus, mille teeb sotsiaalametnik hoolduse seadmiseks kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega (edaspidi hindamismetoodika) hooldatava elukohas.

 (2) Hindamismetoodika alusel jaotatakse hooldusvajadus:
 1) suutmatus osaleda igapäevastes majapidamistoimungutes ja eneseteeninduses või neid teostada;
 2) eestkostetava järelevalve ja juhendamise vajadus igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

 (3) Hindamismetoodikaga teeb sotsiaalametnik kindlaks hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve.

 (4) Hindamismetoodika kinnitab vallavalitsus.

 (5) Sotsiaalametnik teeb vallavalitusele ettepaneku hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks, hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks.

§ 5.  Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldaja määramine või sellest keeldumine ja hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Korralduses määratakse hooldusvajadus, hooldaja, tema kohustused ja ülesanded ning hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused.

 (3) Isiku võib määrata enam kui ühele hooldatavale, kui hooldatavad, kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või nad ei suuda neis osaleda või neid teostada, elavad samas eluruumis või lähestikku paiknevates eluruumides.

 (4) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani;
 2) hooldatava või hooldaja tähtajalise elamisloa lõpptähtajani;
 3) seatud eestkoste lõpptähtajani;

 (5) Korraldus võetakse vastu 30 päeva jooksul taotluse esitamisest ja tehakse teatavaks 10 päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 6.  Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

 (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 20.kuupäevaks hooldaja või eestkostja arvelduskontole.

 (3) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise lõppemisel jätkub hooldaja õigus hooldajatoetusele, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist:
 1) Puude määramise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
 2) Elamisloa andmise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos kehtiva elamisloaga hiljemalt 30 päeva jooksul elamisloa saamisest.

 (4) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

 (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduse kehtetuks tunnistamisele või eestkoste lõppemisele järgnevast kuust.

§ 7.  Hooldajatoetuse maksmise peatamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse
 1) kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil;
 2) hooldaja surma korral kuni uue hooldaja määramiseni.

 (2) Hooldajatoetuse maksmise peatamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, mis saadetakse hooldajale või hooldatavale 10 päeva jooksul. Korralduses võib märkida hooldajatoetuse maksmise peatamise periood.

 (3) Hooldajatoetuse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse vallavalitsuse korralduse alusel toetuse maksmist nende asjaolude äralangemise päevast.

§ 8.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel.

 (2) Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:
 1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
 2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
 3) hooldatavale raske või keskmise puude määramine;
 4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
 5) hooldusvajaduse vähenemine;
 6) eestkoste seadmine;
 7) hooldatava või hooldaja surm;
 8) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;

§ 9.  Teavitamiskohustus

  Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamata teatama vallavalitusele kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
 1) hoolduse lõpetamise;
 2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise;
 3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Raske puudega isikutele, kellele maksti hooldajatoetust Ülenurme Vallavolikogu 10.märtsi 2009.a määruse nr 04 alusel, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist samade määrade alusel kuni 31.detsembrini 2010.a.

 (2) Sügava puudega isikutele, kellele maksti hooldajatoetust Ülenurme Vallavolikogu 10.märtsi 2009.a määruse nr 04 alusel, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist samade määrade alusel kuni 31.detsembrini 2010. a sõltumata hooldusvajaduse hindamise tulemusena tehtavast otsusest.

 (3) Lõikes 2 nimetatud isikutelt võtab vallavalitsus kuni 15.septembrini 2010. a vastu avaldusi hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks.

 (4) 15. septembrist – 31. detsembrini 2010 viib vallavalitsuse sotsiaalametnik läbi sügava puudega hooldatavate hooldusvajaduse hindamise ja otsustab hooldajatoetuse määramise või määramata jätmise alates 01. jaanuarist 2011. a.

 (5) Kui lõikes 2 nimetatud isik ei ole 15. septembriks 2010. a esitanud vallavalitsusele avaldust hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks või kui hooldaja keeldub hooldusvajaduse hindamise läbiviimisest, hooldajatoetust ei maksta.

 (6) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (7) Määrus jõustub 15.augustil 2010. a.