SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 323

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põltsamaa valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) liigid, toetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning vältimatu sotsiaalabi andmise tingimused ja kord.

§ 2.  Toetuse saaja

 (1) Toetust on üldjuhul õigus taotleda füüsilisel isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Põltsamaa vallas.

 (2) Vältimatut sotsiaalabi võib taotleda ka füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Põltsamaa vallas, kuid kes viibib Põltsamaa valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb osutada vältimatut sotsiaalabi. Sellisel juhul antakse sotsiaalabi kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega.

2. peatükk TOETUSTE LIIGID JA MÄÄRAD 

§ 3.  Toetuste liigid

 (1) Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) esimese klassi õpilase toetus;
 4) eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus;
 5) erivajadusega inimese toetus.

 (2) Sissetulekust sõltuvad toetused on:
 1) koolitoetus;
 2) toetus koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumiseks;
 3) tervisetoetus;
 4) puudega isiku toetus;
 5) kriisitoetus;
 6) küttetoetus;
 7) erakorraline toetus.

§ 4.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul vanemale või eestkostjale, kelle tegelik ja rahvastikuregistri järgne elukoht on Põltsamaa vallas.

 (2) Sünnitoetus määratakse tingimustel, et taotleja on olnud rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa valla elanik lapse sünni hetkel ning laps on rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa valla elanik alates sünnist.

 (3) Sünnitoetuse määr on 320 eurot lapse kohta.

 (4) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas järgmiselt:
 1) pärast lapse sünni registreerimist 200 eurot;
 2) lapse üheaastaseks saamisel 120 eurot tingimusel, et vanema või eestkostja ja lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on jätkuvalt Põltsamaa vallas.

 (5) Sünnitoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul alates lapse sünni registreerimisest.

§ 5.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust antakse isiku, kelle elukoht surmapäeval oli rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vald, surma korral.

 (2) Matusetoetus määratakse isikule, kes kannab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku matmise kulud.

 (3) Matusetoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul alates surma registreerimisest.

 (4) Matusetoetust ei maksta, kui isik on kohtu poolt surnuks tunnistatud.

 (5) Matusetoetuse määr on 100 eurot.

 (6) Matusetoetuse taotleja abituse süvenemise ärahoidmiseks võib maksta kehtestatud määrast suuremat toetust.

§ 6.  Esimese klassi õpilase toetus

 (1) Esimese klassi õpilase toetus on ühekordne toetus, mida makstakse ühele vanemale, kui laps läheb esimesse klassi.

 (2) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse üldjuhul hiljemalt 1. oktoobriks.

 (3) Esimese klassi õpilase toetuse määr on 70 eurot.

§ 7.  Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus

 (1) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetusele on õigus vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse eestkostjal või perekonnas hooldamisel oleva lapse hooldajal, kui lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas ja Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutusega (edaspidi ametiasutus) on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ning kui nimetatud toetusi ei maksta riigieelavest.

 (2) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, eestkostet tõendav kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping.

 (3) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse määr on 60 eurot kuus.

§ 8.  Erivajadusega inimese toetus

 (1) Erivajadusega inimese toetus määratakse puudest tingitud erivajaduse korral, mis on vajalik inimese toimetuleku soodustamiseks kodus (häirenuputeenus, hingamisaparaadi kasutamine, eritransport ravile ja tagasi jne).

 (2) Erivajadusega inimese toetuse määr on kuni 50 eurot kuus.

 (3) Toetuse taotlemisel esitatakse tõend erivajaduse kohta.

§ 9.  Koolitoetus

 (1) Koolitoetust makstakse õppekulude, õpilas- ja tugikodu kohamaksumuse, koolitarvete, kooliriiete, õpilase kooli transportimise, huvikoolituse ja muude haridusega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks vähekindlustatud perekonna kooliskäivale lapsele.

 (2) Põltsamaa Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) võib korraldusega ette näha toetuse väljamaksmise lapse huvides tegutsevale kolmandale isikule, koos kohustusega esitada ametiasutusele dokumendid tehtud kulutuste kohta.

§ 10.  Toetus koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumiseks

 (1) Toetust koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumiseks võib taotleda lastega perekond, kelle sissetulek ühes kuus pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir.

 (2) Toetus makstakse üldjuhul koolieelse lasteasutuse või haridusasutuse arvelduskontole.

§ 11.  Tervisetoetus

 (1) Tervisetoetuse taotlemise eelduseks on terviserike, krooniline haigus, puue või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus.

 (2) Ravimite ostmiseks võib saada tervisetoetust üldjuhul üks kord kvartalis, prillide, proteeside, abivahendite, rehabilitatsiooniteenuste hüvitist võib saada üks kord aastas.

 (3) Ravikindlustamata isikutele osutatud raviteenuste eest tasumise, psühholoogilise ja perenõustamise seansside ja põetamisteenuse ostmise põhjendatuse ning tervisetoetuse suuruse otsustab igal konkreetsel juhul vallavalitsus.

 (4) Tervisetoetust makstakse dokumentaalselt tõestatud kulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

§ 12.  Puudega isiku toetus

  Puudega isiku toetust makstakse puudega isikule abivahendite hankimise või sotsiaalteenuste osutamisega seotud transpordi- ja muude kulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

§ 13.  Kriisitoetus

 (1) Kriisitoetusele on õigus isikul, kes on ajutiselt sattunud raskesse majanduslikku olukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, pereliikme äkilise haigestumise või ootamatu surma vms tagajärjel.

 (2) Kriisitoetuse taotlemiseks lisatakse taotlusele vastavate ametkondade (politsei, päästeamet, tervishoiuasutus vms) tõend kriisiolukorra põhjendatuse kinnitamiseks.

 (3) Kriisitoetuse taotlemisel kriisi põhjuste esmase likvideerimisega seotud kulude hüvitamiseks lisatakse taotlusele kulu tõendavad dokumendid.

 (4) Kuni 3000 euro suuruse kriisitoetuse võib määrata vallavalitsuse korraldusega.

 (5) Kui toetuse vajadus on üle 3000 euro, otsustab kriisitoetuse maksmise ja suuruse vallavolikogu.

§ 14.  Küttetoetus

 (1) Küttetoetus määratakse ahiküttega (tsentraalse kütteta) eluruumis üksi elava eaka (alates 63. eluaastast) või töövõimetuspensionäri või puudega isiku või last kasvatav üksikvanema, kelle sissetulek ühes kuus pereliikme kohta on väiksem kui pooleteisekordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir, küttematerjali maksumuse hüvitamiseks.

 (2) Küttetoetust makstakse dokumentaalselt tõestatud kulude katteks üks kord kalendriaastas määras kuni 150 eurot.

§ 15.  Erakorraline toetus

 (1) Erakorralist toetust makstakse eelarveliste vahendite piires madala sissetulekuga peredele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks, eesmärgiga säilitada taotleja või tema perekonna võimalikult iseseisev toimetulek ja hoidmaks ära abituse süvenemist.

 (2) Erakorralist toetust makstakse:
 1) toidu ja riiete ostmiseks;
 2) eluasemega seotud kulutuste osaliseks katmiseks;
 3) üksiku vanuri ja puuetega isiku ning üksi last kasvatava vanema või eestkostja toimetulekuraskuste leevendamiseks;
 4) puudega isiku elamispinna kohandamiseks puudest tingitud vajadusi arvestades;
 5) transpordi korraldamiseks.

 (3) Erakorralist toetust makstakse üldjuhul dokumentaalselt tõestatud kulude katteks.

 (4) Erakorralise toetuse määramiseks hindab sotsiaaltöötaja abivajaduse ulatust ja teeb ettepaneku toetuse suuruse kohta.

3. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 16.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse ametiasutusele taotlus, milles taotleja märgib oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaja, elukoha, arvelduskonto numbri, taotluse esitamise kuupäeva ja allkirja.

 (2) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel põhjendab taotleja toetuse saamise vajadust ning esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusele:
 1) toetuse taotlemisele eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid;
 2) nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
 3) muud abivajadust tõendavad dokumendid;
 4) korras sätestatud juhtudel muud dokumendid.

 (3) Ametiasutusel on vajaduse korral õigus ja kohustus nõuda taotlejalt perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid, sh väljavõtteid arvelduskontodest.

 (4) Toetust võib taotleda abi vajava isiku nimel ja huvides tema eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajaja isiku kohta.

 (5) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi seaduses sätestatud korras.

§ 17.  Sissetulekust mittesõltuva toetuse määramine

 (1) Otsus toetuse andmise või sellest keeldumise kohta tehakse vallavalitsuse korraldusega hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates viimase toetuse taotlemiseks vajaliku dokumendi saamise päevast.

 (2) Taotlus, millele ei ole esitatud määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, vaadatakse esitatud dokumentide alusel läbi kümne tööpäeva jooksul arvates täiendavate dokumentide esitamiseks määratud tähtaja möödumisest.

 (3) Vallavalitsuse korraldus toetuse määramise või sellest keeldumise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

§ 18.  Sissetulekust sõltuva toetuse määramine

 (1) Sissetulekust sõltuva toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed toetused.

 (2) Otsus toetuse andmise või sellest keeldumise kohta tehakse vallavalitsuse korraldusega hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates viimase toetuse taotlemiseks vajaliku dokumendi saamise päevast.

 (3) Taotlus, millele ei ole esitatud määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, vaadatakse esitatud dokumentide alusel läbi kümne tööpäeva jooksul arvates täiendavate dokumentide esitamiseks määratud tähtaja möödumisest.

 (4) Vallavalitsuse korraldus toetuse määramise või sellest keeldumise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

 (5) Toetuse määramisest võib keelduda, kui toetuse taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevad kinnis- ja vallasasjad peaksid tagama temale või perekonnale toimetulekuks piisavad vahendid.

§ 19.  Toetuse maksmine

 (1) Toetus kantakse taotleja määratud arvelduskontole või makstakse vastavalt taotleja soovile erandkorras välja sularahas kümne päeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

 (2) Toetust taotlenud isiku kirjalikul nõusolekul võib toetuse välja maksta ka teenust osutanud asutusele või muule isikule.

§ 20.  Toetuse tagastamine

 (1) Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 (2) Vallavalitsusel on õigus valeandmeid esitanud taotleja vallaeelarvest makstava toetuse saamise õigusest kuni kaheks aastaks ilma jätta.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 21.  Rakendussätted

 (1) Toetuste taotlemisega seotud dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

 (2) Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi 2007. a määrus nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja soodustustega sotsiaalteenuste osutamise korra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Põltsamaa Vallavolikogu 16. detsembri 2010. a määrus nr 25 „Sotsiaaltoetuste määrad Põltsamaa vallas” tunnistatakse kehtetuks.

§ 22.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016.

Margus Metsma
Vallavolikogu aseesimees