ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumi üürileandmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 325

Sotsiaaleluruumi üürileandmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 35

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lõike 1 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse sotsiaaleluruumi mõiste, selle üürileandmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord.

§ 2.  Sotsiaaleluruumi mõiste

 (1) Sotsiaaleluruum on Põltsamaa valla omandis olev eluruum (elamu, korter, tuba või osa toast), mis antakse üürile eluasemeteenust vajavale isikule ja tema perekonnale.

 (2) Sotsiaalelamu on elamu, mille kõik eluruumid on mõeldud kasutamiseks sotsiaalkorteritena.

 (3) Sotsiaaleluruumile (edaspidi eluruum) ei laiene elamuseaduse § 32 (üürniku eesõigus uue üürilepingu sõlmimiseks) ja võlaõigusseaduse § 288 (asja allkasutusse andmine).

 (4) Eluruumi tunnistab sotsiaaleluruumiks Põltsamaa Vallavolikogu.

§ 3.  Eluruumi taotlema õigustatud isik

 (1) Eluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Põltsamaa vallas.

 (2) Eluruumi võib anda üürile:
 1) seadusjärgsete ülalpidajateta eakale (alates 70. eluaastast) või kui seadusjärgsed ülalpidajad ei suuda täita neile perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust;
 2) isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, tervislikust seisundist, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline endale või oma perekonnale eluruumi soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist;
 3) isikule, kellel on tervislikel põhjustel raskusi eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga;
 4) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavale vähekindlustatud ja probleemsele lastega perele;
 5) asenduskodust tagasipöördunule, kelle elukoht enne asenduskoduteenusele suunamist oli Põltsamaa vald;
 6) isikule, kes tulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
 7) isikule, kelle kasutuses olev eluruum kuulub teisele isikule ja talle on esitatud nõue selle vabastamiseks.

 (3) Taotlejale, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Põltsamaa vallas, eraldatakse eluruum võimalusel järgmistel juhtudel:
 1) taotleja on tulnud asendus- või hooldekodust ja vahetult enne asendus- või hooldekodusse suunamist oli isiku elukohaks Põltsamaa vald;
 2) taotleja vabanes kinnipidamiskohast ja vahetult enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukohaks Põltsamaa vald;
 3) taotlejal ei ole alalist elukohta, kuid isik viibib püsivalt Põltsamaa valla haldusterritooriumil ja eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist.

 (4) Sotsiaalelamus ja sotsiaalkorterites võib eluruume üürile anda tubade kaupa. Üürnikul on õigus kasutada kööki, koridori ja abiruume võrdselt teiste eluruumi üürnikega.

§ 4.  Eluruumi taotlemine

 (1) Eluruumi üürimiseks esitab taotleja Põltsamaa Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
 1) taotleja isiku- ja kontaktandmed (nimi, isikukood, telefon, elukoht);
 2) andmed kooselavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
 3) eluruumi taotlemise põhjendus.

 (2) Vajadusel on ametiasutusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 5.  Eluruumi üürileandmise otsustamine

 (1) Eluruumi üürileandmise või sellest keeldumise otsustab Põltsamaa Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) korraldusega kümne tööpäeva jooksul arvates viimase nõutud dokumendi saamise päevast.

 (2) Vallavalitsuse korraldus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

 (3) Kui taotleja on vähemalt kaks korda järjest keeldunud talle pakutud eluruumist, võib vallavalitsus keelduda talle eluruumi üürileandmisest.

§ 6.  Üürilepingu sõlmimine

 (1) Üürileping sõlmitakse kuni kaheks aastaks, koos kohustusega eluruum pärast tähtaja möödumist vabastada. Üürilepingu tähtaja määrab vallavalitsus korralduses, millega otsustatakse eluruumi üürileandmine.

 (2) Enne üürilepingu sõlmimist on taotlejal õigus talle määratud eluruum üle vaadata ja sellest keelduda, kui eluruumi seisukord, suurus või asukoht ei sobi üürnikule või tema perekonnaliikmetele.

 (3) Üürilepingusse märgitakse koos taotlejaga ühist eluruumi kasutavad perekonnaliikmed ja ülalpeetavad.

 (4) Üürileping sõlmitakse kümne tööpäeva jooksul arvates vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Kui nimetatud tähtaja jooksul jääb üürileping taotleja poolt mõjuva põhuseta sõlmimata, on vallavalitsusel õigus vastav korraldus kehtetuks tunnistada.

 (5) Üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust, millest tulenevalt üürnikku teavitatakse, et temale üürile antud eluruumile ei kohaldata võlaõigusseaduses eluruumide üürimise kohta sätestatut.

§ 7.  Üürilepingu pikendamine

 (1) Üürilepingu tähtaja möödumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel, võib üürniku põhjendatud taotluse alusel lepingut pikendada kuni üheks aastaks juhul, kui üürnik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

 (2) Üürilepingu pikendamiseks esitab üürnik ametiasutusele taotluse vähemalt kaks nädalat enne kehtiva üürilepingu lõppemist. Taotluse mitteesitamisel puudub tal üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus eluruumi kasutamiseks ning tekib kohustus eluruumi koheseks vabastamiseks.

 (3) Üürilepingu pikendamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 8.  Üürilepingu lõpetamine

 (1) Üürilepingu võib ennetähtaegselt lõpetada poolte kokkuleppel või kummagi poole algatusel.

 (2) Üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks esitab üürnik vastava taotluse ametiasutusele vähemalt 30 kalendripäeva enne üürilepingu lõpetamist.

 (3) Ametiasutus võib taotleda üürilepingu ennetähtaegselt lõpetamist uut eluruumi vastu andmata ja teatades sellest üürnikule ette vähemalt 30 kalendripäeva juhul, kui üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad üürilepingu tingimusi.

 (4) Juhul, kui üürnik ei ole täitnud kõiki lepingujärgseid kohustusi, kuid isikul säilib määruses sätestatud alustel õigus ja vajadus eluruumile ning ta ei ole ise võimeline endale või oma perekonnale eluruumi tagama ja kui eluruumi mitteeraldamine ohustab oluliselt isiku või tema perekonna toimetulekut, elu või tervist, võib vallavalitsus anda talle üürile senisest vähem heakorrastatud ja väiksemaid kulutusi nõudva eluruumi.

 (5) Üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 9.  Tasu eluruumi kasutamise eest

 (1) Üürnik tasub üüri ja kõik eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud proportsionaalselt üürniku poolt kasutatavate eluruumide suurusele.

 (2) Eluruumi kasutajate üle peab arvestust ametiasutuse sotsiaaltöötaja, kes esitab raamatupidamisele vajalikud andmed teenuse eest üürnikule arve koostamiseks.

§ 10.  Eluruumi kasutamise kord

 (1) Eluruumi kasutamise õigus on lepingus nimetatud isikutel ning üürniku alaealistel lastel.

 (2) Eluruumi üürnik on kohustatud:
 1) kasutama eluruumi, selle sisustust, abiruume ja kinnistut vastavalt nende otstarbele;
 2) arvestama teiste eluruumi elanike ja naabrite huvidega;
 3) pidama tema kasutuses olevas eluruumis ja üldkasutatavates kohtades ning kinnistul kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest;
 4) järgima eluruumis, üldkasutatavates ruumides ja kinnistul sanitaar- ja tuleohutusnõudeid, heakorraeeskirja ning kinni pidama teistest Põltsamaa valla õigusaktidest;
 5) hüvitama üürniku või temaga koos elavate isikute süü läbi eluruumi või selles asuvate seadmete ja kinnistu rikkumisega tekitatud kahjud;
 6) rakendama eluruumi üldkasutatavates kohtades rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning teatama rikete olemasolust ametiasutusele või tema esindajale;
 7) lubama avariide ja rikete likvideerimiseks eluruumi siseneda üürileandja esindajal;
 8) lubama ametiasutuse esindajal eluruumi üle vaadata;
 9) andma lepingu lõppemisel eluruumi üle üürileandja esindajale samas seisukorras kui see oli lepingu sõlmimisel (v.a normaalne kulumine).

 (3) Eluruumi üürnikul on keelatud:
 1) ilma eelneva kokkuleppeta pidada eluruumis lemmikloomi;
 2) anda eluruumi kolmandate isikute allkasutusse;
 3) hoida eluruumis relvi, lõhkainet, pürotehnikat, narkootikume jm ohtlikke kemikaale;
 4) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma ametiasutuse eelneva kirjaliku nõusolekuta.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Sotsiaaleluruumi taotluse ja üürilepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Sotsiaaleluruumi kasutamise hinnad kehtestab vallavalitsus.

 (3) Põltsamaa Vallavolikogu 22. novembri 2007. a määruse nr 42 „Põltsamaa valla sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise korra kehtestamine“ alusel sõlmitud sotsiaaleluruumi kasutamise lepingud kehtivad lepingus märgitud kuupäevani, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2016.

 (4) Põltsamaa Vallavolikogu 22. novembri 2007. a määrus nr 42 „Põltsamaa valla sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise korra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016.

Margus Metsma
Vallavolikogu aseesimees