Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 336

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 10.08.2010 nr 8
RT IV, 17.01.2014, 27
jõustumine 15.08.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2016RT IV, 29.03.2016, 30301.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord (edaspidi kord) sätestab puudega lapse hooldusvajaduse hindamise, hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise korra Ülenurme vallas.

 (2) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase õigusaktides sätestatud korras tuvastatud puudega lapse hooldamise eest.

 (3) Puudega lapse hooldajatoetust (edaspidi toetus) on õigustaotleda isikul, kelle enda ja puudega lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Ülenurme vald ja kelle tegelik elukoht on Ülenurme vallas.

 (4) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on lapsevanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kellega on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas hooldamise leping.

 (5) Hooldusvajadus on Ülenurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kinnitatud hindamismetoodika alusel tuvastatud kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

§ 2.  Toetuse määramise tingimused ja toetuse määr

 (1) Toetus määratakse:
 1) 3- kuni 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel;
 2) 16- kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamisel.

 (2) Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavalitsus.

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitusele vormikohase kirjaliku avalduse.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
 2) arstliku eksperiisi komisjoni otsus;
 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
 4) eestkostja määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem.

§ 4.  Hooldusvajaduse väljaselgitamine

 (1) Vallavalitsuse sotsiaalametnik selgitab puudega lapse elukohas vastavalt hindamismetoodikale välja hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

 (2) Vallavalitsuse sotsiaalametnik koostab arvamuse hooldusvajaduse ja puudega lapsele vajalike teenuste ning hooldajatoetuse taotleja võimaluste kohta tagada puudega lapse hooldamine. Arvamuses kirjeldatakse lapse hooldamise tagatust teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 5.  Toetuse määramine

 (1) Vallavalitsuse sotsiaalametnik teeb kogutud andmete põhjal 30 päeva jooksul kaalutlusotsuse puudega lapse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta. Otsus vormistatakse vallavalituse korraldusega ja tehakse teatavaks 10 päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

 (2) Toetus määratakse selleks õigustatud isikule käesoleva korra § 3 lõikes 1 nimetatud tingimuste esinemisel tähtajaliselt:
 1) kuni lapse puude kestuse viimase päevani või lapse täiskasvanuks saamiseni;
 2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui toetuse taotleja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba;
 3) vallavalituse sotsiaalametniku otsuses määratud korduhindamise tähtajani.

 (3) Toetust ei määrata kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 6.  Toetuse maksmine

 (1) Toetus makstakse toetuse määramise otsuse tegemisele järgnevast kuust jooksva kuu eest ning see kantakse üle selleks õigustatud isiku pangakontole hiljemal kuu 20. kuupäevaks.

 (2) Toetust makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 7.  Toetuse maksmise lõpetamine

  Toetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ning toetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud toetuse määramise alused;
 2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
 3) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
 4) keskmise puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
 5) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

§ 8.  Teavitamiskohustus

 (1) Toetuse saaja on kohustatud teavitama vallavalitsuse sotsiaalametnikku kirjalikult kõikidest asjaoludest, mis toovad kaasa toetuse maksmise lõpetamise ja hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise, 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

 (2) Lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda. Enammakstud toetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Õigustatud isikutele, kellele maksti puudega lapse toetust Ülenurme Vallavolikogu 10. märtsi 2009. a määruse nr 04 alusel, jätkatakse toetuse maksmist samade määrade alusel kuni käesoleva korra § 7 lõikes 1 toodud asjaolude saabumiseni.

 (2) Määrus jõustub 15. augustil 2010. a.