SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 346

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 49
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse Käina Vallavolikogu 24.3.2016 määruse nr 47 „Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) osutamise reguleerimine ja teenuse osutamisega seotud kulu osaline või täielik tasumine Käina valla eelarvest.

§ 2.   Õigustatud isik

  (1) Teenust osutatakse isikule, kes ei saa oma tervislikust seisundi või puude tõttu kasutada meditsiini- või teisi avalikke teenuseid pakkuvate asutuste teenuseid ühiskondlikku transporti kasutades.

  (2) Teenust saama õigustatud isikuteks on rahvastikuregistri andmetel Käina vallas elavad:
  1) raske ja sügava nägemis-, liikumis- ja vaimupuudega isikud;
  2) erandjuhtudel muud abivajavad isikud.

§ 3.   Teenuse sisu

  (1) Teenus on sotsiaalteenus, mis võimaldab abivajaval isikul ühekordselt või perioodiliselt kasutada meditsiini- või teisi avalikke teenuseid pakkuvate asutuste teenuseid.

  (2) Teenuse osutamiseks kasutatakse Käina Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsuse) sõidukit või teise asutuse spetsiaalselt kohandatud sõidukit.

  (3) Teenust osutatakse üldjuhul tööajal ja vastavalt võimalusele.

  (4) Teenuse kasutamise arvestust peab vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik.

  (5) Teenuse osutamise alguspunktiks loetakse Käina vallamaja asukohaga Hiiu mnt 28, Käina ja lõpp-punktiks on Hiiumaa piires koht, kus Teenuse saaja teenust osutavast sõidukist lahkub teenuse saamiseks või teenuselt tagasi koju ning väljapoole Hiiumaad osutatud Teenuse korral Käina Vallamaja asukohaga Hiiu mnt 28, Käina.

§ 4.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenusele õigustatud isik või tema esindaja (perearst, eestkostja, hooldaja, pereliige jne) vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikule kirjaliku taotluse (lisa) hiljemalt viis tööpäeva enne transpordi kasutamisvajadust.

  (2) Taotluse teenuse saamiseks võib esitada ka telefoni teel ning sel juhul täidab taotluse blanketi vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik.

  (3) Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikul on õigus nõuda teenuse taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

  (4) Teenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik.

  (5) Teenuse taotlejat teavitatakse otsusest suuliselt hiljemalt taotluse esitamisele järgneval päeval.

  (6) Otsus teenusest keeldumise kohta tehakse teenuse taotlejale teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametniku poolt.

§ 5.   Teenuse hind

  Teenus on tasuline ning omaosalustasu suuruse kehtestab Käina Vallavalitsus.

§ 6.   Teenuse eest tasumine

  (1) Vallavalitsus tasub teenuse osutajale teenuse osutamise kulud .

  (2) Vallavalitsus esitab teenuse saajale omaosaluse arve osutatud teenuse kasutamise eest.

  (3) Teenuse saaja on kohustatud tasuma vallavalitsuse poolt esitatud arve sularahas vallavalitsuse kassasse või ülekandega vallavalitsuse arvelduskontole.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 26.9.2013 a. määrus nr 63 „Transporditeenuse osutamise kord.“

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2016.a.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json