ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 359

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 23.09.2010 nr 11
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.201101.04.2011
24.03.2016RT IV, 29.03.2016, 29601.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 296 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse munitsipaaleluruumi mõiste, üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning üürniku õigused, kohustused ning piirangud munitsipaalkorteri kasutamisel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Munitsipaaleluruum on vallale kuuluv elamu, korter või muu omaette ruum, mis on kasutatav alaliseks elamiseks ja vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele.

  (2) Vallavolikogu otsusega võib munitsipaaleluruumi tunnistada sotsiaaleluruumiks või tööandja eluruumiks.

  (3) Munitsipaaleluruum kantakse sotsiaaleluruumide või tööandja eluruumide nimekirja vallavalitsuse ettepanekul volikogu otsusega.

  (4) Sotsiaaleluruum on sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav munitsipaalomandis olev erastamisele mittekuuluvaks tunnistatud eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumidest, mida kasutavad mitu sotsiaalteenust vajavat isikut ühiselt.

  (5) Tööandja eluruum on Otepää valla omandis olev võõrandamisele mittekuuluv munitsipaaleluruum, kuhu võib majutada valla ametiasutusega või valla ametiasutuse hallatava asutusega teenistus- või töösuhtes oleva isiku.

§ 3.   Munitsipaaleluruumi üürileandja

  (1) Munitsipaaleluruumi üürile andmise otsustab Otepää Vallavalitsus.

  (2) Vallavolikogu otsusega võib munitsipaaleluruumi määrata vallavalitsuse ettepanekul sotsiaaleluruumiks või tööandja eluruumiks.
[Muudetud Otepää Vallavolikogu 24.03.2011 määrusega nr 9, jõust. 01.04.2011]

  (3) Munitsipaaleluruum kantakse sotsiaaleluruumide või tööandja eluruumide nimekirja.
[Lisatud Otepää Vallavolikogu 24.03.2011 määrusega nr 9, jõust. 01.04.2011]

2. peatükk MUNITSIPAALELURUUMI TAOTLEMIST ÕIGUSTATUD ISIKUD 

§ 4.   Munitsipaaleluruumi taotleja

  (1) Munitsipaaleluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Otepää vald.

  (2) Munitsipaaleluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Otepää vald, kuid kes tegelikult viibib või elab alaliselt Otepää valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb anda vältimatut sotsiaalabi.

  (3) Munitsipaaleluruumi võib vajadusel kasutada varjupaigana, kus abivajav isik saab ajutist öömaja, abi ja tuge ning kaitset.

3. peatükk MUNITSIPAALELURUUMI ÜÜRILE ANDMISE TINGIMUSED JA ALUSED 

§ 5.   Munitsipaaleluruumi üürile andmise alused

  (1) Munitsipaaleluruumi, va sotsiaaleluruumi ja tööandja eluruumi, kasutamist võib taotleda isik, kes on:
  1) omandireformi õigustatud subjektile tagastatud eluruumi üürnik, kes tagastamise hetkest kuni uue munitsipaaleluruumi taotlemiseni on elanud omanikule tagastatud majas ja ei oma või ei kasuta Otepää valla territooriumil muud eluruumi;
  2) munitsipaaleluruumi üürnik või Otepää valla elanik, kelle kasutuses olnud eluruum on muutunud kasutuskõlbmatuks isiku tahtest sõltumata või kuulub lammutamisele avalikes huvides.

  (2) Sotsiaaleluruumi kasutamist võivad taotleda:
  1) seadusejärgsete hooldajateta eakas või eakate perekond, kes vajab kõrvalabi;
  2) isik, kellel on tervislikel põhjustel raskusi eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga;
  3) puudega isik, kellel on raskusi toimetulekuga;
  4) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajav vähekindlustatud lastega perekond;
  5) isik, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
  6) erandjuhul isik, kelle kohta Otepää valla sotsiaaltöötaja on teinud vallavalitsusele vastava põhjendatud ettepaneku.

  (3) Tööandja eluruum antakse üürile valla ametiasutusega või valla ametiasutuse hallatava asutusega töö- või teenistussuhtes olevale isikule, kes on vajalik valla jaoks olulise avaliku teenuse osutamiseks (õpetaja, arst, kvalifitseeritud spetsialist) ning ei oma eluruumi Otepää vallas või Otepää valda ümbritsevate kohalike omavalitsuste territooriumil.

  (4) Taotlejale, kelle aadressiandmed Eesti rahvastikuregistris ei ole Otepää vald, eraldatakse munitsipaaleluruum võimalusel järgmistel juhtudel:
  1) taotleja on tulnud lastekodust ja vahetult enne lastekodusse suunamist oli isiku elukohaks Otepää vald;
  2) taotleja vabanes kinnipidamiskohast ja vahetult enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukohaks Otepää vald;
  3) isikul, kellel ei ole alalist elukohta, kuid tema kohta on sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste- või politseiasutus oma ülesannete täitmise käigus teatanud, et isik viibib püsivalt Otepää valla haldusterritooriumil ja eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist.

§ 6.   Munitsipaaleluruumi üürilepingu tähtaeg

  (1) [Kehtetu - Otepää Vallavolikogu 24.03.2011 määrusega nr 9, jõust. 01.04.2011]

  (2) Munitsipaaleluruumi üürile andmise tähtaja määrab vallavalitsus.

4. peatükk MUNITSIPAALELURUUMI ÜÜRILE ANDMINE, KASUTAMINE NING ÜÜRILEPINGU PIKENDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 7.   Munitsipaaleluruumi taotlemine

  (1) Munitsipaaleluruumi üürimiseks esitab taotleja või taotleja esindaja või sotsiaaltöötaja Otepää Vallavalitsusele kirjaliku vormikohase avalduse (Lisa 1).

  (2) Avalduses märgitakse
  1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (nimi, sünniaeg, telefon, aadressandmed);
  2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
  3) munitsipaaleluruumi taotlemise põhjus.

  (3) Avaldusele lisatakse tõendid perekonna eelneva kolme kuu sissetulekute ja väljaminekute kohta ning dokumendid taotleja ja tema perekonnaliikmete vara kohta (kinnisasjad, registrisse kantud vallasasjad, hoiused, väärtpaberid jne).

  (4) Asjaolude selgitamiseks on Otepää Vallavalitsusel õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

  (5) Asutus, kes soovib majutada käesoleva määruse § 5 lõikes 3 nimetatud isikut tööandja eluruumi, peab esitama vallavalitsusele põhjendatud taotluse, näidates ära:
  1) ametikoha vajaduse;
  2) isiku kvalifikatsiooni tõendavad asjaolud;
  3) tööandja eluruumi kasutamise perioodi pikkuse.

§ 8.   Munitsipaal-ja sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustamine

  (1) Otsuse munitsipaaleluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta teeb vallavalitsus avalduse saamisest viieteistkümne tööpäeva jooksul.

  (2) Taotluste puudumisel ja vaba eluruumi olemasolul võib vallavalitsus sõlmida tähtajalise üürilepingu kuni 6 kuuks isikutega, kes ei vasta käesoleva määruse § 5 toodud tingimustele. Kui ei ole tekkinud vajadust § 5 alusel õigustatud isikute poolt munitsipaaleluruumi üürimiseks, on õigus vastavat üürilepingut 6 kuu kaupa pikendada.

§ 9.   Taotluse mitterahuldamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata kui:
  1) taotleja on esitanud taotluses ebaõigeid andmeid;
  2) taotlus ei ole põhjendatud;
  3) taotleja majanduslik ja sotsiaalne olukord on paranenud enne otsuse tegemist;
  4) puudub vaba eluruum.

  (2) Taotluse mitterahuldamise korral saadab vallavalitsus taotlejale põhjendatud otsuse, milles peab olema välja toodud konkreetsed alused, mis põhjustel jäi taotlus rahuldamata.

§ 10.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel munitsipaaleluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping.
[Muudetud Otepää Vallavolikogu 24.03.2011 määrusega nr 9, jõust. 01.04.2011]

  (2) Üürileping tuleb sõlmida kümne tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks.

  (3) [Kehtetu - Otepää Vallavolikogu 24.03.2011 määrusega nr 9, jõust. 01.04.2011]

  (4) Eluruum antakse üürnikule üle aktiga, kus on kirjeldatud eluruumi seisund ja loetletud üürileandjale või kolmandale isikule.
[Muudetud Otepää Vallavolikogu 24.03.2011 määrusega nr 9, jõust. 01.04.2011]

§ 11.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Üürilepingu tähtaja möödumisel ja munitsipaaleluruumi üürimise vajaduse säilimisel, võib üürniku põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud munitsipaaleluruumi üürilepingut pikendada. Munitsipaaleluruumi üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

  (2) [Kehtetu - Otepää Vallavolikogu 24.03.2011 määrusega nr 9, jõust. 01.04.2011]

  (3) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

  (4) Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamiseks peab üürnik või tema esindaja esitama avalduse Otepää Vallavalitsusele vähemalt üks kuu enne munitsipaaleluruumi üürilepingu lõppemist. Vallavalitsus võib põhjendatud asjaoludel teha üürilepingu pikendamise otsuse ka sotsiaaltöötaja ettepanekul.

  (5) Üürile antud munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamise otsuse tegemisel lähtub vallavalitsus senise eluruumi sobilikkusest üürnikule ja tema perekonnale ning üürilepingujärgsete kohustuse täitmisest.

  (6) Juhul, kui üürnik ei ole täitnud kõiki üürilepingujärgseid kohustusi, kuid isikul säilib määruses sätestatud alustel õigus ja vajadus munitsipaaleluruumile ning ta ei ole ise võimeline eluruumi endale või oma perekonnale tagama ja kui eluruumi mitteeraldamine ohustab oluliselt isiku või tema perekonna toimetulekut, elu või tervist, võib vallavalitsus anda taotlejale üürile senisest vähem heakorrastatud ja väiksemaid kulutusi nõudva munitsipaaleluruumi või paigutada varjupaika.

§ 12.   Üürilepingu lõpetamine

  (1) Üürnik võib munitsipaaleluruumi üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

  (2) Vallavalitsus võib munitsipaaleluruumi üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada juhul, kui eluruumi üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi või teiste üürnike rahu.

  (3) Üürilepingu lõpetamise vormistab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Üürnik annab üürilepingu lõpetamise korral eluruumi ja seal asuva vara üürileandjale üle varade loetelu akti alusel, mis koostatakse üürilepingu sõlmimisel.

  (5) Tööandja eluruumina kasutatava munitsipaaleluruumi üürileping lõppeb töö- või teenistussuhte lõppemisega.

§ 13.   Üür ja kulude tasumine

  (1) Munitsipaaleluruumi üüri määra määrab Otepää Vallavalitsus.

  (2) Munitsipaaleluruumi üüri ja kommunaalkulud tasub eluruumi üürnik.

  (3) Vähekindlustatud munitsipaaleluruumi üürnikul on õigus saada toimetulekutoetust Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimusel ja korras.

  (4) Munitsipaaleluruumi remondi kohustus määratakse kindlaks üürilepingus.

§ 14.   Munitsipaaleluruumi kasutamine

  (1) Munitsipaaleluruumi üürnikul on keelatud majutada üürile antud eluruumi isikuid, kes ei vasta määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Munitsipaaleluruumi üürnikul puudub õigus anda eluruum allkasutusse kolmandatele isikutele.

§ 15.   Järelevalve

  Kontrolli munitsipaaleluruumide üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise ja sihipärase kasutamise üle teostab Otepää Vallavalitsus.

5. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 16.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Määrus jõustub 01. oktoobrist 2010. a ja seda rakendatakse uute sõlmitavate üürilepingute osas.

Lisa Lisa 1

/otsingu_soovitused.json