HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 368

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 51
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduse § 113 lõige 4 ja Käina Vallavolikogu 24.3.2016 määruse nr 47 „Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 17 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamist Käina vallas.

  (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib Käina Vallavalitsus kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks selles määruses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 2.   Õigustatud isikud

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejääki kasutatakse kuni 18-aastase (selle kalendriaasta lõpuni) raske või sügava puudega lapse ja tema perega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, kui lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Käina vald.

§ 3.   Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

  (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejääki kasutatakse alljärgnevate teenuste osutamiseks ning arendamiseks:
  1) transporditeenus;
  2) isikliku abistaja teenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) puudega lapse eluruumi kohandamise teenus;
  5) lapse isiklikus rehabilitatsiooniplaanis olevad teenused;
  6) muud sotsiaalteenused.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega lapse ja tema perega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

§ 4.   Rahaliste vahendite taotlemine ja eraldamine

  (1) Rahaliste vahendite taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja avalduse Käina Vallavalitsusele koos alljärgnevate dokumentidega:
  1) arstliku ekspertiisi komisjoni või Sotsiaalkindlustusameti otsus lapse puude raskusastme määramise kohta;
  2) lapse rehabilitatsiooniplaan;
  3) kuludokument teenuse ostmise või kulutuse kohta.

  (2) Rahaliste vahendite eraldamise otsustab sotsiaalvaldkonna ametnik.

  (3) Määratud rahalised vahendid kantakse taotleja pangakontole või teenust osutava asutuse pangakontole vastavalt esitatud arvele või sularahas.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 26.9.2013. a määrus nr 64 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2016.a.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json