SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 369

Koduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 52
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse Käina Vallavolikogu 24.3.2016 määruse nr 47 „Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega sätestatakse koduteenuse osutamine rahvastikuregistri järgi Käina vallas elavatele isikutele, kes vanaduse, puude või tervisliku seisundi tõttu vajavad osalist kõrvalabi ning kellel puuduvad ülalpidamiskohustuslased või ülalpidamiskohustuslased elavad abi vajavatest isikutest kaugel.

§ 2.   Koduteenus

  (1) Koduteenus on isikule kodustes tingimustes osutatav teenus, mis aitab isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

  (2) Põhiteenused on:
  1) toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;
  2) eluaseme korrastamine;
  3) abistamine eluaseme kütmisel ja veega varustamisel;
  4) abistamine arstiabi korraldamisel;
  5) vestlus ja teabe edastamine;
  6) abistamine abivahenditega varustamisel;
  7) abistamine hooldatava pesemisel ja korrastamisel.

  (3) Tugiteenused on:
  1) abistamine eluasemekulude ja muude maksete tasumisel;
  2) abistamine suurpuhastuse korraldamisel;
  3) abistamine pesupesemise korraldamisel;
  4) abistamine remondi- ja muude teenustööde korraldamisel;
  5) abistamine ühekordsetel asjaajamistel teenuste saamiseks.

§ 3.   Koduteenuse taotlemine

  (1) Koduteenust vajava isiku avalduse (lisa 1) alusel selgitab vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik koduteenuse vajaduse (lisa 2) ja korraldab koduteenuse osutamise.

  (2) Koduteenuse osutamise otsustab vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik.

§ 4.   Koduteenuse osutamine

  (1) Koduteenuse osutamine toimub vallavalitsuse ja koduteenust vajava isiku või tema esindaja vahel sõlmitud lepingu (lisa 3) alusel.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik sõlmib lepingu koduteenuse osutamiseks hooldustöötajaga.

  (3) Koduteenuste finantseerimine toimub osaliselt valla eelarvest.

  (4) Koduteenus on koduteenust vajavale isikule tasuline.

  (5) Koduteenuse hinna kehtestab Käina Vallavalitsus.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 26.09.2013.a määrus nr 62 “Koduteenuse osutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2016.a

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Koduteenuse avaldus

Lisa 2 Abivajaja kaart

Lisa 3 Koduteenuse leping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json