SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse hinna ja koduteenuse osutamise tasu kehtestamine

Väljaandja:Käina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 371

Koduteenuse hinna ja koduteenuse osutamise tasu kehtestamine

Vastu võetud 24.03.2016 nr 3
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse Käina Vallavolikogu 24.3.2016 määruse nr 47 „Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord” § 8 lõike 3 ja Käina Vallavolikogu 24.3.2016 määruse nr 52 „Koduteenuse osutamise kord” § 4 lõike 5 alusel.

§ 1.   Koduteenuse hind

  Kehtestada koduteenust vajava isiku omaosalustasuks koduteenuse kasutamisel ühel korral nädalas 3% tema pensionist ja kahel korral nädalas 6% pensionist.

§ 2.   Koduteenuse osutaja tasu

  Kehtestada koduteenuse osutajale tasu koduteenuste osutamisel üks kord nädalas ühe koduteenust vajava isiku kohta 25 eurot kuus ja kahel korral nädalas 50 eurot kuus.

§ 3.   Sõiduki kasutamise hüvitis

  Isikliku sõiduki kasutamise eest koduteenuse osutamisel maksta hüvitist vastavalt Käina Vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

§ 4.   Tasu maksmise peatamine

  Koduteenuse omaosalustasu ja koduteenuse osutamise tasu ei maksta ajavahemiku eest, kui koduteenust vajav isik viibib ravi- või rehabilitatsiooniasutuses või talle ei osutata koduteenust muul mõjuval põhjusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavalitsuse 2.10.2013.a määrus nr 5„Koduteenuse hinna ja koduteenuse osutamise tasu kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2016.a.

Omar Jõpiselg
Vallavanem

Helen Härmson
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json