Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 408

Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.07.2008 nr 14
RT IV, 26.02.2013, 32
jõustumine 20.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2016RT IV, 29.03.2016, 24601.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 113 lõike 4 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 246 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab riigieelarvest lapsehoiuteenuse rahastamiseks vallaeelarvele eraldatud rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja korra Vändra vallas.

 (2) Käesoleva korra kohaselt kasutatakse riigieelarvest vallaeelarvele eraldatud vahendite rahalist ülejääki raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste (edaspidi teenus) osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.  Mõisted

 (1) Isiklik abistaja on lepinguline töötaja, kes vastavalt lepingule abistab last füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega laps puude tõttu ise toime ei tule:
 1) isikliku abistaja põhiülesanneteks on lapse abistamine liikumisel, eneseteenindamisel ja spetsiifilistes toimingutes (lugemine, kirjutamine, kõnelemine, vm);
 2) isiklik abistaja ei või olla abistava lapse leibkonna- või pereliige.

 (2) Tugiisik on lepinguline töötaja, kes abistab last kodus ja väljaspool eesmärgiga võimaldada lapsel osalda õppe- ja arendustegevustes ning sotsialiseerumisprotsessis. Tugiisik ei või olla abistava lapse leibkonna- või pereliige.

 (3) Pereabiline on lepinguline töötaja, kes abistab raske või sügava puudega lapse peret igapäevaelu- ja olmetoimingutes. Pereabiline ei või olla abistava pere leibkonna- või pereliige.

§ 3.  Teenusele õigust omav isik

  Teenusele omab õigust raske või sügava puudega laps, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Vändra vald.

2. peatükk Teenuste liigid 

§ 4.  Isikliku abistaja teenus

  Eesmärgiks on suurendada raske või sügava puudega lapse osalemist kõikides eluvaldkondades, mis tähendab tema aitamist neis igapäevatoimingutes, mida ta ei ole võimeline ilma teise inimese abita sooritama. Isikliku abistaja teenuse eesmärgiks on samuti pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine. Teenust osutatakse lähtuvalt lapse personaalsetest vajadusest.

§ 5.  Tugiisiku teenus

  Eesmärgiks on raske või sügava puudega lapse abistamine vähemisiklikes toimingutes, mis aitavad lapsel osaleda õppe- ja arendustegevuses väljaspool kodu (kool, lasteasutus, päevakeskus, jms). Tugiisiku teenusega võimaldatakse raske või sügava puudega lapse perekonnale nõustamist ja arendusteenust lapse hooldamisel, et pereliikmed saaksid ajutist puhkust.

§ 6.  Pereabilise teenus

  Eesmärgiks on raske või sügava puudega lapse pere abistamine igapäeva- või olmetingimustes: asjatoimetused väljaspool kodu (ametiasutustes vajalike toimingute tegemine, poes, apteegis käimine, jms tegevus vastavalt pere vajadusele), abi koduste majapidamistööde sooritamisel, abi lapsehoidmisel, jm pere toimetulekuks ning jõustamiseks vajalikud tegevused.

§ 7.  Lapse päevahoiuteenus

  Eesmärgiks on raske või sügava puudega lapse pere abistamine lapsehoidmisel, võimaldades kasutada ajutist päevahoiuteenust osutavate asutuste või eraisikute teenust vastavalt pere vajadustele. Päevahoiuteenuse kaudu püütakse vanematele või hooldajatele anda võimalus töötamiseks, võimaldada aega puhkamiseks või muudeks vajalikeks asjatoimetusteks.

§ 8.  Raske ja sügava puudega lapse arengut toetavad teenused

  Eesmärgiks on raske ja sügava puudega lapse igapäevaeluga toimetulekuks ja sotsiaalseks kohanemiseks lapse individuaalseid vajadusi arvestavalt lisateenuste kasutamise võimaldamine.

§ 9.  Nõustamis- ja koolitusteenused lapsevanemale (eestkostjale, hooldajale), tugiisikule, isiklikule abistajale, pereabilisele

  Teenused, mille eesmärk on abistada raske või sügava puudega last ja tema tugivõrgustikku parema toimetuleku ja võimetekohase arengu nimel.

§ 10.  Transporditeenus

  Eesmärk on raske või sügava puudega lapsele transpordi kasutamise võimaldamine sõiduks rehabilitatsiooniteenusele, arsti külastamiseks, laagrisse või hoiuteenusele sõitmiseks, jms. eesmärgiga tegevuseks.

§ 11.  Kodu (eluruumi) kohandamise teenus

  Eesmärk on aidata kaasa raske või sügava puudega lapsele, kellel on raskusi oma kodus (eluruumis) liikumise ja endaga toimetulemisega, võimalikult iseseisva või võimalikult vähest kõrvalabi vajava toimetuleku tagamisele oma eluruumi piires ja sellesse sisenemisel ning väljumisel, samuti turvasüsteemide või elementide paigaldamisele.

§ 12.  Raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud muude sotsiaalteenuste osutamine ja arendamine

  Eesmärk on lapse ja pere vajaduskesksete erinevate (k.a. ühekordsete) teenuste võimaldamine, mille abil areneb ja suureneb lapse ning pere toimetulekuvõime ja on võimalik kriisisituatsioonide lahendamine.

3. peatükk Teenuse osutamine, taotlemine ja rahastamine 

§ 13.  Teenuse osutamine

 (1) Käesoleva määruse paragrahvide 4-12 kirjeldatud teenuseid osutatakse lepinguliselt ja tasutakse teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel.

 (2) Teenuse osutamise otsuse teeb Vändra Vallavalitsus, sotsiaalkomisjoni ettepanekute alusel ja teenuse osutamise üle peab arvestust Vändra vallas eakate ja puuetega inimeste probleemidega tegelev ametnik.

§ 14.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse saamiseks esitab taotleja Vändra Vallavalitsusele kirjaliku avalduse.

 (2) Vajadusel lisatakse avaldusele raviarsti või -asutuse õiend isiku tervisliku seisundi kohta.

§ 15.  Teenuse rahastamine

 (1) Teenust rahastatakse riigieelarvest lapsehoiuteenuse rahastamiseks vallaeelarvesse kantud rahaliste vahendite ülejäägist teenuseosutaja poolt esitatud arvete alusel.

 (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

4. peatükk Määruse rakendamine 

§ 16.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 20. juulist 2008. a.

 (2) Määrust rakendada tagasiulatuvalt 01. juunist 2008. a.