SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise riiklike rahaliste vahendite toetuse kasutamise kord Kose vallas

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 3

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise riiklike rahaliste vahendite toetuse kasutamise kord Kose vallas

Vastu võetud 16.03.2017 nr 136

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 ning Vabariigi Valitsuse 27. juuni 2013 määruse nr 107 „Kose valla ja Kõue valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, Kose Vallavolikogu 28. märtsi 2013 otsusega nr 184 ja Kõue Vallavolikogu 21. märtsi 2013 otsusega nr 180 kinnitatud „Kose valla ja Kõue valla ühinemislepingu“ punkti 5.2. alusel,

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigi eelarvest raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks rahaliste vahendite kasutamist Kose vallas.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Teenust saama õigustatud isikud.

  Sotsiaalteenusele on õigustatud isikuteks raske ja sügava puudega lapsed kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatavate rahaliste vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Kose Vallavalitsus.

  (2) Riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatavaid rahalisi vahendeid võib vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (3) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus;
  3) rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud tugiteenused;
  4) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
  5) rehabilitatsiooniplaanis kirjas olevate abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  6) eluruumide kohandamine;
  7) hooldusteenus sh intervallhooldus;
  8) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Teenuse taotlemine ja selle saamise tingimused

  (1) Rahaliste vahendite saamiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja Kose Vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1) koos lisadega.

  (2) Taotlusele lisatavad dokumendid on:
  1) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  3) Eesti Töötukaasa otsuse koopia üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise kohta.

  (3) Teenus, mille jaoks rahalisi vahendeid taotletakse, peab olema kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis või tulenema sotsiaaltöötaja poolt läbi viidud hindamisest.

  (4) Toetava sotsiaalteenuse taotleja peab olema rehabilitatsiooniasutuse nimekirjas ning aktiivne teenuste kasutaja.

  (5) Rehabilitatsiooniteenuste saamiseks saab taotleda toetust kui rehabilitatsiooniplaani alusel teenusteks eraldatud riiklikud rahalised vahendid on kasutatud ning teenuse lisavajadus säilib või kui rehabilitatsiooniplaanis olevatele teenustele ei ole riiklikult rahalisi vahendeid eraldatud.

  (6) Suurema teenusevajaduse korral eraldab vallavalitsus vastavalt riigieelarvest raske ja sügava puudega laste arvule eraldatud summa ulatuses lisatoetust.

  (7) Teenuse vajaduse hindamise viib vajadusel läbi sotsiaalosakonna ametnik ning see toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi.

§ 5.   Teenuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevast arvates, andes välja vastavasisulise haldusakti.

  (2) Kui taotlust ei rahuldata, saadab vallavalitsus taotlejale motiveeritud otsuse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Toetavate teenuste rahastamine toimub kas:
  1) ühekordsete maksetena toetuse taotlejale peale teenuse kasutamist. Väljamakse tegemiseks peab toetuse taotleja esitama vallavalitsusele kirjaliku taotluse koos kulutusi tõendavate dokumentidega. Korduva taotluse puhul ei lisata taotlusele § 4 punktis 2 loetletud dokumente.
  2) Kui teenuse osutamiseks on vallavalitsuse poolt koostatud haldusleping, toimub teenuse eest tasumine lepingu alusel teenuseosutajale.

§ 6.   Toetuse tagasinõudmine

  Toetuse tagasinõudmisel rakendatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 31-35 sätteid.

§ 7.   Vaide esitamine

  Sotsiaalteenuse osutamisest keeldumisega seotud vaie esitatakse Kose Vallavalitsuse kaudu Harju maavanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitatakse kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, korralduse teatavakstegemisest arvates.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 25.02.2016 määrus nr 98 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 29.11.2007 määrus nr 49 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

Lisa1 Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json