SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 4

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 16.03.2017 nr 135

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning Vabariigi Valitsuse 27. juuni 2013 määruse nr 107 „Kose valla ja Kõue valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, Kose Vallavolikogu 28. märtsi 2013 otsusega nr 184 ja Kõue Vallavolikogu 21. märtsi 2013 otsusega nr 180 kinnitatud „Kose valla ja Kõue valla ühinemislepingu“ punkti 5.2. alusel,

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra ja tingimused Kose vallas.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel lähtutakse järgnevast:
  1) Isikul on esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul.
  2) Toetuse või teenuse taotlemisel peab isik ise aitama igakülgselt kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele menetlusele.
  3) Isikut abistatakse tema vajadusele, arusaamisele ja huvile vastava toetuse või teenuse avalduse esitamisel või toimingu tegemisel, kui ilma abistamata jääksid tema õigused teostamata.
  4) Toetuse või teenuse määramisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest, mille väljaselgitamiseks viiakse vajadusel läbi eelnev hindamine.
  5) Eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.
  6) Nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt.
  7) Lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast.
  8) Kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud.
  9) Tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Sotsiaalhoolekandeline abi – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega seotud toimingute süsteem, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.
  2) Kose vallas elav isik – isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Kose vallas.
  3) Vähekindlustatud isik/perekond – isik/perekond, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui käesoleva määruse lisaga kehtestatud toimetuleku piirmäär.
  4) Toimetulekuvõime – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla.
  5) Vältimatu sotsiaalabi - sotsiaalabi isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.
  6) Sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline hüvitis.
  7) Sotsiaaltoetus - isiku või perekonna toimetulekut soodustav rahaline hüvitis, mille maksmisel võetakse arvesse leibkonna netosissetulekut.
  8) Sotsiaalteenuse toetus – on toetus sotsiaalteenuste omaosaluse hüvitamiseks.
  9) Sotsiaaleluruumid on valla omandis olevad eluruumid, mis jagunevad sotsiaalkorteriteks ja sotsiaalpindadeks.
  10) Sotsiaalkorter on käesoleva määruse tähenduses eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset vajavale isikule/perekonnale, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
  11) Sotsiaalpind on käesoleva määruse tähenduses eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumidest, mis antakse üürile sotsiaalteenusena ning mida kasutavad mitu erineva leibkonna isikut ühiselt.

2. peatükk Toetuse ning teenuse taotlemine, taotluste menetlemine ja määramine 

§ 4.   Toetusele ja teenusele õigust omavad isikud

  (1) Toetust ja teenust on õigustaotleda abivajaval isikul, kes on Kose valla elanik.

  (2) Erandkorras isikul, kes vajab vältimatut sotsiaalabi ja kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata.

§ 5.   Toetuse ning teenuse taotlemine

  (1) Taotlus toetuse või teenuse saamiseks koos taotlust põhjendavate dokumentidega esitatakse vallavalitsuse sotsiaalosakonnale. Toetuste ja teenuste taotluste vormid kehtestab vallavalitsus oma määrusega.

  (2) Sotsiaalosakonna ametnik kontrollib taotluses esitatud andmeid. Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võidakse jätta taotlus läbi vaatamata.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse sotsiaalosakond selgitab välja pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi, viies vajadusel läbi isiku või perekonna toimetulekuvõime hindamise, kasutades selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid.

  (2) Taotluse vastuvõtnud ametnikul on menetlemise käigus õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid. Sissetulekute varjamise või teadvalt muude valeandmete esitamise korral katkestab ametnik taotluse menetlemise. Sotsiaalosakonna ametnikul on põhjendatud vajaduse korral õigusteha päringuid andmete saamiseks läbi STAR infosüsteemi.

  (3) Toetuste määramisel vähekindlustatud isikutele ja peredele hinnatakse isiku või perekonna materiaalset olukorda ja abivajadust sissetulekute alusel.

§ 7.   Toetuse või teenuse määramine

  (1) Toetuse või teenuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest, andes välja vastavasisulise haldusakti ja tuginedes sotsiaalosakonna ettepanekutele.

  (2) Toetuse või teenuse määramise või mittemääramise kohta tehtud haldusakt tehakse taotlejale teatavaks, kas:
  1) taotluses märgitud e-posti aadressil;
  2) posti teel lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil;
  3) vastuvõtul sotsiaaltöötaja juures;
  4) telefoni teel taotluses märgitud telefoninumbril.

3. peatükk Kose valla eelarvest makstavad toetused 

1. jagu Toetuste liigid 

§ 8.   Valla eelarvest makstavate toetuste liigid

  (1) Valla eelarvest antavad toetused jagunevad sotsiaaltoetusteks ja peretoetusteks.

  (2) Sotsiaaltoetusi makstakse vähekindlustatud Kose vallas elavale isikule/perekonnale tema toimetuleku soodustamiseks ja parandamiseks kattes osaliselt hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste või teenustega.

  (3) Sotsiaaltoetuste taotlemisel tuleb taotlusele lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid ja vajadusel kuludokumendid.

  (4) Peretoetusi makstakse Kose vallas elavale isikule/perekonnale toimetuleku soodustamiseks, kui tal on täidetud toetuse taotlemiseks seatud eeltingimused.

  (5) Sotsiaaltoetused on:
  1) vältimatu sotsiaalabi toetus;
  2) lasteaia toidu- ja kohamaksutoetus;
  3) üldhariduskooli pikapäevarühma toidutoetus;
  4) kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus;
  5) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus;
  6) lastelaagri toetus;
  7) huvikooli õppemaksu toetus;
  8) laste prillitoetus;
  9) puudega inimese rehabilitatsiooniteenuse, abivahendite või ravimite toetus;
  10) elamukütte toetus;
  11) vanemliku hoolituseta jäänud lapse toetus;
  12) üldhooldekodus elava isiku ülalpidamiskulude toetus.

  (6) Peretoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) esimesse klassi mineva lapse toetus;
  3) paremate lõpetajate tunnustamine;
  4) lasteaia toidutoetus suurele perele;
  5) matusetoetus;
  6) eakate tähtpäeva toetus;
  7) hooldaja toetus.

  (7) Vallavalitsusel on õigus erandkorras kaalutletud otsuse alusel määrata ja maksta toetusi, mida ei ole reguleeritud käesoleva määrusega.

2. jagu Sotsiaaltoetused ja nende saamise tingimused 

§ 9.   Vältimatu sotsiaalabi toetus

  (1) Toetust makstakse isikule/perekonnale, kes vastab § 4 väljatoodud tingimustele ning kes on ajutiselt sattunud majanduslikult raskesse olukorda hädavajalike esmakulutuste katmiseks.

  (2) Toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada võimalusel kulutusi tõendavad dokumendid või kirjeldada taotluses, milliste kulutuste katmiseks toetust taotletakse.

  (3) Makstava toetuse suurus sõltub pere vajadustest, toetuse maksmisel võetakse arvesse liikmete arvu peres.

  (4) Vallavalitsusel on õigus rahaline hüvitis asendada.

§ 10.   Lasteaia toidu- ja kohamaksutoetus

  (1) Lasteaia toidu- ja kohamaksutoetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud perekonnad.

  (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (3) Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul jaanuaris, mais ja septembris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks - jaanuarist aprillini, maist augustini, septembrist detsembrini.

  (4) Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

  (5) Kompenseeritakse 100 % tasumisele kuuluvast summast.

§ 11.   Üldhariduskooli pikapäevarühma toidutoetus.

  (1) Üldhariduskooli pikapäevarühma toidutoetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud perekonnad/isikud.

  (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (3) Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul üldjuhul septembris ja jaanuaris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembrini, jaanuarist juunini

  (4) Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

  (5) Kompenseeritakse 100 % tasumisele kuuluvast summast.

§ 12.   Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus

  (1) Kutseõppeasutustes õppivad õpilased saavad taotleda kas õpilaskodu majutuse maksmise toetust või sõidutoetust.

  (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (3) Õpilaskodu majutuse toetus on perioodiline, toetuse avaldused esitatakse üldjuhul üldjuhul septembris ja jaanuaris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembrini, jaanuarist juunini.

  (4) Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

  (5) Toetuse määramisel väljastab vallavalitsus kutseõppeasutusele garantiikirja õpilaskodu majutuse arve tasumise kohustuse ülevõtmise kohta.

  (6) Kompenseeritakse kuni 100% kulutustest.

  (7) Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste sõidutoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega.

  (8) Sõidutoetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 50% kutseõppeasutuse õpilasele õppetöö perioodil tehtud kulutustest.

§ 13.   Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus

  (1) Toetus on ette nähtud lapsele õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapsevanem, hooldaja, eestkostja, pedagoog või sotsiaaltöötaja.

  (3) Kui toetust taotleb lapsevanem, hooldaja või eestkostja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta.

  (4) Vallavalitsusel on õigus otsustada, et lapsele vajalikud õppevahendid, koolitarbed jm ostab lapsele taotluse esitaja.

§ 14.   Lastelaagri toetus

  (1) Lastelaagri toetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud perekonnad.

  (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (3) Toetuse taotlemisel tuleb avaldusele lisada laagri arve või laagri korraldaja teatis, kus on näha laagri nimi, laagri toimumise aeg ja maksumus ning laagris osaleva lapse nimi.

  (4) Lastelaagri toetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 50% laagri maksumusest, kolme ja enama lapsega peredele kuni 75 % kuid mitte enam kui 100 eurot aastas ühe lapse kohta.

§ 15.   Huvikooli õppemaksu toetus

  (1) Huvikooli õppemaksutoetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud perekonnad õpilase vabastamiseks ühe munitsipaalhuvikooli õppemaksust.

  (2) Avalduse toetuse saamiseks võib esitada lapsevanem, hooldaja, eestkostja, pedagoog või sotsiaaltöötaja.

  (3) Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul üldjuhul septembris ja jaanuaris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembrini, jaanuarist juunini.

  (4) Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

§ 16.   Laste prillitoetus

  (1) Laste prillitoetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud perekonnad üks kord aastas.

  (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada pere sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (3) Toetuse avaldusele tuleb lisada kuludokumendid, kus on välja toodud:
  1) lapse nimi, kellele on prillid või läätsed ostetud;
  2) prillide puhul prilliklaaside maksumus.

  (4) Prillitoetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 100 % prilliklaaside või läätsede maksumusest kuid mitte enam kui 100 eurot aastas ühe lapse kohta.

§ 17.   Puudega inimese rehabilitatsiooniteenuse-, abivahendite-või ravimitoetus

  (1) Toetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud puudega isikud meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi soetamise või rentimise, rehabilitatsiooniteenuse või retseptiravimite kulude osaliseks katmiseks.

  (2) Toetuse taotlemisel tuleb avaldusele lisada maksedokument, kus on kirjas kellele ja mille eest on arve esitatud või kellele retseptiravim väljastatud.

  (3) Toetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 75 % tehtud kulutustest kuid mitte enam kui 200 eurot aastas.

§ 18.   Elamukütte toetus.

  (1) Elamukütte (küttepuud, kivisüsi, brikett jm) ostmist kompenseeritakse Kose vallas elavale seadusjärgsete ülalpidajateta vähekindlustatud eakale, puudega inimesele või suurele perele.

  (2) Toetuse avaldusele tuleb lisada kuludokumendid, mis tõendavad elamukütte ostmist.

  (3) Toetust makstakse üks kord aastas Kose Vallavolikogu poolt kehtestatud määras.

§ 19.   Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse toetus

  (1) Toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta Kose valla lapse ühekordsete kulutuste katmiseks.

  (2) Toetuse avalduse võivad esitada lapse hooldaja, eestkostja, asenduskodu töötaja, valla sotsiaaltöötaja.

  (3) Toetuse avaldusele tuleb lisada kulutusi tõendavad dokumendid või põhjendada kirjalikult tehtavate kulutuste vajalikkust.

  (4) Toetus kantakse üle kas lapse hooldaja, eestkostja, asenduskoduteenuse osutaja või lapse isiklikule arveldusarvele.

§ 20.   Üldhooldekodus elava isiku ülalpidamiskulude toetus

  (1) Toetust makstakse üldhooldekodu teenust saava isiku hoolduskulude katteks, kui tema sissetulek ei võimalda katta hoolduskulusid ja tal puudub seadusjärgne ülalpidaja või kui isiku perekonna või seadusjärgse ülalpidaja materiaalne olukord ei võimalda katta hoolduskulusid.

  (2) Toetust võib taotleda teenust saav isik ise, tema perekonnaliige või seadusjärgne ülalpidaja tingimusel.

  (3) Toetus makstakse vastavalt teenuseosutajaga sõlmitud lepingule teenuseosutaja poolt esitatud arvete alusel.

3. jagu Peretoetused ja nende saamise tingimused 

§ 21.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse sünni registreerimist Kose valla elanik.

  (2) Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

  (3) Kui lapse sünd on registreeritud Kose vallas, siis toetuse saamiseks eraldi taotlust esitama ei pea.

  (4) Väljaspool Kose valda registreeritud sündide puhul tuleb esitada vallavalitsusele vabas vormis taotlus.

  (5) Sünnitoetuse väljamaksmise kohta üldjuhul haldusakti välja ei anta.

§ 22.   Esimesse klassi mineva lapse toetus

  (1) Makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut Kose valla elanik ning kelle laps on kantud 1. klassi õpilasena Kose valla kooli nimekirja.

  (2) Toetust makstakse ka juhul, kui laps on kantud 1. klassi õpilasena väljaspool valda asuva muukeelse õppekeelega või erivajadustega laste kooli 1. klassi nimekirja.

  (3) Toetuse taotlemiseks lapsevanem avaldust esitama ei pea, andmed 1. klassi minevate laste kohta kogutakse igal aastal septembri kuu alguses läbi koolide.

  (4) Lapsevanem peab toetuse ülekandmiseks edastama koolile kellele ja millisele arveldusarvele toetus kantakse.

  (5) Väljaspool valda asuva muukeelse õppekeelega või erivajadustega laste kooli 1. klassi õppima asuva lapse vanemad esitavad toetuse taotlemiseks avalduse valla kantseleisse.

§ 23.   Paremate lõpetajate tunnustamine

  (1) Paremate lõpetajate tunnustamisel võetakse arvesse valla üldhariduskooli 9. ja 12. klassi lõpetamise tulemusi.

  (2) Taotluse toetuse määramiseks esitavad koolid.

  (3) Toetus kantakse üle tunnustuse saanud õpilase või tema seadusliku esindaja arveldusarvele.

§ 24.   Lasteaia toidutoetus suurele perele

  (1) Perekond, kust käib lasteaias 3 või enam last on vabastatud lasteaiatoidu tasumisest eeldusel, et mõlemad lapsevanemad ja lapsed on Kose valla elanikud.

  (2) Taotlus toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada igal aastal augustikuus.

  (3) Toetus määratakse haldusaktiga korraga üheks aastaks.

§ 25.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse isiku, kes surmapäeval oli Kose valla elanik, surma korral.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks esitab matuste korraldaja, lisades taotlusele koopia surmatõendist.

  (3) Toetus kantakse üle taotluse esitaja arveldusarvele hiljemalt 5 tööpäeval peale nõuetekohase taotluse esitamist.

§ 26.   Eakate tähtpäeva toetus

  (1) Makstakse ühekordse toetusena alates 80-ndast sünnipäevast igal 5- ja 0-ga lõppeval sünnipäeval.

  (2) 80-ndal sünnipäeval kantakse toetus kas isiku arveldusarvele või makstakse välja valla kassast sularahas.

  (3) Alates 85-ndast eluaastast viiakse toetus võimalusel/üldjuhul juubilarile koju.

§ 27.   Hooldaja toetus

  (1) Makstakse isikule, kes on määratud hooldajaks haldusakti alusel.

  (2) Hooldajatoetuse suurus sõltub hooldatava puude raskusastmest.

4. jagu Toetuse maksmine 

§ 28.   Isiku kohustused toetuse taotlemisel ja saamisel

  Toetuse taotlemisel ja saamisel on isik kohustatud:
  1) esitama toetuse andjale kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse saamise õiguse väljaselgitamiseks, sealhulgas seaduses sätestatud juhul andmed kolmandate isikute kohta;
  2) teavitama toetuse andjat viivitamata toetuse saamise õigust ja toetuse andmist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  3) kasutama talle toetusena antud vahendeid sihtotstarbeliselt.

§ 29.   Toetuse määrad ja toetuse maksmine

  (1) Toetuse määrad kehtestatakse käesoleva määruse lisas.

  (2) Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

  (3) Vastavalt isiku soovile makstakse toetus:
  1) isiku arvelduskontole Eestis toetuse andja kulul;
  2) toetuse andja juures vormistatud kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis toetuse andja kulul;
  3) isiku arvelduskontole välisriigis, kusjuures toetuse saaja maksab oma makseteenuse pakkuja nõutavad tasud;
  4) sularahas valla kassast.

  (4) Toetuse andja peatab toetuse maksmise, kui isiku arvelduskontole kantud rahaline hüvitis laekub andjale tagasi kahel järjestikusel kuul. Toetuse andja teeb toetuse peatamise haldusakti isikule teatavaks antud korra § 7 (2) alusel.

§ 30.   Viivis

  (1) Rahalise toetuse mittenõuetekohasel väljamaksmisel on toetuse andja kohustatud maksma viivist alates rahasumma väljamaksmise tähtaja möödumisele järgnevast kalendrikuust kuni summa nõuetekohase väljamaksmiseni võlaõigusseaduse § 113 lõikes 1 sätestatud määras.

  (2) Isikul ei ole õigust viivisele, kui viivituse rahalise hüvitise väljamaksmisel põhjustas isiku enda tegevus, tegevusetus või vääramatu jõud.

§ 31.   Makstud toetuste tagasinõudmine

  (1) Kui sotsiaaltoetuse taotleja esitab vallavalitsusele teadvalt valeandmeid, mille alusel taotlejale maksti sotsiaaltoetust, peab toetust saanud isik saadu tagastama. Kui isik keeldub saadut vabatahtlikul tagastamast, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse.

  (2) Kui sotsiaaltoetust ebaõigelt saanud isik jätab ettekirjutuse täitmata, võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitevmenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. peatükk Kose vallas osutatavad sotsiaalteenused 

1. jagu Üldsätted 

§ 32.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani või hooldusplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist või hooldusplaanist.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse vajadusel perearsti, eriarsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 33.   Kose vallas osutatavate sotsiaalteenuste loetelu

  Sotsiaalteenuste loetelu:
  1) Koduteenus;
  2) Väljapool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) Tugiisikuteenus;
  4) Täisealise isiku hooldus;
  5) Isikliku abistaja teenus;
  6) Varjupaigateenus;
  7) Turvakoduteenus;
  8) Sotsiaaltransporditeenus;
  9) Eluruumi tagamine;
  10) Võlanõustamisteenus;
  11) Lapsehoiuteenus;
  12) Muud täiendavad sotsiaalteenused.

2. jagu Osutatavad teenused, nende taotlemise ja määramise tingimused 

§ 34.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

  (3) Teenuse määramiseks hinnatakse ja täpsustatakse kõrvalabi vajaduse määra iga isiku puhul eraldi. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku tegevusvõime või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduv hindamine.

  (4) Teenuse määramise kohta koostatakse haldusakt.

  (5) Sotsiaalosakonna ametnik sõlmib haldusakti alusel teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu, milles lepitakse kokku kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes.

  (6) Eelisjärjekorras osutatakse koduteenust neile kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

§ 35.   Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Teenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Sotsiaalosakonna ametnik hindab ja täpsustab teenuse vajadust iga isiku puhul eraldi.

  (3) Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

  (4) Teenuse eest tasu maksmise kohustus on teenuse saajal.

  (5) Teenuse saaja, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa teenuse eest tasumiseks ning kellel seadusjärgne ülalpidaja puudub või seadusjärgsel ülalpidajal ei ole võimalik teenuse eest tasuda, võib taotleda vallast üldhooldekodus elava isiku ülalpidamiskulude toetust.

§ 36.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärk on isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

  (3) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

  (4) Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi.

  (5) Teenuse määramiseks koostab vallavalitsus koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

§ 37.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Täisealise isiku hoolduse eesmärk on vähenenud toimetulekuvõimega isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute (toiduainete toomine, abistamine kodutöödes jm) sooritamisel, sh vajadusel ka füüsilist kontakti nõudvate isiklikuks eluks vajalike toimingute (pesemine, hügieenitoimingud jm) sooritamisel.

  (2) Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldus saav isik saaks jätkuvalt edasi elada oma kodus.

  (3) Teenuse määramiseks hinnatakse ja täpsustatakse kõrvalabi vajaduse määra iga isiku puhul eraldi.

  (4) Vallavalitsus seab haldusaktiga isiku taotluse ja hooldaja kirjaliku nõusoleku alusel hoolduse täisealisele isikule.

  (5) Hooldajaks ei määrata üldjuhul ülalpidamiskohustusega isikut.

§ 38.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenus eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (3) Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduvhindamine.

  (4) Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

  (5) Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut. Soovi esitamise korral abistab sotsiaalosakonna ametnik teenuse saajat teenust vahetult osutava isiku leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

  (6) Teenuse osutamisel lähtub teenust vahetult osutav isik halduslepingust ja teenuse saaja juhistest.

§ 39.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise teisele kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele ning esitatud arve alusel tasuda antud teenuse eest.

§ 40.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest.

  (3) Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (4) Turvakoduteenuse osutamisel lapsele on sotsiaalosakonna ametnik kohustatud teenuseosutaja nõudmisel edastama teenuse osutamiseks vajalikku teavet.

  (5) Turvakoduteenuse osutamisel lapsele, kes viibib turvakodus ilma vanemata ja keda ei ole turvakodusse suunatud kohaliku omavalitsuse üksuse otsusel, on sotsiaalosakonna ametnik kohustatud viie tööpäeva jooksul lapse turvakodusse saabumisest arvates hindama lapse heaolu ja planeerima edasised tegevused, mis on vajalikud lapse edasise heaolu tagamiseks.

§ 41.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Taotlus teenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalosakonna ametnikule kas kirjalikult või suuliselt (telefoni teel).

  (3) Taotluses märgitakse teenuse soovija isikuandmed, asjaolud, mis takistavad ühistranspordi kasutamist, teenuse vajaduse põhjendus ning teenuse tarbimise lähte- ja sihtkoht.

  (4) Sotsiaalosakonna ametnik vaatab esitatud taotluse läbi ning otsustab, kas isik on õigustatud teenust saama.

  (5) Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult või suuliselt (telefoni teel) hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

  (6) Teenuse eest on teenuse saaja kohustatud tasuma omaosalustasu. Tasu maksmisest on vabastatud vähekindlustatud õigustatud isikud.

§ 42.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Sotsiaalosakonna ametnik kontrollib vajadusel taotluses esitatud asjaolusid ja edastab vallavalitsusele sotsiaaleluruumi andmise küsimuses omapoolse motiveeritud ettepaneku.

  (3) Otsuse sotsiaaleluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta, vabade korterite puudumisel sotsiaalkorteri järjekorda võtmise kohta, teeb vallavalitsus taotluse registreerimisest 30 tööpäeva jooksul.

  (4) Sotsiaaleluruumi üürile andmisel sõlmitakse isikuga üürileping üldjuhul kuni kolmeks aastaks.

  (5) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

§ 43.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenus on isiku nõustamine ja juhendamine tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel ning edasiste võlgnevuste tekkimise ennetamisel.

  (2) Võlanõustamisteenust osutab üldjuhul vastava ettevalmistusega sotsiaalosakonna ametnik, vajadusel väljastatakse teenuse osutamiseks garantiikiri või sõlmitakse haldusleping SHS § 45 sätestatud nõuetele vastava teenuseosutajaga.

  (3) Teenust rahastatakse valla eelarvest.

§ 44.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava isiku toimetulekut või töötamist.

  (2) Vallavalitsus võimaldab lapsehoiuteenust koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel.

  (3) Raske ja sügava puudega laste puhul hindab sotsiaalosakonna ametnik lapsehoiuteenuse vajadust iga lapse puhul eraldi.

  (4) Vajadusel nõustab valla sotsiaal-või haridusametnik teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul.

  (5) Teenuse saamiseks koostab vallavalitsus koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

  (6) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada lapsehoiuteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

  (7) Lapsehoiuteenuse osutaja ja teenust vahetult osutav isik peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduse § 45³ ja § 45⁴ esitatud nõuetele.

§ 45.   Muud täiendavad sotsiaalteenused

  (1) Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid täiendavaid vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

  (2) Teenusele suunatakse sotsiaalosakonna ametniku ettepanekul või isiku taotluse alusel.

3. jagu Teenuste korraldamine, finantseerimine ja järelevalve. 

§ 46.   Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

  (1) Vallavalitsus kehtestab vajadusel sotsiaalteenuste osutamise üksikasjalikud tingimused ja korrad, kehtestab teenuste hinnakirjad ja isiku osaosaluse määrad.

  (2) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus, muu juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle teenus vastab sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud nõuetele.

  (3) Juhul, kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult valla eelarvest, on teenuse osutamise aluseks haldusleping või haldusakt.

  (4) Halduslepingus või haldusaktis sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, teenuse toimingute ulatus ja osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras või muudes õigusaktides.

  (5) Erandkorras ja juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib sotsiaalosakonna juhi ettepanekul osutada isikule talle hädavajalikku sotsiaalteenust ilma haldusakti või halduslepinguta.

§ 47.   Sotsiaalteenuste finantseerimine ja teenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt Kose valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

  (2) Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse kehtestab vallavalitsus. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorras.

  (3) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

§ 48.   Järelevalve ja kaebuste lahendamine

  (1) Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgivad ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendavad vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikud, kaasates vajaduse korral vastava teenuse ala asjatundjaid.

  (2) Sotsiaalteenuse nõuetele vastavust jälgib ja sotsiaalteenuseid saavate isikute kaebusi lahendab vallavalitsus.

  (3) Kose valla eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie Kose Vallavalitsuse kaudu maavanemale.

  (4) Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates vaide esitamisest Kose Vallavalitsusel. Vaide läbivaatamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 49.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 25.02.2016 määrus nr 96 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 29.03.2007 määrus nr 34 „Üld- ja erihooldekodusse paigutamise tingimused ja kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 24.01.2008 määrus nr 53 „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Kõue vallas“.

§ 50.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

Lisa 1  Toimetulekupiiri kehtestamine ja valla eelarvest makstavate toetuste piirmäärad.

/otsingu_soovitused.json