Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 7

Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord

Vastu võetud 23.03.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kuressaare linna kaasava eelarve koostamisega antakse Kuressaare linna elanikkonnale võimalus linna eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid linna elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (2) Kuressaare linna kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse tehtud ettepanekuid ja hääletustulemusi.

§ 2.   Kaasava eelarve eesmärgid

  Kaasava eelarve eesmärgid on:
  1) linnakodanike teadlikkuse tõstmine linna rahanduse ja eelarve koostamise alustest;
  2) linnakodanike kaasamine linnaeelarve prioriteetide seadmisesse.

§ 3.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine, projektide elluviimine, ürituste korraldamine või muu ettepanek linnaga seotud idee realiseerimiseks.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus realiseeritav ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kaasava eelarve objektiks ei ole Kuressaare linna hallatavate asutuste, linna enamusosalusega äriühingute ja linna poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.

§ 4.   Pädevus kaasava eelarve menetluses

  (1) Kaasava eelarve summa määratakse Kuressaare Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatava linnaeelarve koosseisus.

  (2) Kuressaare Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) töötab välja metoodika kaasavasse eelarvesse ettepanekute tegemiseks ja hääletamiseks, linnakodanike kaasamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks.

  (3) Linnavalitsus teavitab pidevalt linnakodanikke kaasava eelarve menetluse käigust veebilehel www.kuressaare.ee.

§ 5.   Ettepanekute esitamine

  (1) Linnavalitsus tutvustab kaasava eelarve koostamist avalikkusele ja kutsub linnakodanikke ning kõiki linna arengust huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ettepanekuid tegema.

  (2) Ettepanekuid võib teha nii füüsiline kui ka juriidiline isik paberkandjal või vastavas veebikeskkonnas käesoleva määruse lisas 1 antud vormil A.

  (3) Ettepaneku minimaalne suurus on 1000 eurot ja maksimaalne suurus 25000 eurot.

  (4) Pärast ettepaneku esitamist, analüüsimist ja arendamist on ettepaneku esitajal õigus esitatud ettepanekut täpsustada ja parandada, täiendades seda käesoleva määruse lisas 2 antud vormil.

§ 6.   Ettepanekute hindamine ja tulemuste avalikustamine

  (1) Esitatud ettepanekuid hindavad vormi A ja vormi B alusel linnavalitsuse poolt moodustatavad teemakomisjonid, kuhu kuuluvad linnavalitsuse vastava eriala spetsialistid, linnavolikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud eksperdid.

  (2) Ettepanekuid hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) vajalikkus ja olulisus Kuressaare linnale;
  2) teostatavus 12 kuu jooksul ettepaneku esitamise tähtpäevast;
  3) jätkusuutlikkus;
  4) rahastamisvajaduse põhjendatus kaasava eelarve osast ning rahastuse suuruse ja Kuressaare linnas kasusaajate arvu suhte optimaalsus;
  5) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
  6) teostaja varasem edukus sarnaste ettepanekute elluviimisel.

  (3) Teemakomisjonil on õigus esitatud ettepanek kaasavast eelarvest rahastamisele esitamisest maha arvata, kui ettepanek on vastuolus heade kommete, käesoleva korra või teiste õigusaktidega.

  (4) Teemakomisjonil on õigus teha ettepanekutest eelvalik ja piirata linnakodanike hääletamisele minevate ettepanekute arvu, põhjendades sealjuures oma valikuid.

  (5) Esitatud ettepanekute hindamise tulemused avaldatakse Kuressaare linna veebilehel www.kuressaare.ee , hääletuskeskkonnas www.volis.ee , linnalehes Kuressaare Sõnumid jm meedias koos vastava teemakomisjoni hinnanguga ettepaneku elluviimise kohta ning lisatakse ettepaneku elluviimise eeldatav maksumus.

  (6) Kaasava eelarve summa piiresse mahtuva eeldatava maksumusega ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute selgitamiseks korraldatakse linnakodanike hääletus. Ettepanekute lõplik paremusjärjestus selgub hääletuse tulemusel.

§ 7.   Linnakodanike hääletuse korraldamine

  (1) Linnakodanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Kuressaare linn.

  (2) Hääletusel osalemiseks on vajalik anda hääl kahe erineva ettepaneku poolt.

  (3) Hääletus viiakse läbi elektrooniliselt.

  (4) Hääletamine on salajane, hääletamistulemused on reaalajas jälgitavad.

  (5) Hääletada saab ainult isiklikult, hääletamiseks identifitseeritakse ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga.

  (6) Linnavalitsus määrab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

  (7) Hääletamisprotsessi viib läbi ja hääletamise salajasuse ning kõigi võrdse kohtlemise hääletusprotsessis tagab linnavalitsus.

§ 8.   Linnakodanike hääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Linnakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud elluviimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab korraldusega linnavalitsus.

  (2) Elluviimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavale eelarvele linnaeelarves eraldatud summa sisse kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ettepanekut ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (3) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise ettepaneku elluviimist.

§ 9.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Linnakodanike hääletusel enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu Kuressaare linna kaasava eelarve summast.

  (2) Ettepanekud viib ellu linnavalitsus või sõlmib taotluse vormis B märgitud ettepaneku elluviijaga hiljemalt sama eelarveaasta 15. detsembril vastavasisulise lepingu, kus märgitakse ära elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu esemena ettepaneku saavutatav tulemus.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 2. aprilli 2015 määrus nr 6 „Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Sarjas
linnavolikogu aseesimees

Lisa Lisa 1 Kaasavasse eelarvesse ettepaneku esitamise vorm A

Lisa Lisa 2 Kaasavasse eelarvesse ettepaneku esitamise vorm B

/otsingu_soovitused.json