Teksti suurus:

Võhma Linnavolikogu 23. märtsi 2016 määruse nr 11 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 12

Võhma Linnavolikogu 23. märtsi 2016 määruse nr 11 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 22.03.2017 nr 3
jõustumine 01.04.2017

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 22 ja haldusmenetluse seaduse § 68 lg 2, § 70 lg 1 alusel.

§ 1.   Võhma Linnavolikogu 23. märtsi 2016 määruses nr 11 "Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse (Lisa 1 Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus) hiljemalt 20. kuupäevaks linnavalitsusele koos sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud dokumentidega. Esmakordsel taotlemisel tuleb avaldusele lisada andmed taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis oleva vara kohta (Lisa 2 Toimetulekutoetuse taotleja ja tema pere andmed, I ja II osa).“;
  2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 0,70 eurot 1 m2 kohta kuus.“;
  3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 12 eurot perekonnaliikme kohta kuus.“;
  4) paragrahvi 3 lõike 5 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
“elektrienergia kulu eluruumi elektriküttele võetakse arvesse juhul, kui ainus eluruumi kütmiseks kasutatav kütteviis on statsionaarne elektriküte. Antud kulude arvestamine toimub kütteperioodi jooksul (01.09.–31.05.).“;
  5) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
„Elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 14 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus.“.

§ 2.   Kehtestada Võhma Linnavolikogu 22. märtsi 2016 määruse nr 11 ,,Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ Lisa 1 „Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus“ uues redaktsioonis.

§ 3.   Määrus jõustub 1. aprillil 2017.

Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

Lisa Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus

/otsingu_soovitused.json