Teksti suurus:

Sonda Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 13

Sonda Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 13.03.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punktide 21 ja 36, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

§ 1.  Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määrus nr 4 "Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused" muutmine

  Teha Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määruses nr 4 "Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused" alljärgnevad muudatused:
 1) Paragrahv 2 lõike 3 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Sonda Kooli direktor 1 023 eurot“.
 2) Paragrahv 2 lõike 3 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Erra lasteaia direktor 862 eurot.“
 3) Paragrahv 3 lõike 4 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Kõrgharidusega lasteaia õpetaja 837 eurot“
 4) Paragrahv 3 lõike 4 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Keskeriharidusega lasteaia õpetaja 758 eurot.“

§ 2.  Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määrus nr 5 "Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused" muutmine

  Lõike tekstMuuta Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määruse nr 5 „Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused“ lisa ja kinnitada see vastavalt käesoleva määruse lisale nr 1

§ 3.  Sonda Vallavolikogu 22.04.2013 määruse nr 7 "Sonda Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine" muutmine

  Lõike tekstMuuta Sonda Vallavolikogu 22.04.2013 määruses nr 7 „Sonda Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine“ lisa 2 ja kinnitada see vastavalt käesoleva määruse lisale nr 2.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.märtsist 2017.

Veiko Erm
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2