SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Anija vallas

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 31

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Anija vallas

Vastu võetud 23.03.2017 nr 105

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) osutamise eesmärgiks on võimaldada puudega või liikumistakistusega isikutele, vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmele või muule abivajavale isikule avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavust võrdväärselt toimetuleku- või liikumisprobleeme mitteomavate isikutega.

  (2) Teenust on õigus kasutada rahvastikuregistri andmetel Anija valla haldusterritooriumil asuvale elukoha aadressile registreeritud:
  1) puudega inimesel;
  2) liikumistakistusega isikul;
  3) vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmel;
  4) isikul, kelle transpordi on tellinud haigla või Anija Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);
  5) puuduva või ebasobiva ühistranspordiühendusega asulas elaval isikul;
  6) eelnimetatud kategooriasse kuuluva isikuga koos reisival isikul;
  7) vaba istekoha olemasolul sõidukis ka muul isikul sõltumata tema elukoha registreeringust.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) haigla – erakorralise meditsiini osakonda (EMO) omav raviasutus;
  2) klient –teenust kasutav isik, kes kuulub määruse § 1 lõike 2 p 1-5 nimetatud sihtgruppi;
  3) kliendi kaasreisija – isik, kes reisib koos kliendiga, kuid kelle kaasasolek ei ole kliendiprofiilis reglementeeritud;
  4) lisateenused – kliendi kandeabi, kliendi saatmise või kanderaamiteenus;
  5) reis – teenindava sõiduki liikumise teekond alates esimese reisija pealevõtmisest kuni viimase reisija mahapanekuni;
  6) sõidualustustasu - fikseeritud summas avalduv tasu, mis lisandub igale osutatud veoteenuse maksumusele ning katab osaliselt vedaja kulud reisijate teenindamisel.

§ 3.   Klientide registreerimine

  Vallavalitsus kehtestab:
  1) klientide registreerimise korra;
  2) avalduse vormi;
  3) kliendi profiili vormi.

§ 4.   Üldnõuded teenuse osutamiseks

  (1) Vallavalitsus kehtestab teenuse osutamise juhendi.

  (2) Vallavalitsus korraldab:
  1) sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks vajaliku operaatorteenuse osutaja ja vedajate hanke koostöös teiste omavalitsustega vastava koostööleppe alusel.
  2) arvestuse pidamise teenuse kasutamise üle.

§ 5.   Teenuse rahastamine

  (1) Vallavalitsus kehtestab:
  1) sõidualustustasu ning vedaja osutatavate lisateenuste tasu suuruse enne määruse § 4 lg 2 p 1 sätestatud hangete väljakuulutamist.
  2) klientide tasutava hinna või omaosaluse suuruse pärast määruse § 4 lg 2 p 1 sätestatud hangete tulemuste selgumist. Olenevalt kliendi erivajadusest või sotsiaaltranspordi kasutamise eesmärgist võib kliendi tasutav hind olla diferentseeritud.

  (2) Kliendi omaosaluse suuruse võib vallavalitsus kehtestada fikseeritud summana täismahule ja/või vastavalt läbitud kilometraažile ning lähtudes vedajate veotariifide suurusest. Kliendi omaosalustasu suurus ei tohi mistahes lähte- ja sihtkoha vahel reisimisel sõltuda reisi igakordsest marsruudist, planeerimisest, sõidukitüübist ega vedaja lepingulisest tasust.

  (3) Kaasreisija või vaba istekohta kasutav isik peab tasuma veo eest arvestatud tasu täies ulatuses.

  (4) Kliendiga koos reisiv alla 7-aastane laps reisib tasuta.

  (5) Klient on kohustatud tasuma tellitud teenuse eest, mida ta ei kasutanud juhul, kui ta jättis selle nõuetekohaselt tühistamata.

§ 6.   Järelevalve teenuse osutajate üle

  (1) Vallavalitsusel on kohustus kontrollida teenuse vastavust teenuse osutamise nõuetele nii kliendi esitatava kaebuste alusel kui ka iseseisva kontrollplaani alusel.

  (2) Vallavalitsus võib operaatorteenuse osutajat volitada enda nimel teostama järelevalvet vedajate ja operaatorteenuse osutaja tegevuse ja sõidukite ning sõidukijuhtide nõuetekohasuse üle ja korraldama arveldamist vedajate, klientide ja vallavalitsusega arvestades käesoleva määruse ja selle alusel kehtestatud muude dokumentide sätteid.

  (3) Vallavalitsus või tema volitusel operaatorteenuse osutaja korraldab teenuse kvaliteedi hindamise uuringuid.

§ 7.   Andmekaitse

  Vedaja ja operaatorteenuse osutaja peavad tagama teenuse osutamisel teatavaks saadud eraeluliste ja delikaatsete isikuandmete konfidentsiaalsuse.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Erandjuhul arvestades kliendi tervislikku või muud erivajadust võib vallavalitsus korraldada sotsiaaltransporti arvestamata § 4 ja § 5 sätteid.

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2017. aastal.

Jaanus Kalev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json