SotsiaalhoolekanneToetused

Tervishoid

Teksti suurus:

Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 32

Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas

Vastu võetud 23.03.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab Narva linna eelarvest sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on riskigruppidesse kuuluvate inimeste aitamine sotsiaalabi ja ennetustegevuse pakkumise kaudu.

  (3) Toetust antakse Narva linnas registreeritud ja tegutsevatele mittetulundusühingutele (edaspidi ühing).

  (4) Toetuse maksmist korraldab ja maksmiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks Narva linna eelarvest antav toetus ühingule regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks.

  (2) Tegevuskulud käesoleva määruse mõttes on töötasud koos maksudega; ruumide majandamiskulud ning muud ühingu tegevusega otseselt seotud kulud.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (Lisa 1), mis esitatakse Sotsiaalabiametile iga aasta hiljemalt 15. oktoobriks. Esmasel taotlemisel esitatakse ka ühingu põhikiri.

  (2) Toetust on õigustatud taotlema ühing:
  1) mille põhikirjas on põhitegevusena märgitud tegutsemine sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas;
  2) mis on nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal Narva linna eelarvest saadud toetuse eraldamise tingimused;
  3) mille tegevus on suunatud Narva linna elanikele, on nende huvides, selgete eesmärkidega ja jätkusuutlik ning tegevuse vajalikkus on põhjendatud.

§ 4.   Toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Igale ühingule kehtestab toetuse määra Narva Linnavolikogu igaks eelarveaastaks. Toetuse määra kehtestamisel lähtutakse eelarve rahaliste vahendite olemasolust.

  (2) Toetuse eraldamiseks sõlmib Sotsiaalabiamet ühinguga sihtotstarbelise tegevustoetuse kasutuslepingu.

  (3) Sotsiaalabiamet kannab ühingule üle eraldatud raha vastavalt Narva Linnavalitsusega kehtestatud väljamaksmise graafikule.

§ 5.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Ühing kohustub esitama Sotsiaalabiametile finantsaruande toetuse kasutamise kohta koos esmaste dokumentide koopiatega, vormikohase tegevusaruande (Lisa 2), ning muud dokumendid mis kinnitavad saadud toetuse sihtotstarbelist kasutamist toetuse saamise aasta 31. juuliks ja toetuse saamise aasta järgmise aasta 31. jaanuariks ning 5 kalendripäeva jooksul Sotsiaalabiameti nõudmisel.

  (2) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab Sotsiaalabiamet.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada taotluse vorm vastavalt Lisa 1.

  (2) Kinnitada toetuse kasutamise tegevusaruande vorm vastavalt Lisa 2.

  (3) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Tegevustoetuse taotluse vorm

Lisa 2 Toetuse kasutamise tegevusaruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json